BOŚ Bank: 16,11 mln zł zysku netto w II kw. 2020 roku, spadek 40 proc. rdr

BOŚ Bank: 16,11 mln zł zysku netto w II kw. 2020 roku, spadek 40 proc. rdr
Fot. Materiały prasowe BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
.@BOS__Bank odnotował 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej #BOŚ #BOSBank #wyniki

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 98,2 mln zł wobec 106,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,81 mln zł wobec 25,27 mln zł rok wcześniej.

Aktywa banku razem wyniosły 19,73 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównie osiągnięcia Grupy BOŚ S.A. w I półroczu 2020 r.

„Głównie osiągnięcia Grupy BOŚ S.A. w I półroczu 2020 roku:

– wzrost salda kredytów proekologicznych o 5,4%, a kredytów ogółem o 3,6% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku,

– wzrost sumy bilansowej o 6,7% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku,

– poprawa wskaźnika C/I – do poziomu 58%, tj. o 4,9 pkt proc. w relacji do 2019 roku,

– wzrost wyniku prowizyjnego o 17,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku,

– wzrost wyniku na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy o 83,7% wobec I półrocza 2019 roku,

– zmniejszenie poziomu ogólnych kosztów administracyjnych o 4,1% w relacji do analogicznego okresu 2019 roku,

– poprawa łącznego współczynnika kapitałowego grupy o 0,25 pkt proc. wobec stanu na koniec 2019 roku,

– kontynuacja procesu transformacji cyfrowej, w tym udostępnienie nowej strony www banku, wdrożenie nowej aplikacji mobilnej a także pilotażowe wdrożenie automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych w Banku (Robotic Process Automation)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Co negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe grupy w I półroczu 2020 r.?

Na wyniki finansowe grupy w I półroczu 2020 roku negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe i nietypowe:

– decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych z dnia 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 roku, które przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł,

– utworzenie dodatkowych rezerw związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł, w związku wzrostem liczby spraw sądowych,

– utworzenie rezerwy na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 8 mln zł,

– decyzja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o nałożeniu na Bank 4,5 mln zł kary za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. wymieniono także.

Czytaj także: BOŚ Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 r. >>>

„Wynik netto Grupy BOŚ S.A. bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 74,6 mln zł i byłby wyższy od wyniku I półrocza 2019 roku o 69,2%” – wskazano w sprawozdaniu.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła w I półr. br. 3% wobec 3,3% rok wcześniej, a stopa zwrotu z aktywów (ROA) utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 0,4%.

„Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako relacja wyniku odsetkowego do średniego stanu aktywów z początku i końca roku, wyniosła 2,1% wobec poziomu 2,3% za okres 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów” – czytamy dalej.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -63 mln zł

W I półroczu 2020 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -63 mln zł wobec -39,1 mln zł w I półroczu 2019 roku, głównie z powodu wyższych odpisów na należności bilansowe głównie w pionie klientów instytucjonalnych o 19,8 mln zł oraz wyższych odpisów na zobowiązania pozabilansowe o 2,2 mln zł, jak również na skutek wzrostu wartości rezerw na kredyty walutowe w następstwie deprecjacji PLN względem CHF oraz EUR, wskazał także bank.

„Ogólne koszty administracyjne Grupy zmniejszyły się o 8,1 mln zł, tj. o 4,1% wobec I półrocza 2019 roku, głownie z powodu niższej składki na BFG. Cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok w wysokości 15,7 mln zł obciążyła wynik I półrocza 2020 roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku składka z tego tytułu wyniosła 29,3 mln zł. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I półrocza 2020 roku wynoszą 25,6 mln złotych wobec 34,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku” – napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 37,51 mln zł wobec 44,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

BOŚ liczy, że sprzedaż kredytów będzie przekraczała 1 mld zł kwartalnie

Grupa BOŚ Banku, której zysk netto w II kwartale 2020 roku wyniósł 16,1 mln zł, czyli spadł 40 proc. rdr, liczy, że w kolejnych kwartałach sprzedaż kredytów także będzie przekraczała poziom 1 mld zł. Przy sprzyjającym scenariuszu w dalszej części roku możliwa jest poprawa kosztów ryzyka banku – poinformowali w środę przedstawiciele banku.

