BOŚ: zysk netto grupy w I kw. wzrósł do 23,4 mln zł

BOŚ: zysk netto grupy w I kw. wzrósł do 23,4 mln zł
Fot. BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa BOŚ S.A. w I kwartale 2022 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 23,4 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła poprawę wyników z podstawowej działalności, zarówno w obszarze wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego - poinformował bank w raporcie.

Wzrost wyniku osiągnięto pomimo obciążenia wyniku kwartalnego całoroczną składką dla BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok w wysokości 21,9 mln zł.

– czytamy w raporcie.

Czytaj także: BOŚ: składka na BFG wliczona w ciężar I kw. wynosi 21,9 mln zł >>>

—  Pierwszy kwartał tego roku przyniósł wzrost niepewności na rynkach finansowych i w gospodarce w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę. Nasze wysiłki koncentrowaliśmy na monitorowaniu sytuacji, w tym wzmożonej aktywności o charakterze przestępczym w cyberprzestrzeni, w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania banku. Towarzyszyły temu aktywne działania komunikacyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Zaangażowaliśmy się również w działania pomocowe dla Ukrainy, m.in. znosząc opłaty za przelewy na rachunki ukraińskie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i fundacji oraz stowarzyszeń, organizując zbiórki rzeczowe wśród naszych pracowników, czy uruchamiając specjalne konto „Pomoc Ukrainie” w ramach Fundacji BOŚ —  wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska. —  Wypracowanie solidnych wyników finansowych w tych warunkach przyjmujemy z tym większą satysfakcją. Cieszą nas kolejne pozytywne efekty przyjętej w ubiegłym roku i systematycznie wdrażanej strategii rozwoju, w tym istotny wzrost rentowności, jak i rosnący udział „zielonych produktów” w naszym portfelu. W pierwszym kwartale tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały już za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów ogółem — dodał Wojciech Hann.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 140,03 mln zł wobec 87,47 mln zł rok wcześniej.

Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik odsetkowy o 52,6 mln zł, tj. o 60,1% niż w I kwartale 2021 roku, głównie na skutek wzrostu stóp procentowych. Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 67,7 mln zł, tj. o 66%. Najbardziej wzrosły przychody odsetkowe od kredytów klientów instytucjonalnych oraz od dłużnych papierów wartościowych opartych na stawce WIBOR” – czytamy dalej.

Koszty odsetkowe

Koszty odsetkowe rosły wolniej. Było to związane z utrzymującym się znaczącym udziałem rachunków bieżących i nisko oprocentowanych produktów depozytowych. Koszty te zwiększyły się o 15,1 mln zł w relacji do analogicznego okresu ub.r.

„Bank oferuje klientom lokaty terminowe na warunkach dostosowanych do wzrostu stóp procentowych. W związku z tym spodziewany jest wzrost udziału tych produktów w saldzie, co w kolejnych miesiącach spowoduje wzrost kosztów odsetkowych” – zapowiedziano w materiale.

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął w I kw. br. 38,51 mln zł wobec 36,03 mln zł rok wcześniej.

„Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,5 mln zł, tj. o 6,9% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., głównie jako rezultat wzrostu prowizji maklerskich oraz prowizji od kredytów i gwarancji, przy spadku przychodów z opłaty za obsługę rachunków klientów, inne operacje rozliczeniowe w obrocie krajowym i zagranicznym” – napisano też w raporcie.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -24,9 mln zł wobec -38,9 mln zł w I kwartale 2021 roku, głównie dzięki niższym odpisom w pionie klientów instytucjonalnych, poda też bank.

Koszty administracyjne

„Ogólne koszty administracyjne grupy zwiększyły się o 22,2 mln zł, tj. o 21,5% wobec I kw. 2021 roku, z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń o 9,4 mln zł tj. o 21,3%, głównie w obszarach związanych z rozwojem biznesu a także w obszarze bezpieczeństwa, przeciwdziałania praniu pieniędzy i IT. W banku zakończył się proces wartościowania stanowisk pracy, mający na celu między innymi odniesienie poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w banku do aktualnych poziomów rynkowych. Drugim istotnym czynnikiem wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych były składki i wpłat na BFG, które zwiększyły się o 8,3 mln zł tj. o 44,3%” – czytamy dalej.

Kredyty frankowe

Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF brutto wyniosła 860,5 mln zł na koniec I kw. 2022 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 442,8 mln zł na dzień 31 marca 2022 roku (427 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku), podano także.

„Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 477,9 mln zł na dzień 31 marca 2021 roku (462 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku) z czego 415,5 mln zł (408 mln zł na koniec roku 2021) prezentowane jest jako rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 64,5 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej. Utworzone przez bank rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą uwzględniają koszt programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego” – czytamy w raporcie.

Program ugód z frankowiczami

BOŚ uruchomił program ugód 31 stycznia 2022 roku. Do końca I kwartału 2022 roku do banku wpłynęło 443 wniosków o ugody dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Saldo do spłaty tych kredytów wyniosło 79,1 mln zł, podano także.

„31 stycznia 2022 r. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne (głównie w CHF), na zasadach zaproponowanych przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca pierwszego kwartału br. do banku wpłynęły 443 wnioski o ugody dotyczące kredytów o łącznej wartości 79,1 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Utworzone przez bank rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą uwzględniają koszt programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez przewodniczącego KNF.

Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF brutto wyniosła 860,5 mln zł na koniec I kw. 2022 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 442,8 mln zł na dzień 31 marca 2022 roku (427 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku).

Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 477,9 mln zł na dzień 31 marca 2021 roku (462 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku) z czego 415,5 mln zł (408 mln zł na koniec roku 2021) prezentowane jest jako rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 64,5 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej, podano w raporcie kwartalnym.

BOŚ: zainteresowanie klientów programem ugód w kredytach CHF spada

Zainteresowanie klientów programem ugód w kredytach CHF w BOŚ spada, poinformował wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Arkadiusz Garbarczyk.

„31 stycznia uruchomiliśmy ten proces, wnioski dosyć płynnie są rozpatrywane i na koniec marca 25 ugód zostało podpisanych. Kolejne sprawy są w toku – trwają mediacje dla kolejnych wniosków. To, na co warto zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem stóp procentowych, pogarszającymi się warunkami kredytowymi w złotych – to zainteresowanie programem, systematycznie, niestety, ale spada” – powiedział Garbarczyk podczas konferencji prasowej.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako annualizowana relacja wyniku odsetkowego w I kwartale br. do średniego stanu aktywów, wyniosła 2,7% wobec poziomu 1,8% za okres 2021 roku. Poprawa została osiągnięta w dużym stopniu w wyniku wzrostu stóp procentowych i wzroście marży odsetkowych na rachunkach bieżących, wskazał też BOŚ.

„Istotnie poprawił się wskaźnik koszty/dochody, który wyniósł 58,3% wobec 64,9% w roku 2021, głównie na skutek wyższego tempa wzrostu przychodów niż kosztów. Poziom adekwatności kapitałowej grupy, zarówno z zastosowaniem rozwiązań przejściowych MSSF 9, jak i bez nich utrzymywał się powyżej wartości zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 marca 2022 roku bank i grupa spełniały obowiązujące normy kapitałowe. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 12,81 % a łączny współczynnik kapitałowy 14,03%” – podsumowano.

Aktywa banku

Aktywa razem banku wyniosły 20,37 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 24,1 mln zł wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyty proekologiczne

W I kwartale 2022 roku sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 58,6% sprzedaży kredytów ogółem. Wartość nowych kredytów proekologicznych w analizowanym okresie wyniosła 413 mln zł i była i była o 25% wyższa r/r.

„W zdecydowanej większości (kwotowo) nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (96%). Największy udział miały środki wypłacone na zadania z zakresu energetyki i gospodarki komunalnej (51% wolumenu ogółem kredytów proekologicznych)” – wskazał bank.

Na dzień 31 marca 2022 roku udział kredytów proekologicznych w kredytach ogółem wyniósł 37,6% (na 31 grudnia 2021 udział ten wynosił 36,9%). Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2022 roku wynosiło 4,9 mld zł i wzrosło o 3,2% w stosunku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”

Od marca br. realizowany jest projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach unijnej inicjatywy ELENA (European Local ENergy Action), finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. W ramach projektu ELENA, BOŚ może m.in. finansować do 90% kosztów usług doradczych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

Program „Mój elektryk”

Bank konsekwentnie rozwija ponadto współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem – NFOŚiGW, w tym w ramach programu „Mój elektryk”. BOŚ jest obecnie jedynym bankiem-operatorem w tym programie, do którego przystąpiło już 18 firm leasingowych. Od początku realizacji programu „Mój elektryk”, tj. od połowy listopada 2021 r., do 9 maja br. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował wnioski złożone za pośrednictwem BOŚ dotyczące 1 182 pojazdów, a łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 36,2 mln zł.

