COMPAREX Poland: I don’t WannaCry, czyli wyzwania dla banków spółdzielczych w rewolucji cyfrowej

COMPAREX Poland: I don’t WannaCry,  czyli wyzwania dla banków spółdzielczych w rewolucji cyfrowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski sektor bankowy został zdominowany przez nowoczesne banki, które są wielkimi korporacjami świadczącymi szeroki zakres usług finansowych. W systemie tym próbują znaleźć swoje miejsce instytucje mikrofinansowe, takie jak banki spółdzielcze, których wyróżnikiem jest lokalny charakter działalności.

Aleksandra Kaszuba

nbs.2017.09.foto.096.a.200xBanki spółdzielcze starają się pełnić znaczącą rolę we wsparciu inicja­tyw lokalnych oraz być partnerem finansowym samorządów, rolników oraz przedsiębiorców. Bez względu na różnice między nimi a bankami komercyjnymi, liczy się oczekiwanie klienta końcowego. A klienci oczekują od instytucji fi­nansowych szerszego wykorzystania technologii i świadczenia innowa­cyjnych usług. Nie chcą jednak rezy­gnować z opcji, które są dziś szeroko dostępne – czyli korzystania z usług stacjonarnych oddziałów w pobliżu domu czy w drodze do pracy. Pomimo że oswoili się już z bankowością elek­troniczną i coraz więcej z nich wykonuje transakcje w bankowości internetowej czy mobilnej, nadal duża grupa klientów – niezależnie od wieku – nie wyobraża sobie, by mogła korzystać z usług ban­kowych jedynie poprzez cyfrowe kanały obsługi klienta.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Klienci cenią bezpieczeństwo swoich danych równie wysoko, jak punkt ob­sługi klienta niedaleko domu. Ochrona klienta przed niebezpieczeństwem, któ­rego nierzadko nie jest świadomy, to nie lada wyzwanie. Ataki ransomware stają się coraz bardziej powszechne i skutecz­ne, a szum medialny wokół całej spra­wy wypływa negatywnie na klientów. Ransomwere nie jest niczym nowym, a mimo to WannaCry kilka miesięcy temu sparaliżował systemy informa­tyczne wielu poważnych instytucji. Dziś wiemy, że tej globalnej katastrofy moż­na było uniknąć, wiemy też, co stoi za wielkim sukcesem cyberataku. Niestety bez inwestycji w rozwój rozwiązań IT nie mamy żadnej gwarancji, że kolejny cyberatak nie będzie dotyczył nas. Dziś inwestycje te w bankach muszą iść w pa­rze ze zmianami, takimi jak unijne Roz­porządzenie ogólne o ochronie danych oso­bowych – RODO (ang. GDPR – General Data Protection Regulation).

Wszystkie firmy gromadzące i wy­korzystujące dane dotyczące osób fi­zycznych czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. Rozporządzenie RODO rozszerza zakres obowiązków instytucji przetwarzających dane, daje także osobom fizycznym i organom nadzorującym skuteczne narzędzia reagowania w sytuacjach naruszenia rozporządzenia. Motorem napędowym zmian w firmach i traktowania priory­tetowo kwestii związanych z GDPR są kary związane z przetwarzaniem da­nych osobowych, a w tym przypadku mówimy o karach, które sięgać mogą aż do 20 mln euro lub do 4% warto­ści rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

W konsekwencji nowe regula­cje wiążą się z koniecznością aktu­alizacji lub tworzenia rozwiązań bazodanowych klientów niemal od początku. W dalszym ciągu możliwe będzie pozyskanie infor­macji osobowych od klientów, jed­nak kluczowe będzie uzyskanie zgód od osób fizycznych na przetwarzanie ich danych, o treści zgodnej z nowym prawem. Wymagane zmiany związane z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji o klientach będą nie lada wyzwaniem nie tylko dla departamen­tów odpowiedzialnych za zgodność organizacji z dyrektywami RODO, ale także za sprzedaż, obsługę oraz komu­nikację z klientami. A dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale także informacje, które choćby pośrednio określają osobę, której dotyczą. Regu­lacja daje obywatelom Unii Europej­skiej większą kontrolę nad informacja­mi, które są o nich zbierane oraz tym, w jaki sposób są one przetwarzane.

