CEA omawia z Komisją Europejską kwestie związane z rachunkowością

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bruksela.250xW dniu 10 listopada CEA i jednostka ds. ubezpieczeń Komisji Europejskiej omówiły dyrektywę w sprawie rachunkowości zakładów ubezpieczeń (IAD) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla umów ubezpieczenia, MSSF 4 Faza II.

CEA podkreślił, że niektóre aspekty IAD byłyby sprzeczne z wymogami Solvency II i z aktualnymi propozycjami Fazy II przedstawionymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Utrudni to państwom członkowskim UE dokonanie transpozycji przepisu zastępującego MSSF 4 na ich krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

KE poinformowała CEA, że już przeprowadziła analizę tej kwestii i doszła do wniosku, że na tym etapie nie są potrzebne dalsze prace. Jednak po tym, jak MSSF 4 Faza II zostanie zakończona przez RMSR, dyrektywa IAD może wymagać korekty. Poza tym, w dniu 14 listopada CEA udzielił odpowiedzi w ramach konsultacji RMSR dotyczących planów na okres po 2011 roku. CEA podkreślił, że MSSF 4 Faza II i MSSF dla instrumentów finansowych (MFFS 9) powinny mieć najwyższy priorytet i zwrócił uwagę na to, że po zakończeniu prac nad tymi kluczowymi projektami RMSR powinna przeprowadzić przeglądy po ich wdrożeniu oraz kompleksowy przegląd całego systemu.

Źródło: PIU