Deficyt finansów publicznych i dług w Unii Europejskiej w 2021 roku

Deficyt finansów publicznych i dług w Unii Europejskiej w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com / MQ-Illustrations
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W IV kwartale 2021 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych skorygowany sezonowo w relacji do PKB wyniósł w Unii Europejskiej 3,5%, a w strefie euro 3,6%. W Unii Europejskiej deficyt w IV kwartale 2021 roku był na tym samym poziomie co w III kwartale, a w strefie euro zanotowano nieznaczny spadek deficytu. W porównaniu z okresem przed pandemią był on jednak wysoki. Pandemia Covid 19 i reakcja na nią rządów wciąż miały wpływ na dochody i wydatki publiczne.

Łączne dochody rządowe wyniosły w Unii Europejskiej w IV kwartale 47,5% PKB, a w strefie euro 48,2%. Wydatki stanowiły odpowiednio w 50,9% i 51,8% PKB.

Największy deficyt w relacji do PKB w IV kwartale zanotowała Bułgaria (-9,7%), Rumunia i Malta (-7,7%), Węgry (-7,6%) i Słowacja (-7,2%).

Nadwyżkę odnotowały: Litwa (+1,6%), Luksemburg (+1,2%),  Finlandia (0,8%), Dania (+0,7%), Szwecja (+0,6%). W Holandii wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych były równe dochodom. W Polsce deficyt wyniósł -2,7% i był niższy niż średni w UE.

Relacja długu publicznego do PKB w Unii Europejskiej w końcu IV kwartału 2021 r.  wyniosła 88,1%, a w strefie euro 95,6%.

W porównaniu z IV kwartałem 2020 r. relacja długu publicznego do PKB spadła w UE o 1,9 pkt proc., a w strefie euro o 1,6 pkt proc. Spadki wynikają ze wzrostu PKB, który był wyższy niż wzrost długu publicznego.

Grecja liderem relacji długu do PKB

W końcu IV kwartału 2021 r. papiery dłużne stanowiły w Unii Europejskiej 82,3% długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a w strefie euro 82,6%. Kredyty stanowiły odpowiednio 14,7% i 14,2%, a gotówka i depozyty 3,0% i 3,1%.

Najwyższe relacje długu publicznego do PKB odnotowano w końcu 2021 roku w Grecji (193,3%), Włoszech (150,8%), Portugalii (127,4%), Hiszpanii (118,4%), Francji (112,9%), Belgii (108,2%) i na Cyprze (103,6%), a najniższy w Estonii (18,1%), Luksemburgu (24,4%) i Bułgarii (25,1%).

W których krajach rośnie wskaźnik zadłużenia do PKB?

W porównaniu z czwartym kwartałem 2020 r. 7 państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB, a 20  spadek. Wzrosty wskaźnika zadłużenia wystąpiły w Czechach (+4,2 pkt proc.), na Malcie (+3,6 pkt proc. ), w Słowacji (+3,3 pkt proc.), Rumunii (+1,6 pkt proc.), na Łotwie (+1,5 pkt proc.), w Niemczech (+0,6 pkt proc. )  i w Bułgarii (+0,4 pkt proc.). Największe spadki zaobserwowano w Grecji (-13,1 pkt proc.), na Cyprze (-11,4 pkt proc.), w Portugalii (-7,8 pkt proc. ), Chorwacji (-7,5 pkt proc.), Danii (-5,4 pkt proc.) i Słowenii (-5,1 pkt proc.).

W Polsce w końcu IV kwartału 2021 roku sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniósł 53,8% i był mniejszy niż w IV kwartale 2020 roku o 3,3 pkt proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w %

KrajIV kw. 2020IV kw. 2021Różnica w pkt proc.
Strefa euro97,295,6-1,6
Unia Europejska90,088,1-1,9
Belgia112,8108,2-4,6
Bułgaria24,725,10,4
Czechy37,741,94,2
Dania42,136,7-5,4
Niemcy68,769,30,6
Estonia19,018,1-0,9
Irlandia58,456,0-2,4
Grecja206,3193,3-13,0
Hiszpania120,0118,4-1,6
Francja114,6112,9-1,7
Chorwacja87,379,8-7,5
Włochy155,3150,8-4,5
Cypr115,0103,6-11,4
Łotwa43,344,81,5
Litwa46,644,3-2,3
Luksemburg24,824,4-0,4
Węgry79,676,8-2,8
Malta53,457,03,6
Holandia54,352,1-2,2
Austria83,382,8-0,5
Polska57,153,8-3,3
Portugalia135,2127,4-7,8
Rumunia47,248,81,6
Słowenia79,874,7-5,1
Słowacja59,763,13,4
Finlandia69,065,8-3,2
Szwecja39,636,7-2,9

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl