Budżet 2020 bez deficytu: znamy szczegóły nowego projektu

Budżet 2020 bez deficytu: znamy szczegóły nowego projektu
Fot. stock.adobe.com/Orawan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Planowane wykonanie deficytu budżetu państwa w 2019 roku to 14,41 mld zł, wynika z projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu w grudniu br. Według projektu przesłanego we wrześniu, wykonanie tegorocznego deficytu miało wynieść 11,99 mld zł.

Planowane wykonanie deficytu budżetu państwa w 2019 roku to 14,41 mld zł, wynika z projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej #budżet #budżet2020 #deficyt

„Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2019 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ponad 14 mld zł, w tym dochody podatkowe będą wyższe o ok. 8 mld zł. Spodziewane przekroczenie prognozy z ustawy budżetowej na 2019 r. wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych – głównie z podatków dochodowych oraz z VAT. Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 6 mld zł, co wynika między innymi z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2” – czytamy w projekcie.

Według projektu z września, dochody budżetu państwa w 2019 r. miały być wyższe od wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej o ok. 16 mld zł, w tym wzrost dochodów podatkowych to ok. 12 mld zł. Dochody niepodatkowe budżetu państwa miały być wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 5 mld zł, co wynikałoby głównie z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2.

Czytaj także: Premier Morawiecki: rząd przyjął zrównoważony budżet na 2020 r. i tzw. 13. emeryturę >>>

Jak podał wcześniej resort finansów, w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano deficyt w wysokości 3,19 mld zł (wg sprawozdania operatywnego), tj. 11,2% ustawowego rocznego planu, wynoszącego 28,5 mld zł deficytu.

Dochody podatkowe w 2020 r. mniejsze o 2,5 mld zł niż plan

Dochody podatkowe na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 390,04 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 392,51 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września. Jednocześnie projekt grudniowy wprowadził nową pozycję dochodową – podatek od sprzedaży detalicznej, w wysokości 662,73 mln zł.

Planowane wykonanie dochodów podatkowych w tym roku to 367,97 mld zł (wobec 349,35 mld zł w 2018 r.).

„W projekcie uwzględniono dochody z podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzono ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1155). W związku z toczącym się postępowaniem w drugiej instancji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej kontynuuje się zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej na okres dalszych 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.” czytamy w projekcie.

Czytaj także: Budżet się sypie?

Podatek od towarów i usług (VAT) ma przynieść w 2020 r. 196,5 mld zł wobec planowanych we wrześniowej wersji projektu 200,15 mld zł. Planowane wykonanie na 2019 r. także zostało obniżone – odpowiednio do 182 mld zł z 185,4 mld zł (wobec 174,95 mld zł uzyskanych w 2018 r.).

Planowane na 2020 r. wpływy z podatku akcyzowego zostały zwiększone do 75,08 mld zł z oczekiwanych we wrześniu 74,91 mld zł. Plan wykonania na bieżący wzrósł odpowiednio do 71,89 mld zł z 71,49 mld zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma przynieść w przyszłym roku 42 mld zł (we wrześniu oczekiwano 41,8 mld zł), zaś podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 66,56 mld zł (we wrześnio oczekiwano 66,52 mld zł).

Nie zmieniono (wobec projektu z września) planowanych na 2020 r. wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin (1,7 mld zł) oraz z podatku od niektórych instytucji finansowych (4,88 mld zł).

Potrzeby pożyczkowe netto w 2020 większe o 4 mld zł

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 23,52 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 19,38 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września.

Planowane wykonanie w tym roku zostało także zmodyfikowane – odpowiednio do 12,58 mld zł z 15,07 mld zł.

„W 2020 r. zakładany jest zerowy wynik budżetu państwa, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16 953,9 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 564,2 mln zł. W rezultacie planowane w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 23 518,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2019 r. 12 576,3 mln zł (w ustawie budżetowej na 2019 r. 45.991,3 mln zł)” – czytamy w projekcie.

Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2019 r.) wynosi 141 662,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2019 r. 135 922,5 mln zł (w ustawie budżetowej na 2019 r. 163 705,3 mln zł), podano także.

„Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 46 385,5 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 22 867,5 mln zł” – czytamy dalej.

Na finansowanie krajowe złoży się dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 46 210,3 mln zł oraz dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 175,3 mln zł.

„Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 39.447,5 mln zł będące wynikiem:

– dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 15 483,7 mln zł,

– dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 23 557,6 mln zł,

– dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 406,2 mln zł,

b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 6 762,7 mln zł.

Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 22 867,5 mln zł złożą się następujące pozycje:

a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 14 790 mln zł,

b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1 230,3 mln zł,

c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 6 847,1 mln zł” – wymieniono także.

Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł

Dochody podatkowe na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 42,96 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 34,68 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września.

Nowa pozycja, nieuwzględniona w projekcie z września, to wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego (NBP) – w wysokości 7 162,81 mln zł.

„W 2020 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7 162 810 tys. zł. Prognoza została przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego” – czytamy w projekcie.

Planowane wpływy z dywidend i wpłat z zysku zwiększono do 1,55 mld zł z 1,52 mld zł przewidywanych w projekcie wrześniowym.

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe zaplanowano obecnie na 26,63 mld zł wobec 25,54 mld zł oczekiwanych we wrześniu.

Bez zmian wobec planów wrześniowych pozostały natomiast oczekiwania dotyczące wpływów z cła (4,68 mld zł) oraz wpłat jednostek samorządu terytorialnego (2,94 mld zł).

Dochody ogółem w projekcie z grudnia zaplanowano na 435,34 mld zł wobec 429,53 mld zł planowanych we wrześniu.

Źródło: ISBnews