Credit Agricole: stopy procentowe w USA szybko nie wzrosną

Credit Agricole: stopy procentowe w USA szybko nie wzrosną
Fot. stock.adobe.com / Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed utrzymał docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na poziomie [0,00%; 0,25%], co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Bez zmian pozostała również skala prowadzonego przez Rezerwę Federalną programu skupu aktywów wynosząca 120 mld USD miesięcznie, z czego 80 mld USD stanowią obligacje skarbowe a 40 mld USD papiery MBS (mortgage- backed securities).
Rezerwa Federalna będzie dążyła do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia przy inflacji kształtującej się w długim okresie na poziomie 2% #Fed #StopyProcentowe #USA

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu szef FED J. Powell podtrzymał swoją ocenę, zgodnie z którą obecna polityka jest odpowiednia i podkreślił, że Rezerwa Federalna jest gotowa do dostosowania skali prowadzonego przez nią programu skupu aktywów, jeśli będzie to konieczne. Część inwestorów oczekiwała, że FED zwiększy skalę skupu aktywów, stąd po posiedzeniu doszło do nieznacznego wystromienia krzywej dochodowości (wzrostu rentowności na długim końcu krzywej).

Czytaj także: Fed: stopy procentowe w USA bez zmian i pozostaną takie do końca 2023 r. >>>

Zgodnie z komunikatem Rezerwa Federalna będzie dążyła do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia przy inflacji kształtującej się w długim okresie na poziomie 2%. Jednocześnie z komunikacie znalazła się zapowiedź, zgodnie z którą polityka pieniężna FED pozostanie łagodna tak długo, aż powyższe cele zostaną osiągnięte. W komunikacie na szczególną uwagę zasługują zmiany odzwierciedlające ogłoszoną w sierpniu nową strategię celu inflacyjnego, który obecnie traktowany jest jako średni pożądany poziom inflacji (tzw. AIT – average inflation targeting). W opublikowanym komunikacie Rezerwa Federalna zapowiedziała, że po okresie w którym inflacja w USA utrzymywała się poniżej celu inflacyjnego FED (2%) będzie ona akceptowała kształtowanie się dynamiki cen umiarkowanie powyżej celu (dotychczasowe wypowiedzi członków FOMC wskazują, że będą oni tolerować inflację nieprzekraczającą 2,5%).

Czytaj także: Zmiana strategii polityki pieniężnej Fed, rynek pracy i cel inflacyjny >>>

Po posiedzeniu przedstawiona została najnowsza projekcja makroekonomiczna FOMC. Zgodnie z wrześniową projekcją dynamika PKB wyniesie -3,7% w 2020 r. (-6,5% w czerwcowej projekcji). W konsekwencji, ze względu na wyższy punkt startowy, zrewidowana została ścieżka wzrostu gospodarczego w kolejnych latach: 4,0% w 2021 r. (5,0%), 3,0% w 2022 r. (3,5%), 2,5% w 2023 r. oraz 1,9% w długim okresie (1,8%). Zrewidowana w dół została mediana oczekiwań dla stopy bezrobocia. Zgodnie z wrześniową projekcją stopa bezrobocia wyniesie 7,6% (9,3%) w 2020 r., 5,5% w 2021 r. (6,5%), 4,6% w 2022 r. (5,5%) i 4,0% w 2023 r. Nie zmieniła się natomiast szacowana przez FED stopa bezrobocia naturalnego, która zarówno w przypadku wrześniowej jak i czerwcowej projekcji wyniosła 4,1%. Warto odnotować, że bezrobocie spadnie poniżej poziomu bezrobocia naturalnego dopiero w 2023 r., co w świetle ubiegłotygodniowego komunikatu FED wskazuje, że polityka pieniężna w USA pozostanie łagodna jeszcze przez dłuższy czas. W górę zrewidowane zostały natomiast ścieżki inflacji (1,2% w 2020 r. (0,8%), 1,7% w 2021 r. (1,6%), 1,8% w 2022 r. (1,7%) i 2,0% w 2023 r.) oraz inflacji bazowej (1,5% w 2020 r. (1,0%), 1,7% w 2021 r. (1,5%), 1,8% w 2022 r. (1,7%) i 2,0% w 2023 r.). Wyniki projekcji stanowią pewne zaskoczenie w świetle zapowiedzianej większej tolerancji Rezerwy Federalnej dla przejściowego, umiarkowanego odchylenia inflacji w górę od tego celu. Nie zmieniła się natomiast mediana oczekiwań członków FOMC dotyczących poziomu stóp procentowych na obecnym poziomie w latach 2020-2022. Stabilizacji stóp członkowie FOMC oczekują również w 2023 r., który został po raz pierwszy uwzględniony w prognozie. Jedynie 4 z 17 członków FOMC prognozuje, że stopy procentowej w 2023 r. będą wyższe niż obecnie.

Wrześniowa projekcja makroekonomiczna członków Fed
Źródło: Rezerwa Federalna, Credit Agricole

Prognozy wzrostu realnego PKB oraz inflacji PCE dotyczą rocznej zmiany pomiędzy IV kw. roku poprzedniego i oznaczonego w projekcji. Prognozy stopy bezrobocia dotyczą przeciętnego poziomu stopy bezrobocia w IV kw. Wartość prognozy stóp procentowych stanowi środek przedziału, będącego medianą indywidualnych prognoz członków FOMC na koniec danego roku.

Treść komunikatu po posiedzeniu FED, wypowiedzi J. Powella podczas konferencji prasowej, a także najnowsza projekcja ekonomiczna FOMC są spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe w USA pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas. Ponadto oczekujemy, że FED zmieni strukturę skupowanych obligacji skarbowych koncentrując się na papierach o dłuższych terminach zapadalności, niemniej nie nastąpi to wcześniej niż na początku 2021 r.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.