Dług Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wzrósł do 81,99 mld zł na koniec września

Dług Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wzrósł do 81,99 mld zł na koniec września
Fot. stock.adobe.com/Fokussiert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wzrosło do 81,99 mld zł na koniec września br. z 42,65 mld zł na koniec czerwca br., podało Ministerstwo Finansów

„Na zmianę wysokości długu EDP [tj. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych] w III kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP [tj. państwowym długu publicznym], wpłynęły przede wszystkim: emisje obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o wartości 39 338,7 mln zł […]” – czytamy w komunikacie.

Wysokość długu prezentowanego jako tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wyniosła 62 mld zł na koniec września, bez zmian wobec czerwca, podano także.

Czytaj także: Premier: deficyt budżetu wyniósł 13 mld zł na koniec listopada >>>

Środki na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów, pozyskuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – w postaci emisji obligacji, zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Przetargi tych papierów są organizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Pod koniec listopada pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada poinformował, że z kwoty ponad 90 mld zł środków pozyskanych z emisji obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dotychczas blisko 80 mld zł.

Tarcza finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r. W celu sfinansowania programu PFR wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł.

Dług sektora general government wzrósł do 1 307,26 mld zł na koniec III kw.

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 307,26 mld zł na koniec III kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 4,1% kw/kw oraz o 25% od końca ub.r., podało także Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 106,29 mld zł i wzrósł o 0,8% kw/kw i o 11,6% od końca ub.r.

„Zmiana PDP w III kwartale 2020 r. była wypadkową:

– wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 8 583,6 mln zł (+0,8%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 8 641,8 mln zł (+0,9%),

– wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 402,4 mln zł (+0,5%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 431 mln zł (+0,6%),

– wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,1 mln zł (+3,3%) ” – czytamy w komunikacie.

Na koniec III kwartału 2020 r. udziały zadłużenia poszczególnych podsektorów w PDP wyniosły: – podsektor rządowy: 92,5% (wzrost o 0,1 pkt proc. w III kw.),

– podsektor samorządowy: 7,5% (spadek o 0,1 pkt proc. III kw.), w tym udział JST: 7,1%,

– podsektor ubezpieczeń społecznych: 0,01% (bez zmian)

Co wpłynęło na zmianę wysokości długu EDP?

„Na zmianę wysokości długu EDP w III kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

– emisje obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o wartości 39 338,7 mln zł,

– wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 2 957,8 mln zł,

– wzrost stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych (SPW) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (+1 274,9 mln zł), co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

– wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 930,9 mln zł” – czytamy dalej.

Dług krajowy

Na koniec III kwartału 2020 r. dług krajowy według kryterium miejsca emisji wyniósł 824,08 mld zł, co oznacza spadek 0,2% kw/kw (i wzrost o 15,1% od końca ub.r.).

Dług zagraniczny

Natomiast dług zagraniczny wzrósł w III kwartale 2020 r. o 10,4 mld zł (+3,8%) kw/kw do poziomu 282,21 mld zł, co było głównie spowodowane wzrostem długu zagranicznego SP w wyniku: – wzrostu długu denominowanego w EUR o 1,9 mld euro, w tym emisja obligacji o wartości 2 mld euro oraz ujemne saldo kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych: -0,06 mld euro), – osłabienia złotego wobec niektórych walut (euro i CHF) – wzrost długu z tego tytułu w III kwartale 2020 r. wyniósł 1,5 mld zł.

„Na koniec III kwartału 2020 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 25,5%, co oznaczało wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i spadek o 2,2 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Wzrost udziału długu zagranicznego był głównie wynikiem wyższej dynamiki wzrostu długu zagranicznego niż krajowego” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews