Credit Agricole: ożywienie wzrostu PKB w Polsce w kształcie logo Nike

Credit Agricole: ożywienie wzrostu PKB w Polsce w kształcie logo Nike
Fot. stock.adobe.com/Milan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ostatnich miesiącach w dyskursie ekonomicznym często poruszany jest temat wychodzenia polskiej gospodarki z recesji po wstrząsie związanym z epidemią COVID-19. Najwięcej uwagi poświęcano kształtowi ożywienia – czy będzie ono V-kształtne (silny spadek PKB, po którym następuje silne odbicie aktywności), W-kształtne (sekwencja kilku wzrostów i spadków PKB), L-kształtne (aktywność utrzymująca się na wyraźnie obniżonym poziomie przez kilka kwartałów po wstrząsie), czy U-kształtne (wyraźne odbicie PKB, poprzedzone przedłużającym się okresem obniżonej aktywności gospodarczej). Poniżej przedstawiamy nasze oczekiwania w tym zakresie.
#CreditAgricole: kształt ożywienia gospodarczego w Polsce po wstrząsie związanym z epidemią #COVID19 przyjmie kształt przypominający logo firmy Nike #PKB #koronawirus

W celu wyznaczenia kształtu ożywienia gospodarczego w Polsce, konieczne jest obliczenie poziomu PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych. W tym celu skorzystaliśmy z naszej prognozy kwartalnej (por. tabela poniżej). Należy pamiętać, że algorytm odsezonowania skonstruowany jest w taki sposób, że dodanie do próby nowych obserwacji (za okres II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r.), wpływa również na przeszłe wartości PKB. W rezultacie spadek PKB w I kw. br. raportowany obecnie przez GUS na poziomie 0,4% kw/kw, po dodaniu nowych obserwacji uległ – zgodnie z naszymi szacunkami – zwiększeniu do 1,8%. Prognozujemy, że w II kw. br. PKB obniżył się o dodatkowe 6,2% kw/kw. Następnie, do końca 2021 r. poziom PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych będzie się stopniowo zwiększał. W rezultacie kształt ożywienia gospodarczego w Polsce po wstrząsie związanym z epidemią COVID-19 przyjmie kształt przypominający logo firmy Nike (por. wykres).

Wzrost PKB
Źródło: Credit Agricole

Poziom PKB sprzed wstrząsu zostanie osiągnięty dopiero w III kw. 2021 r.

Taki kształt ożywienia jest zbliżony do litery „V”, ale tylko w jego pierwszej fazie – silny wzrost aktywności w III kw. w następstwie znoszenia obostrzeń nałożonych przez rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Cechą odróżniającą ożywienie V-kształtne od Nike-kształtnego są zmiany aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. O ile w tym pierwszym poziom aktywności sprzed szoku zostaje ponownie szybko osiągnięty, to w tym drugim zajmuje to więcej czasu. W naszym scenariuszu oczekujemy, że poziom PKB sprzed wstrząsu (tj. obserwowany w IV kw. 2019 r.) zostanie osiągnięty dopiero w III kw. 2021 r.

Obawy o wystąpienie drugiej fali epidemii

W II poł. br. obawy gospodarstw domowych o wystąpienie drugiej fali epidemii będą czynnikiem hamującym ożywienie konsumpcji. O ile w kolejnych kwartałach spożycie prywatne powinno szybko się odbudować, to wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach będzie ograniczany przez pesymistyczne perspektywy dla inwestycji z uwagi na podwyższoną niepewność związaną z dalszym rozwojem epidemii. Dodatkowym czynnikiem hamującym ożywienie będzie oczekiwane przez nas zacieśnienie polityki fiskalnej w 2021 r. Prognozujemy, że deficyt sektora finansów publicznych zmniejszy się z 10% PKB w br. do 4% w 2021 r. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej deficyt strukturalny (w uproszczeniu zmienna obrazująca wpływ polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy) zmniejszy się z 8,5% PKB w 2020 r. do 3,1% w 2021 r., co jest spójne z naszą oceną. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku zacieśnienia polityki fiskalnej będą zakończenie oddziaływania programów rządowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii na gospodarkę (tzw. tarcze antykryzysowa i finansowa) oraz wysoce prawdopodobne oszczędności w sferze budżetowej w 2021 r.

Czytaj także: S&P prognozuje: PKB Polski spadnie o 4 proc. w 2020 r. >>>

W II poł. 2021 r. pierwsze projekty inwestycyjne w ramach unijnego funduszu odbudowy

Należy zwrócić uwagę, że w II poł. 2021 r. najprawdopodobniej zaczną być wdrażane pierwsze projekty inwestycyjne w ramach unijnego funduszu odbudowy. Przyczyni się on do szybszego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe i wzrostu gospodarczego nie tylko w 2021 r. ale również w kolejnych latach.

Czytaj także: MFW: prognozy dynamiki światowego PKB na 2020 r. w dół, przed nami najgorsza recesja od czasów Wielkiego Kryzysu?

Oczekiwane przez nas relatywnie wolne odbudowywanie aktywności polskiej gospodarki do poziomów obserwowanych przed szokiem, hamowane jednocześnie przez zacieśnienie polityki fiskalnej, stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, w którym łagodna polityka pieniężna będzie utrzymywana przez dłuższy czas. Podtrzymujemy nasza prognozę, zgodnie z którą stopy procentowe zostaną podniesione dopiero w II poł. 2022 r.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.