Domy maklerskie wypracowały 396 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Domy maklerskie wypracowały 396 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Domy maklerskie wypracowały w II kw. 2020 r. 396 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miały 9,6 mln zł straty netto - wynika z kwartalnych danych KNF.
.@uknf: #DomyMaklerskie wypracowały w II kw. 2020 r. 396 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miały 9,6 mln zł straty netto #KNF

Przychody z działalności podstawowej wyniosły 270 mln zł i były o 2 proc. niższe od przychodów rok wcześniej, kiedy wyniosły 274 mln zł.

Strata z działalności podstawowej wyniosła 160 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniosła 133 mln zł.

Wzrost zysku z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu

Podobnie jak w pierwszym kwartale, największy wpływ na różnicę w wynikach w ujęciu rok do roku, miał wzrost zysku z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Wynik ten wzrósł w II kw. do blisko 592 mln zł, czyli o około 415 proc. rdr.

Aktywa klientów

Aktywa klientów zgromadzone na rachunkach domów maklerskich wyniosły na koniec II kw. 2020 r. 73,9 mld zł, co oznacza spadek o 10,5 proc. rdr i wzrost o 14,9 proc. kdk. W tym, wartość instrumentów finansowych wyniosła 68 mld zł, czyli o 13,3 proc. mniej rdr i 15,6 proc. więcej rdr.

Czytaj także: KNF: zysk domów maklerskich w 2019 roku spadł aż o 82 proc. rdr >>>

Środki pieniężne klientów wzrosły w ujęciu rocznym o 43,5 proc., a w ujęciu kwartalnym o 7,4 proc. i wyniosły 5,8 mld zł.

W tabeli podano zagregowane przychody i koszty domów maklerskich na koniec II kw. 2020 r. i II kw. 2019 r. (w tys. zł):

WyszczególnienieII kw. 2020 r.II kw. 2019 r.
I. Przychody z działalności podstawowej270 029274 718
1. Przychody z działalności maklerskiej240 263245 515
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej29 76629 203
II. Koszty działalności podstawowej430 122407 974
III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II)-160 093-133 256
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu668 750157 549
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu76 87442 531
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)591 876115 018
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności176904
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności011
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)176893
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży21 6115 953
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży3 2192 596
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)18 3923 357
XIII. Pozostałe przychody operacyjne30 43014 272
XIV. Pozostałe koszty operacyjne12 91612 820
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV)467 865-12 536
XVI. Przychody finansowe20 47120 438
XVII. Koszty finansowe6 4807 971
XVIII. Zysk (strata) brutto (XV+XVI-XVII)481 856-69
XIX. Podatek dochodowy85 7389 566
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)100
XXI. Zysk (strata) netto (XVIII-XIX-XX)396 108-9 635
Źródło: PAP BIZNES