Co wpłynęło na wyniki banków w III kwartale 2021 i jakie możliwości działania będą miały banki w roku 2022, kolejne webinarium PAB – WIB

Co wpłynęło na wyniki banków w III kwartale 2021 i jakie możliwości działania będą miały banki w roku 2022, kolejne webinarium PAB – WIB
PAB - WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2021 roku” – to tytuł kolejnego raportu przygotowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, który będzie zaprezentowany 26 stycznia 2022 roku.

Raport został przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. Jana Czekaja, dr Andrzeja Banasiaka, dr Wojciecha Zatonia oraz Pawła Pniewskiego.

Raport jest współautorskim, cyklicznym dziełem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków w III kwartale 2021 roku oraz ich możliwego wpływu na  działalności banków w 2022 roku.

Inflacja i stopy procentowe

Autorzy raporty zwracają uwagę, że najważniejszym problem polskiej gospodarki jest dziś rosnąca inflacja. Ich zdaniem RPP powinna przedstawić jasną strategię polityki monetarnej na najbliższe miesiące, nie mówiąc już o zmianie parametrów polityki pieniężnej.

Prognozowanie rozwoju sytuacji w  kolejnych kwartałach jest trudne, gdyż nie wiemy, jak będzie kształtować się sytuacja epidemiczna i  będące jej następstwem ograniczenia działalności gospodarczej.

Skala ewentualnych dalszych podwyżek stóp procentowych w przyszłości w istotny sposób zmieni warunki funkcjonowania sektora bankowego

W związku z rosnącą inflacją jednym z najważniejszych czynników, który będzie wpływać na sektor bankowy jest polityka stóp procentowych banku centralnego.

Zdaniem autorów raportu podjęte w  ostatnim okresie decyzje dotyczące stóp procentowych są prawdopodobnie niewystarczające dla przywrócenia inflacji do poziomu celu w  średnim okresie.

Skala ewentualnych dalszych podwyżek stóp procentowych w  przyszłości w  istotny sposób zmieni warunki funkcjonowania sektora bankowego. Z  jednej strony poprawiałaby warunki funkcjonowania banków, umożliwiając osiąganie wyższej marży odsetkowej netto, ale z drugiej strony wpływałaby negatywnie na sytuację gospodarczą, co z kolei ograniczałoby popyt na kredyt oraz zwiększało ryzyko działalności kredytowej i prowadziło do pogorszenia jakości portfela kredytowego banków.

Dostęp do środków unijnych

Autorzy dokumentu szansę na zwiększenie popytu na kredyt oraz poprawę opłacalności działalności kredytowej widzą w projektach przewidziane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i  Zwiększania Odporności.

Brak możliwości uzupełnienia dostępnych zasobów krajowych środkami pochodzącymi z UE ogranicza możliwości realizacji niezbędnych dla polskiej gospodarki programów

Ale jak zauważają proces zatwierdzania KPO przez Komisję Europejską przeciąga się, w związku z czym pozyskanie środków z UE również jest odkładane w czasie i dziś nie wiadomo kiedy i czy w ogóle te środki zostaną Polsce udostępnione.

Tymczasem gospodarka stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z koniecznością transformacji energetycznej, której odkładanie zagraża długookresowym perspektywom wzrostu gospodarczego.

Brak możliwości uzupełnienia dostępnych zasobów krajowych środkami pochodzącymi z UE ogranicza możliwości realizacji niezbędnych dla polskiej gospodarki programów.

Więcej informacji o webinarium PAB WIB znajduje się na stronach aleBank.pl w zakładce Konferencje

Źródło: aleBank.pl