Credit Agricole: nadchodzi poprawa koniunktury w Chinach

Credit Agricole: nadchodzi poprawa koniunktury w Chinach
Credit Agricole - Logo (źródło: Credit Agricole)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej w Chinach i łagodzeniem restrykcji z tym związanych nadchodzi poprawa koniunktury w Państwie Środka, prognozują ekonomiści Credit Agricole w najnowszej MAKROmapie.

W marcu i w kwietniu doszło do istotnego pogorszenia sytuacji epidemicznej w Chinach. W konsekwencji, ze względu na prowadzaną przez chiński rząd politykę „zero COVID”, od marca restrykcjami administracyjnymi zostało objętych ponad 50 kluczowych z punktu widzenia chińskiego przemysłu i handlu miast, w tym m.in. Shanghai odpowiadających łącznie za ok. 40% chińskiego PKB. Miało to silny, negatywny wpływ na aktywność gospodarczą w Chinach, co było szczególnie widoczne w danych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz handlu zagranicznego.

Czytaj także: Chiny: mimo gwałtownego spowolnienia wzrostu gospodarczego, bank centralny nie zdecydował się na obniżki stóp procentowych >>>

Pogorszenie sytuacji epidemicznej w Chinach znalazło również odzwierciedlenie w nasileniu problemu barier podażowych w światowym handlu. Szok covidowy odnotowany w marcu i w kwietniu w chińskiej gospodarce ma charakter zarówno popytowy (zmniejszony popyt ze względu na niższą mobilność), jak i podażowy (przerwy produkcyjne i pozrywane łańcuchy dostaw). Dobrze oddają to wyniki badań koniunktury w chińskim przetwórstwie, które wskazały zarówno na spadek zamówień, jak i wydłużenie czasu dostaw.

Poprawa sytuacji epidemicznej w Chinach

W ostatnich tygodniach można zaobserwować poprawę sytuacji epidemicznej w Chinach, czemu towarzyszy stopniowe łagodzenie restrykcji administracyjnych i stopniowy wzrost aktywności ekonomicznej. Wsparcie dla takiej oceny stanowią dane dotyczące rosnącej mobilności chińskiego społeczeństwa (m.in. dane nt. ruchu ulicznego, przewozów), która powoli wraca do poziomów sprzed wprowadzenia obostrzeń. W naszym scenariuszu zakładamy, że trend ten utrzyma się w kolejnych tygodniach, co będzie sprzyjać ożywieniu aktywności gospodarczej w Chinach.

Polityka „zero COVID”

Tempo luzowania obostrzeń ograniczane będzie jednak przez wspomnianą wyżej politykę „zero COVID”, prowadzoną przez chiński rząd. Naszym zdaniem zostanie ona utrzymana przynajmniej do przełomu października i listopada, kiedy to odbędzie się XX Kongres Komunistycznej Partii Chin. Uważamy, że mogą zapaść na nim decyzje dotyczące stopniowego odchodzenia od tej polityki w celu ograniczenia ekonomicznych kosztów pandemii, czemu sprzyjać będą postępy chińskiego przemysłu farmaceutycznego w opracowywaniu leków i szczepionek mRNA na COVID- 19 oraz rosnący stopień wyszczepienia populacji.

Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach spowolni w II kw. do 1,5% r/r

Poprawa sytuacji epidemicznej w Chinach stanowi wsparcie dla naszego scenariusza wzrostu gospodarczego w tym kraju. W naszym scenariuszu zakładamy, że tempo wzrostu gospodarczego w Chinach spowolni w II kw. do 1,5% r/r wobec 4,8% w I kw., a następnie wraz z poprawą sytuacji epidemicznej dojdzie do jego przyspieszenia i w III kw. i w IV kw. wyniesie ono odpowiednio 4,5% i 5,0%. W konsekwencji w całym 2022 r. dynamika PKB zmniejszy się do 4,0% wobec 8,1% w 2021 r., a w 2023 r. wyniesie 5,5%. W konsekwencji uważamy, że cel dla wzrostu gospodarczego w Chinach na 2022 r., który został ustalony na poziomie ok. 5,5% będzie trudny do osiągnięcia nawet w warunkach aktywnej polityki gospodarczej prowadzonej przez chiński rząd.

Ludowy Bank Chin utrzyma swoje gołębie nastawienie

W kontekście polityki pieniężnej uważamy, że Ludowy Bank Chin utrzyma swoje gołębie nastawienie, koncentrując się na wspieraniu akcji kredytowej. W ubiegłym tygodniu Ludowy Bank Chin zdecydował się również obniżyć stopę 5Y LPR o 15pb, czyli stopę będącą benchmarkiem dla kredytów hipotecznych, co jest odpowiedzią na załamanie popytu na mieszkania w Chinach. W najbliższych miesiącach prognozujemy dalsze łagodzenie polityki pieniężnej (do końca 2022 r. oczekujemy obniżki stopy 1Y LPR – Loan Prime Rate, czyli 1-rocznej stopy procentowej dla kredytów krótkoterminowych udzielanych klientom o najwyższym ratingu, o 10pb oraz obniżki stopy rezerw obowiązkowych o 25-50pb). Warto jednocześnie zauważyć, że polityka pieniężna w Chinach ma coraz bardziej charakter sektorowy, co polega na jej szczególnym rozluźnianiu w strategicznych, z punktu widzenia polityki gospodarczej Chin, obszarach gospodarki (m.in. przetwórstwo, transport, energetyka, ochrona środowiska, rolnictwo, budowa mieszkań na wynajem, infrastruktura miejska i przemysłowa, cyfryzacja). W przypadku polityki fiskalnej oczekujemy przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych, ulg podatkowych dla sektorów dotkniętych przez pandemię, a także lokalnych subsydiów dla gospodarstw domowych. W odniesieniu do rynku nieruchomości oczekujemy kontynuacji działań mających na celu wsparcie popytu na nieruchomości z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe (m.in. preferencyjnego finansowania dla osób kupujących pierwsze mieszkanie, czy też obniżenia wkładu własnego), a także pomoc branży deweloperskiej w dostępie do finansowania, restrukturyzacji zadłużenia oraz jej konsolidacji. Odpowiednia kalibracja polityk pieniężnej, makroostrożnościowej i fiskalnej w obszarze rynku nieruchomości ma z jednej strony nie dopuścić do kryzysu zadłużenia w tym sektorze wywołanego silny popytem spekulacyjnym w poprzednich latach, a z drugiej strony umożliwić gospodarstwom domowym dostęp do zakupu/wynajęcia nieruchomości do własnych celów mieszkaniowych.

Sytuacja na rynku walutowym

Ze względu na rozbieżne kierunki polityki pieniężnej w Chinach i w USA dysparytet stóp procentowych pomiędzy Chinami a USA zmniejsza się. Jest to czynnik oddziałujący w kierunku odpływu kapitału z Chin do USA, co ogranicza przestrzeń do spadku kursu USDCNY wraz z poprawą sytuacji epidemicznej w Chinach. W konsekwencji prognozujemy, że na koniec 2022 r. kurs USDCNY wyniesie 6,70, a na koniec 2023 r. 6,50. Spadkowi kursu USDCNY w 2023 r. sprzyjać będzie poprawa perspektyw wzrostu gospodarczego w Chinach.

Uwzględniając oczekiwane przez nas umocnienie złotego względem dolara oznacza to, że na koniec 2022 r. kurs PLNCNY wyniesie 1,66, a na koniec 2023 r. zwiększy się do 1,70.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.