CESOP i kolejne obowiązki dostawców usług płatniczych – UE zwalcza oszustów VAT

CESOP i kolejne obowiązki dostawców usług płatniczych – UE zwalcza oszustów VAT
Tadeusz Białek fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O najnowszych zmianach w pakiecie legislacyjnym UE odnośnie do nowego obowiązku sprawozdawczego dostawców usług płatniczych na temat przelewów transgranicznych oraz budowania centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach („CESOP”) pisze radca prawny dr Tadeusz Białek – Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego w Związku Banków Polskich

#TadeuszBiałek: CESOP ma umożliwić państwom członkowskim przekazywanie przechowywanych na poziomie krajowym informacji o płatnościach w celu wykrywania oszustw związanych z #VAT #ZBP @MF_GOV_PL

W grudniu opublikowany został pakiet legislacyjny odnośnie do nowego obowiązku sprawozdawczego dostawców usług płatniczych (w tym banków) na temat przelewów transgranicznych oraz budowania centralnej europejskiej bazy danych na ten temat w celu ograniczania luki VAT.

W toku prac podczas pierwszych miesięcy bieżącego roku, a w szczególności w trakcie ostatniego posiedzenia grupy roboczej Rady ds. kwestii podatkowych (VAT) w dniu 16 maja 2019 roku, w pierwotnym projekcie naniesiono szereg zmian i uzupełnień, także wsłuchując się w głosy państw członkowskich i  reprezentujących dostawców usług płatniczych organizacji.

Istotną część pakietu (z uwzględnieniem ww. zmian z maja br.) stanowi wniosek:

– zmiany ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT, oraz

zmiany DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odbiorców i płatności

Zgodnie art. 243b Dyrektywy państwa członkowskie zapewniają, aby dostawcy usług płatniczych prowadzili wystarczająco szczegółową ewidencję odbiorców i płatności w odniesieniu do usług płatniczych, które realizują w każdym kwartale kalendarzowym, aby umożliwić właściwym organom państw członkowskich prowadzenie kontroli dostaw towarów i świadczenia usług, które uznaje się za mające miejsce w państwie członkowskim. Wymóg ten ma zastosowanie w sytuacjach, w których spełnione są oba poniższe warunki:

  1. a) w przypadku gdy środki pieniężne są przekazywane przez dostawcę usług płatniczych od płatnika znajdującego się w jednym państwie członkowskim na rzecz odbiorcy znajdującego się w innym państwie członkowskim, na terytorium trzecim lub w państwie trzecim;
  2. b) w odniesieniu do transferu środków pieniężnych, o których mowa w lit. a), w przypadku gdy dany dostawca usług płatniczych realizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy (próg ten oblicza się z uwzględnieniem usług płatniczych świadczonych przez dostawcę usług płatniczych w jednym państwie członkowskim).

 

Dostawca usług płatniczych będzie musiał przechowywać ewidencję na temat danego odbiorcy w celu jej udostępnienia organom podatkowym tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym (jest to również okres sprawozdawczy dla dostawców usług płatniczych).

Ewidencję dostawca usług płatniczych przechowuje w formie elektronicznej przez okres trzech lat od końca roku, w którym dokonano danej płatności. Ewidencję udostępnia się państwom członkowskim, w którym mają siedzibę dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 24b rozporządzenia (UE) nr 904/2010, a także przyjmującemu państwu członkowskiemu, jeżeli dostawca usług płatniczych świadczy usługi płatnicze w państwach członkowskich innych niż macierzyste państwo członkowskie.

Powstanie CESOP

Na mocy art. 24a Rozporządzenia utworzony zostałby centralny elektroniczny system informacji o płatnościach („CESOP”). Umożliwić ma on państwom członkowskim przekazywanie przechowywanych na poziomie krajowym informacji o płatnościach w celu wykrywania oszustw związanych z VAT.

CESOP ma zagregować wszystkie istotne informacje o płatnościach związane z VAT przekazane przez państwa członkowskie dla każdego odbiorcy i umożliwić uzyskanie pełnego obrazu płatności otrzymanych przez odbiorców (tj. przedsiębiorstwa) od płatników (tj. konsumentów dokonujących zakupów w internecie) w UE.

CESOP byłby dostępny jedynie dla urzędników łącznikowych Eurofisc z państw członkowskich, a jedynym celem, w którym CESOP będzie zezwalał na wyszukiwanie informacji, będzie prowadzenie dochodzeń w sprawie domniemanych lub wykrytych oszustw związanych z VAT.

Dane w CESOP mają być przechowywane przez okres 5 lat.

 

Źródło: aleBank.pl