BPS TFI – Rok 2017 zakończył się sukcesem naszych funduszy!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W minionym roku subfundusze zarządzane przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pozwoliły dobrze zarobić swoim klientom. Niemal wszystkie spośród nich wypracowały dodatnie stopy zwrotu, a subfundusze dłużne uzyskały ponadprzeciętne wyniki, wyróżniając się tym samym na rynku.

Subfundusz BPS Płynnościowy, dwukrotny laureat na­grody „Złote Portfele” w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny, przyznawanej przez gazetę „Parkiet”, po raz kolejny okazał się bezkonkurencyjny. Stopa zwrotu na poziomie 4,69% pozwoliła uzyskać mu pierwsze miejsce w swojej grupie.

Najwyższa stopa zwrotu osiągnięta przez BPS Płynnościowy w swojej grupie to oczywiście powód do dumy. Biorąc pod uwagę skalę konkurencji, poziom prezentowany przez naszych głównych rywali rynkowych oraz konieczność zapew­nienia najwyższej jakości w procesie zarządzania port­felami funduszy uważam, że to ogromny sukces całego naszego zespołu. Chciałbym również podkreślić, że wyniki BPS Płynnościowego w zasadzie od początku powstania osiągają po­nadprzeciętne i co ważniejsze powtarzalne stopy zwrotu. Dlate­go pozwolę sobie na słowa podziękowania dla wszystkich osób za­angażowanych w osiągnięcie tak dobrego rezultatu – powiedział Tomasz Sędkowski, prezes zarządu BPS TFI S.A.

BPS Obligacji Korporacyjnych – drugi z subfunduszy należący do parasola BPS SFIO, także uzyskał bardzo dobry rezultat i z wynikiem 3,96%, uplasował się tuż za podium, przy czym średnia dla funduszy dłużnych polskich korpora­cyjnych wyniosła zaledwie 2,74%.

Bardzo dobre wyniki osiągnęły także pozostałe subfun­dusze oparte na aktywach dłużnych: BPS Pieniężny oraz BPS Obligacji, należące do parasola BPS FIO, osiągając stopy zwrotu odpowiednio na poziomie 3,84% (przy średniej dla grupy 2,80%) oraz 3,94% (przy średniej dla grupy 3,46%).

Izabela Sajdak – zarządzająca Funduszami BPS TFI S.A. przewiduje, że pozytywny trend utrzyma się w 2018 r.

Miniony rok w polskiej gospodarce oraz na rynkach finan­sowych zakończył się w szampańskich nastrojach. Po słabszym 2016 r. nie ma już śladu, a zapoczątkowane w 2017 r. pozytyw­ne trendy w polskiej gospo­darce powinny utrzymać się również w roku bieżącym. Umocnienie złotego wobec głównych walut oraz spadki rentowności polskich obli­gacji skarbowych w zeszłym roku sygnalizują pozytywne postrzeganie naszego kraju przez inwestorów zagranicz­nych i wzrost popytu na kra­jowe aktywa – podkreśla.

Giełda Papierów War­tościowych w Warszawie w 2017 r. odzyskała wigor, a sub­fundusze, w których dominują akcje również zaczęły przy­nosić bardzo dobre wyniki. Subfundusz BPS Akcji pozwolił zarobić swoim klientom 10,63%, a subfundusz BPS Stabilne­go Wzrostu 5,30%.

Indeks szerokiego rynku WIG urósł o ponad 23%, a in­deks największych spółek WIG20 o 26%. Słabiej zachowały się akcje małych spółek. Indeks sWig80 wzrósł o 2,4%. Wydaje się, że pierwsza połowa 2018 r. nadal będzie należała do najwięk­szych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Dopiero dru­ga połowa roku przyniesie spodziewaną poprawę w segmencie małych i średnich spółek, których wyniki finansowe znajdowały się w ostatnim czasie pod presją rosnących wynagrodzeń i cen surowców. Spółki te zaczną dostosowywać się do trudnej, z ich punktu widzenia, rzeczywistości, sukcesywnie przerzucając cię­żar rosnących kosztów na konsumenta. Może okazać się również, że inflacja będzie wyższa, niż oczekuje tego rynek. Spo­dziewana poprawa wyników finansowych podmiotów z sektora małych i śred­nik spółek skłoni w końcu inwestorów do szerszego zainteresowania się tym segmentem rynku akcji – powiedział Kacper Żak, zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

Pod koniec ubiegłego roku w BPS TFI S.A. ukończone zostały prace nad wdroże­niem nowej metodyki obliczania wag ryzyka dla zarządza­nych funduszy. Dzięki temu wagi ryzyka dla poszczegól­nych subfunduszy znacząco spadły, a więc są atrakcyjniejsze z punktu widzenia inwestycji dokonywanych przez banki spółdzielcze. Przykładowo, najniższą wagę ryzyka na pozio­mie 14% (dane za grudzień 2017 r.) ma utworzony w ubie­głym roku subfundusz BPS Depozytowy. Nowa metodyka obliczania wag ryzyka dla ekspozycji w postaci jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy zo­stała potwierdzona oświadczeniem zgodności z przepisami rozporządzenia CRR wydanym przez niezależnego audytora, spółkę Deloitte. Przyjęta metodyka opiera się na metodzie pełnego przeglądu, zgodnie z którą waga ryzyka jest zmien­na w czasie i zależy od składu i struktury aktywów funduszy. Wagi ryzyka obliczone w ten sposób mogą być stosowane przez banki, które wykorzystują standardową metodę obli­czania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem, o której mowa w art. 107 ust. 1 rozporządzenia CRR.

Na podstawie przedmiotowej metodyki, według stanu na 29 grudnia 2017 r., ustalono poniższe wagi ryzyka:

  • dla Subfunduszu BPS Depozytowy 14%,
  • dla Subfunduszu BPS Obligacji 25%,
  • dla Subfunduszu BPS Pieniężny 34%,
  • dla Subfunduszu BPS Płynnościowy 55%,
  • dla Subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych 79%.

Historia udowodniła, że potrafimy wypracowywać bardzo dobre stopy zwrotu w różnych horyzontach czasowych. Dobre wy­niki i obniżone wagi ryzyka to idealny prezent dla banków spół­dzielczych, które chcą inwestować swoje środki w fundusze zarzą­dzane przez BPS TFI S.A. – dodaje Tomasz Sędkowski.