Trend wzrostu udziału kredytów ekologicznych w sprzedaży będzie kontynuowany

Trend wzrostu udziału sprzedaży kredytów ekologicznych w sprzedaży BOŚ będzie kontynuowany w najbliższych kwartałach, poinformował prezes BOŚ Wojciech Hann.

Kredyty proekologiczne rosną pod względem udziału w sprzedaży w ciągu ostatniego kwartału – ok. 58,6% w nowej sprzedaży kredytów. Jest to trend, który sądzę będzie kontynuowany w najbliższych kwartałach.

„Zwraca uwagę spadek sprzedaży kredytów jako całości, ale jest to generowane głównie wzrostem stóp procentowych, a także dramatyczną zmianą sytuacji geopolitycznej” – powiedział Hann podczas konferencji prasowej.

„Oczywiście, wzrost stóp procentowych – jak już wspomniałem – ma hamujący wpływ na wzrost akcji kredytowej, jednakże w naszym segmencie na naszym rynku zielonym oczekujemy, że presja popytowa i dynamika popytu będzie dalej przeważać nad otoczeniem makroekonomicznym” – podkreślił prezes.

Dodał, że mimo że wzrost stóp procentowych ostatecznie wpływa na decyzje inwestycyjne, jak również geopolityka spowolniła podejmowanie nowych decyzji inwestycyjnych, to w sektorze zielonym spowolnienie jest mniejsze.

„Makroekonomia może przeszkadzać – ale w naszym przypadku rozumiana jako wiązka polityk proekologicznych i krajowych i europejskich zdecydowanie sprzyja BOŚ; chociażby program 'Repower Europe’ stawiający bardzo mocno nacisk na zielone inwestycje, myślę, że dla nas bardzo dobra wiadomość” – podsumował Hann.

Podwyżka oprocentowania depozytów

BOŚ wprowadzi ofertę podwyżek oprocentowania depozytów i lokat, do poziomów „zgodnych z rynkiem”, w najbliższym czasie, poinformował Wojciech Hann.

„My jako Bank Ochrony Środowiska już zaproponowaliśmy podwyżki depozytów i podwyżki oprocentowania lokat dla naszych klientów i myślę, że będziemy zgodni z rynkiem” – powiedział Hann podczas konferencji prasowej.

„Przygotowujemy tę ofertę, ona na dniach wejdzie do sprzedaży. Nie będę mówił dokładnie o poziomach – one będą zbliżone do poziomów proponowanych przez inne banki” – dodał wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Arkadiusz Garbarczyk.

BOŚ: wakacje kredytowe nie będą miały większego wpływu na wynik niż stosowane w pandemii

Zapowiedziane przez rząd wakacje kredytowe nie będą miały większego wpływu na finanse BOŚ niż w przypadku tych zastosowanych w pandemii covid, poinformował także Wojciech Hann.

„Nie przewidujemy, by wakacje kredytowe miały impakt na finanse banku większy, niż było to w przypadku wakacji, które już były stosowane epidemii COVID-19” – powiedział Han podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk wskazał, że przy obecnym kształcie programu wakacji kredytowych „trudno wyrokować, jaki będzie to miało dokładnie wpływ”.

Ważna będzie kwestia zaszeregowania kredytów objętych wakacjami.

„Co do przejść – do drugiego czy trzeciego koszyka. Prawdopodobnie do drugiego, ale myślę, że pewnie na poziomie KNF powinno być skonsultowane i raczej oczekujemy wytycznych od Komisji. W przypadku wakacji w okresie pandemii – był to trzeci koszyk. Tutaj zakładamy, że będzie to raczej drugi. Przejście do drugiego koszyka – to impact na wynik będzie, ale zdecydowanie mniejszy niż w przypadku przejścia do trzeciego koszyka” – ocenił Garbarczyk.

Czytaj także: Pomoc dla kredytobiorców: 8 miesięcy wakacji, zamiennik WIBOR-u; premier przedstawił szczegóły >>>

Rząd zaproponował we wtorek, aby wakacje kredytowe umożliwiały zawieszenie spłaty kredytu na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem 2 x po 4 miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotówkach. Ministerstwo Finansów chce, aby rząd przyjął projekt w sprawie wsparcia kredytobiorców na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na wtorek, 17 maja. Konsultacje publiczne projekty potrwają do 13 maja.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank, ISBnews