BRE Bank: 20 razy większy zysk brutto niż przed rokiem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

brebank01.100xW pierwszym półroczu 2010 r. Grupa BRE Banku osiągnęła zysk brutto w kwocie 328,8 mln zł, przeszło 20-krotnie wyższy, niż przed rokiem (16,2 mln zł ) - podał bank w komunikacie giełdowym.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku w wysokości 239,7 mln zł był 15-krotnie wyższy niż w pierwszym półroczu 2009 r. Zdaniem zarządu banku: „Przyczyna tak radykalnej poprawy sytuacji finansowej były zarówno wyższe dochody z działalności, znacznie niższe odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, jak i znacznie wolniejszy wzrost kosztów, niż dochodów”.

Osiągnięte w I półroczu 2010 r. dochody grupy wyniosły 1 455 mln zł i były o 67,7 mln zł (4,9 proc.) wyższe, niż w I półroczu 2009 r.

Wynik z tytułu odsetek był głównym źródłem dochodów Grupy BRE Banku w I półroczu 2010 r. Wyniósł on 826,8 mln zł i utrzymał się na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. Grupa zanotowała spadek zarówno przychodów (z 1 791 mln zł do 1 682 mln zł) jak i kosztów odsetkowych, co było wynikiem obniżki bazowych nominalnych stóp procentowych pomiędzy tymi okresami. Spadek przychodów odsetkowych o 6,1 proc. został zrównoważony niższymi o 11,2 proc. kosztami odsetkowymi.

Wynik z tytułu prowizji, który stanowi 23,8 proc. dochodów Grupy BRE Banku, wyniósł 346,3 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 66,4 mln zł, tj. 23,7 proc.

Ogólne koszty administracyjne w I półroczu 2010 r. były wyższe o 22,7 mln zł, tj. 3,7 proc. od kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2009 r.

Spadły odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek z poziomu 648,9 mln zł po 6 miesiącach 2009 r. do 380,6 mln zł rok później.