Dodatkowo klient będzie mógł zażą­dać usunięcia swoich danych.

Bank spółdzielczy to więcej niż bank, a COMPAREX Poland to więcej niż dostawca rozwiązań informatycznych

COMPAREX Poland jest czę­ścią międzynarodowej grupy spółek – COMPAREX Group – obecnej w 35 krajach na całym świecie, działającej na rynku IT od ponad trzydziestu lat. Na­sza oferta obejmuje produkty od ponad 80 dostawców.

Doświadczenia w branży licen­cjonowania zbiorowego zdobyte na przestrzeni lat współpracy z wieloma dostawcami pozwoliły nam poznać możliwości i ograniczenia globalnych rynków informatycznych, dzięki cze­mu możemy zapewnić indywidualne doradztwo, odpowiadające dedyko­wanym potrzebom każdego z naszych klientów.

Dzięki przejrzystym zasadom za­opatrzenia, dostosowanym do poszcze­gólnych klientów, oraz najkorzystniej­szym warunkom zakupu dla naszych klientów, staliśmy się jednym z wiodą­cych dostawców usług w Europie w za­kresie zakupu i licencjonowania opro­gramowania.

Przeprowadzamy zaawansowane audyty infrastruktury IT, wskazu­jąc najlepsze rozwiązania z zakresu optymalizacji i wykorzystania posia­danych zasobów. Prowadzimy usługi badawczo-rozwojowe, które pozwalają nam tworzyć autorskie rozwiązania dedykowane konkretnym potrzebom klienta. Umożliwiamy szybki rozwój przedsiębiorstwa, poprzez skuteczne zarządzanie infrastrukturą klienta. W czasie rzeczywistym, bez ingeren­cji w realizowane procesy biznesowe, zabezpieczamy ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo danych i kluczowych aplikacji klienta.

Nasza spółka należy do eksklu­zywnego grona posiadaczy tytułu IBM Platinum Business Partner. Oferujemy pełen zakres usług w obszarze: sieci, serwerów, pamięci masowych oraz systemów archiwizacji danych. Zajmujemy się optymalizacją in­frastruktury, bez­pieczeństwem da­nych i ich wysokiej dostępności.

Oferujemy roz­budowę centrów przetwarzania danych oraz związanej z tym infrastruktury IT, zarzą­dzanie usługami i konsul­ting. Ofertę uzupełniają migracja danych, usługi utrzymania i serwisowa­nia infrastruktury informa­tycznej klienta.

Posiadamy najwyższy sta­tus kompetencji w zakresie oferowania produktów IBM Software, dzięki czemu gwaran­tujemy klientom pełną i efektywną współpracę oraz doradztwo dla kluczo­wych grup oprogramowania IBM.

Odpowiadając na ciągle zmienia­jące się potrzeby rynku, proponujemy naszym klientom wybrane rozwiąza­nia z portfolio IBM Software, które w szczególności pokrywają obszar ana­lizy i bezpieczeństwa danych w tym wymagania stawiane przez regulację GDPR/RODO oraz dyrektywę regulują­cą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD2).

Konieczność zapewnienia bezpie­czeństwa danych przy jednoczesnym wymogu dostępności, prostocie pro­cesu archiwizacji oraz niezawodności całej infrastruktury wymaga użycia niezawodnych rozwiązań serwerowych i pamięci masowych. Platforma IBM Power Systems i pamięć masowa IBM tworzą bezpieczną i niezawodną pod­stawę infrastruktury systemów kor­poracyjnych. Serwery Power Systems oraz systemy pamięci masowej IBM System Storage mają wbudowane funk­cje zwiększające niezawodność, dostęp­ność i łatwość serwisowania (RAS).

Połączenie technologii i opro­gramowania daje w efekcie infra­strukturę wydajną i niezawodną, a dzięki partnerstwu biznesowemu pomiędzy COMPAREX a IBM mamy możliwość dopasowania rozwiązania „szytego na miarę” pod Państwa bu­dżet, wymagania i oczekiwania.

www.comparex.pl