„Mimo niesprzyjających okoliczności w II kwartale udało nam się przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży. (…) Bazując na naszym dotychczasowym trendzie (…) zakładam, że będziemy o to walczyć” – powiedział wiceprezes Jerzy Zań, pytany, czy możliwe jest powtórzenie sprzedaży kredytów na poziomie ponad 1 mld zł kwartalnie.

W I połowie 2020 roku sprzedaż kredytów przez BOŚ Bank wyniosła 1,58 mld zł, czyli była 27 proc. niższa niż rok wcześniej. W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 1 mld zł.

„W tym roku w I kwartale sprzedaż wyniosła nieco poniżej 600 mln zł. Należy tutaj zwrócić uwagę na efekt związany z koniecznością przegrupowania sił sprzedaży w związku z tym, że rok ubiegły wiązał się też z wysyceniem niektórych limitów branżowych – nie mogliśmy dołączyć nowej sprzedaży i należało poszukać innych obszarów aktywności biznesowej, a także zmniejszyć średnią ekspozycję kredytową (…)” – powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil.

W I połowie udział kredytów proekologicznych w sprzedaży BOŚ Banku wzrósł do 49 proc. z 43 proc. rok wcześniej.

W I połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 39,7 mln zł, czyli był 10 proc. niższy niż rok wcześniej. Bank podał, że wpływ na obniżenie wyniku miało głównie obniżenie stóp procentowych i zawiązane odpisów portfelowych.

Spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kwartale 98,2 mln zł, czyli spadł 8 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 31,8 mln zł, czyli wzrósł o 26 proc.

Bank podał, że decyzje RPP o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł. Bank szacuje, że obniżka stóp wpłynie na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku łącznie o około 48-63 mln zł.

„Efekty obniżek nie są od razu absorbowane w wyniku w związku z tym zarówno aktywa, jak i pasywa są oparte na różnych tenorach stóp bazowych i w związku z czym pełny efekt absorbcji obniżenia stóp procentowych będzie widoczny (…) zakładamy, że w okolicach października i listopada będzie widoczny negatywy wpływ (…)” – powiedział Vytlacil.

Poinformował, że w czasie pandemii nastąpiło przyśpieszenie procesów digitalizacji banku.

Marża odsetkowa w I połowie 2020 roku wyniosła 2,1 proc. wobec poziomu 2,3 proc. w 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów.

Koszty w II kw. 2020 r. wzrosły o 4 proc.

Koszty w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 87,2 mln zł, rosnąc 4 proc. rdr.

Odpisy wyniosły 40,3 mln zł, czyli były 29 proc. wyższe niż rok wcześniej.

„Koszty ryzyka dość istotnie wzrosły w I półroczu. Trudno powiedzieć, co będzie w drugim półroczu, generalnie wydaje się, że wszystko zależy od tego, czy będzie druga fala epidemii. Jeżeli będzie scenariusz bardziej optymistyczny i nie będzie ogólnopolskiego kolejnego lockdownu, to nie spodziewamy się istotnych wzrostów kosztów ryzyka. Spodziewam się nawet, że to nasze ostrożnościowe podejście z II kwartału spowoduje, że koszt ryzyka się poprawi” – powiedział wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk.

Bank w I połowie 2020 roku utworzył rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 8 mln zł, a także dodatkową rezerwę związaną z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł.

Pod koniec czerwca przed sądami było prowadzonych łącznie 170 spraw przeciwko bankowi, dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 33,34 mln zł.

Do 30 czerwca 2020 roku BOŚ podpisał 3.602 aneksy do umów kredytowych dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowych. Łączna kwota kredytów objętych wakacjami wynosi 2,8 mld zł. Z wakacji kredytowych skorzystało 3.287 klientów indywidualnych i 315 klientów instytucjonalnych. Kwoty kredytów klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych objętych wakacjami wyniosły odpowiednio 0,5 mld i 2,3 mld zł.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES