Nauka: Depozyty detaliczne w pokryzysowych regulacjach UE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po okresie dynamicznego rozwoju rynków finansowych i globalnym kryzysie depozyty detaliczne nadal pozostają ważnym źródłem finansowania większości sektorów instytucji kredytowych w UE. Charakteryzują się one jednak zróżnicowaniem pod względem rodzaju (ON, terminowe lub za wypowiedzeniem), bezpieczeństwa (objęcie lub nieobjęcie systemem gwarantowania depozytów), wartości (do 500 000 euro lub powyżej 500 000 euro), sposobu zarządzania (bierne lub aktywne), poziomu wynagrodzenia otrzymywanego przez deponenta, jak też miejsca jego pochodzenia (rezydent lub nierezydent UE).

Katarzyna Kochaniak

I tak, w odniesieniu do depozytów klientów indywidualnych – dokonując ich podziału według podstawowego kryterium – rodzaju – można wskazać kraje, w których popularne są depozyty ON (np. Finlandia, Włochy). Z kolei w Austrii, na Cyprze czy w Portugalii depozyty terminowe stanowią ważną formę finansowania instytucji kredytowych, podczas gdy np. w Belgii i Holandii – depozyty za wypowiedzeniem1. W przypadku kryterium bezpieczeństwa2 można wyróżnić kraje, w których klienci indywidualni posiadają praktycznie wyłącznie depozyty do kwoty 100 000 euro (Finlandia, Francja czy Malta), jak i takie, w których przypadki lokowania depozytów o większych wartościach nie należą do rzadkości (Luksemburg, Belgia czy Hiszpania). W tej drugiej grupie można odnaleźć tzw. duże depozyty, o wartościach przekraczających 500 000 euro. Natomiast depozyty aktywnie zarządzane częściej występują we Włoszech i Hiszpanii niż w Portugalii czy Niemczech. W opinii regulatora, wszystkie powyższe cechy kształtują stopień wrażliwości depozytów detalicznych w tzw. warunkach skrajnych oraz w długim okresie. Tym niemniej pokryzysowe regulacje UE postrzegają je jako priorytetowe, stabilne źródło finansowania instytucji kredytowych, ustępujące jakością jedynie ich kapitałowi własnemu.

Wątpliwości…

Pomimo zróżnicowania depozytów detalicznych w UE, zostały one poddane jednolitym, a zarazem szczegółowym regulacjom. Uważna lektura oficjalnych dokumentów budzi jednak wątpliwości co do słuszności takiego podejścia, ze względu na istotny wpływ lokalnych czynników na zachowanie deponentów i tym samym na stabilność ich środków. Problem ten podniesiony został zarówno przez Parlament Europejski i Radę (PEiR), jak i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB). Ponadto poprawność podejścia podważają wnioski z „EBA Proportionality Workshop 2015” o istotnym przeregulowaniu sektorów, które w przyszłości może stać się przyczyną kolejnego kryzysu. Należy zauważyć, iż obecne rozwiązania powstały na bazie niepełnych informacji o odpływach depozytów detalicznych i zachowaniu lokalnych deponentów. Krajowe instytucje nadzorcze nie dysponowały bowiem odpowiednio szczegółowymi danymi (np. o skali transferów dużych czy aktywnie zarządzanych depozytów), by przekazać je EUNB, a ponadto tzw. warunki skrajne nie zostały odnotowane na całym obszarze UE.

Niezależnie od powyższych ograniczeń, za immanentną cechę depozytów detalicznych uznano stabilność. Nawet tym, które określono w regulacjach jako bardziej wrażliwe, przypisano wagi odpływów niższe od wag przyjętych dla reszty funduszy obcych. Należy zauważyć, iż celem regulacji było odzwierciedlenie wrażliwości depozytów detalicznych m.in. w określonych scenariuszach warunków skrajnych. Trudno zatem zrozumieć, dlaczego w jednym z nich założono… masowy ich odpływ. Czy zatem opisywane depozyty są w rzeczywistości podatne na ucieczkę, czy też nie? Należy uznać, iż zagrożenie nią było realne w okresie ostatniego kryzysu bankowego, przez co rządy krajów podwyższył...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI