Dlaczego warto sprawdzić swój e-PIT?

Dlaczego warto sprawdzić swój e-PIT?
Fot. stock.adobe.com/mmphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfryzacja rozliczeń Polaków z fiskusem wchodzi na kolejny etap – zapowiedział ostatnio resort finansów, oznajmiając uruchomienie pierwszych funkcjonalności serwisu internetowego e-Urząd Skarbowy. W tym kontekście kluczowego znaczenia nabiera kwestia odpowiedzialności za błędy i uchybienia w zeznaniach podatkowych, które co do zasady dostępne są w postaci gotowej (Twój e-PIT) w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sporządzenie deklaracji PIT-37 odbywa się najczęściej w oparciu o informacje PIT-11, przekazywane do podatników i urzędów skarbowych przez płatników.

Tylko w nielicznych przypadkach podatnik będzie zmuszony sam uzupełnić deklarację wstępnie przygotowaną przez urząd danymi na temat innych, z reguły okazjonalnych źródeł przychodów, podlegających opodatkowaniu.

Takie powstają na przykład wówczas, gdy podatnik nabędzie majątek trwały (np. mieszkanie, samochód bądź elementy wyposażenia domu) i w okresie krótszym niż 6 miesięcy sprzeda go za cenę wyższej od kosztów nabycia.

Informacją przekazywaną przez samego podatnika będą też dane na temat przychodów z działalności nierejestrowanej, czyli takiej, w której comiesięczne obroty nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia.

Kto i w jakich sytuacjach będzie zatem ponosił odpowiedzialność za złożenie błędnego zeznania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy całość dochodów podatnika została wyliczona w oparciu o formularze PIT-11, a samemu podatnikowi pozostało tylko zatwierdzenie formularza?

Kto odpowiada za błędy?

Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu planów rządu odnośnie przeniesienia całości rozliczeń z fiskusem do kanałów zdalnych.

W przypadku osób dotychczas wykluczonych cyfrowo, jak seniorzy, każda dodatkowa czynność wykonywana online stanowi nieproporcjonalne obciążenie, dlatego też rozwiązania z zakresu e-administracji dedykowane tej grupie podatników powinny być proste i intuicyjne, a także nie generować sankcji za ewentualne błędy i omyłki, niebędące wynikiem celowych działań, mających za cel uszczuplenie przychodów budżetowych.

Obszernych wyjaśnień w tej materii udzieliła nam Anna Misiak, partner, doradca podatkowy i szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców  w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy:

„W przypadku skorzystania z usługi Twój e-PIT odpowiedzialność za błędy w  zeznaniu zależy od tego który podmiot jest za nie odpowiedzialny.  Zgodnie z przepisami ustawy o PIT w przypadku stwierdzenia przez organ  podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe  z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując  stosownych poprawek lub uzupełnień.

Od ewentualnych zaległości podatkowych  z tego tytułu organ podatkowy nie nalicza odsetek za zwłokę ani kar.  Niemniej jeśli błąd w zeznaniu jest przyczyną błędnego PIT-11 od podmiotu  go wystawiającego, konsekwencje podatkowe może ponieść zarówno podatnik  jak i płatnik.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez  płatnika podstawy opodatkowania w przypadku dochodów ze stosunku pracy,  emerytur, rent, dochodów z działalności wykonywanej osobiście, i  przychodów z praw majątkowych do wysokości zaliczki, do której pobrania  był zobowiązany płatnik.

Powyżej tej kwoty odpowiedzialność ponosi już podatnik.

Czas na sprawdzenie PIT do 30 kwietnia

Anna Misiak dodaje:

„W przypadku zeznań internetowych najlepiej zalogować się na stronę Twój  e-PIT i zweryfikować, czy zeznanie jest poprawne. Aplikacja wydaje się  intuicyjna i nie powinna sprawiać problemów. Jednakże dla osób, które na  co dzień nie obcują z internetem i aplikacjami, weryfikacja danych w  systemie może być kłopotliwa.

Warto byłoby pomyśleć nad dodatkowym  wsparciem dla takich osób. Tym bardziej w tym roku, gdyż jak wynika z  informacji ZUS, zeznanie PIT 40A otrzymają tylko osoby z dopłatą podatku.  Osoby z nadpłatą podatku otrzymają PIT-11A, a to wiąże się z koniecznością  złożenia zeznania samodzielnie.

Oczywiście na bazie PIT11A urząd skarbowy  już przygotował zeznanie ale jest ono dostępne w Twój e-PIT, a więc aby  zweryfikować jego poprawność trzeba się tam zalogować. W przypadku braku  zalogowania do 30 kwietnia, zeznanie przygotowane przez urząd zostanie  uznane za ostateczne i urząd powinien zwrócić nadpłatę na konto podatnika  w ciągu 45 dni, lub przekazem po potrąceniu kosztów przekazu.”

Źródło: aleBank.pl