BNP Paribas Bank Polska: 277,74 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

BNP Paribas Bank Polska: 277,74 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/dennizn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2022 roku wzrósł do 277,7 mln zł z 164 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w I kwartale 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 277 741 tys. zł, o 113 755 tys. zł (tj. o 69,4%) wyższy niż osiągnięty w I kwartale 2021 r. Szacuje się, że bez uwzględnienia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF, zysk netto grupy w I kwartale 2022 r. wyniósłby 360 775 tys. zł i byłby o 124 931 tys. zł (tj. o 53,0%) wyższy od wypracowanego w I kwartale 2021 r. (235 844 tys. zł w ujęciu porównywalnym)” – czytamy w raporcie.

Wynik z działalności bankowej grupy

Wynik z działalności bankowej grupy w I kw. br. wyniósł 1 467,8 mln zł i był wyższy o 27,5% r/r.

„Najważniejszymi wydarzeniami wpływającymi na poziom wyniku z działalności bankowej w I kwartale 2022 r. oraz na jego porównywalność z rokiem ubiegłym były widoczne w końcu 2021 r. i w I kwartale 2022 r. ożywienie gospodarcze i odwrócenie negatywnych trendów spowodowanych pandemią koronawirusa oraz wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r., który przyniósł ponowne pogorszenie perspektyw makroekonomicznych i zwiększenie niepewności co do rozwoju sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie” – czytamy dalej.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska przedstawił strategię na lata 2022-25; zakłada wypłatę dywidendy, stawia na rozwój organiczny, nie planuje akwizycji kolejnych banków w Polsce >>>

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1002,94 mln zł wobec 733,13 mln zł rok wcześniej.

„Dotychczasowe podwyżki [stóp procentowych przez RPP] oraz oczekiwania co do ich kontynuacji wpłynęły na wzrost rynkowych stóp procentowych i przyczyniły się do wzrostu wyniku odsetkowego grupy w I kwartale 2022 r. Wynik z tytułu odsetek w analizowanym okresie był o 269 814 tys. zł (tj. o 36,8%) wyższy w ujęciu r/r” – napisano w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 300,68 mln zł wobec 247,29 mln zł rok wcześniej.

„Większa aktywność klientów w połączeniu z efektami transformacji oraz zmianami w procesach wewnętrznych grupy pozwoliły na uzyskanie wyników sprzedaży na poziomach istotnie przekraczających realizowane w I kwartale 2021 r. (zwłaszcza w przypadku kredytów mieszkaniowych i gotówkowych oraz kont osobistych). Dobre wyniki sprzedaży przyczyniły się między innymi do poprawy wyniku z tytułu prowizji, który w I kwartale 2022 r. był o 53 398 tys. zł (tj. o 21,6%) wyższy w ujęciu r/r” – czytamy dalej.

Stopa zwrotu z kapitału

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła w I kw. br. 10% wobec 5,5% rok wcześniej, wskaźnik koszty/ przychody (C/I) sięgnął 52,8% (wobec 57,8% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 11,4% (wobec 13,8% rok wcześniej), podano w prezentacji wynikowej.

Aktywa razem banku wyniosły 138,01 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 265,96 mln zł wobec 157,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcja kredytowa BNP Paribas Bank Polska wzrosła o 15,3 proc. rdr

Wartość wolumenu kredytów i pożyczek brutto BNP Paribas Bank Polska wyniosła 92,49 mld zł na koniec I kw. br., co oznacza wzrost o 15,3% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości (NPL) wyniósł 3,4% wobec 5,3% rok wcześniej.

Wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych wyniósł 1,7% kw/kw i 14,9% r/r, głównie w obszarze kredytów hipotecznych (+17,3% r/r), podano w prezentacji wynikowej.

„Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła na koniec I kwartału 2022 r. 39 483 821 tys. zł (wzrost o 666 105 tys. zł, tj. o 1,7% w porównaniu do końca 2021 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 43,3% (-0,8 pkt proc. w porównaniu do końca 2021 r.). Ponad dwie trzecie (69,2%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec marca 2022 r. wyniosły 27 341 549 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 83,6% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 16,3% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca ubiegłego roku udział CHF spadł o 1,7 pkt proc.)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Bank odnotował 4,8% wzrostu kw/kw w zakresie wolumenu kredytów klientów instytucjonalnych (+16,3% r/r), z najwyższą dynamiką w przedsiębiorstwach (+6,7% kw/kw), podano też w prezentacji.

„Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 38 038 317 tys. zł (wzrost o 2 439 205 tys. zł, tj. o 6,9% w porównaniu do końca 2021 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec marca 2022 r. wyniósł 41,7% wobec 40,4% udziału na koniec grudnia ub. roku. Niemal połowę tego portfela (49,4%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym” – czytamy w raporcie.

Wolumen kredytów udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec marca 2022 r. wyniósł 7 672 127 tys. zł, odnotowując spadek o 1,1%, w stosunku do grudnia 2021 r.

„Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,4% na koniec I kwartału 2022 r. i spadł o 0,3 pkt proc. w porównaniu do końca 2021 r.” – czytamy dalej.

Depozyty klientów w I kw. br. wzrosły o 13,2% r/r do 107 mld zł.

Bank odnotował spadek depozytów klientów indywidualnych o 0,4% kw/kw przy wzroście w ujęciu rocznym o 1,6%. Depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 11% kw/kw i o 23,2% r/r.

Udział rynkowy BNP Paribas BP w rynku kredytów wzrósł do 6,1% w I kw. br. z 6% kwartał wcześniej, zaś w rynku depozytów zwiększył się do 5,9% z 5,6% kwartał wcześniej.

Marża odsetkowa na aktywach netto wzrosła do 3,02% w I kw. br. z 2,51% kwartał wcześniej i wobec 2,46% rok wcześniej.

Ugody z frankowiczami

BNP Paribas Bank Polska przedstawił posiadaczom kredytów frankowych 3 064 indywidualnych propozycji ugód (wg stanu na 30 kwietnia br.), podał bank. Liczba zaakceptowanych propozycji negocjacji wyniosła 625.

„Od grudnia 2021 rozszerzony zakres akcji proponowania ugód na warunkach indywidualnie negocjowanych z kredytobiorcami.

• Efekty negocjacji ugód z klientami wg stanu na 30.04.2022 (i na 25.02.2022):

• 3 064 (1 917) indywidualnych propozycji ugód przedstawionych klientom,

• 625 (373) zaakceptowanych propozycji negocjacji” – czytamy w prezentacji.

W I kw. 2022 r. bank otrzymał 415 nowych pozwów.

„W 91 prawomocnie zakończonych postępowaniach: 62 zakończyły się niekorzystnie dla banku, 21 roszczeń oddalono bez stwierdzenia nieważności umowy, a w 8 sprawach postępowanie zakończyło się wskutek zawarcia przez strony ugody” – czytamy dalej.

Wysokość rezerwy na kredyty w CHF wyniosła 1365 mln zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 1 290 mln zł kwartał wcześniej i 272 mln zł rok wcześniej.

„Dotworzenie rezerwy w I kw. w 2022 wynikało głównie z aktualizacji stosowanych przez bank parametrów w przyjętym modelu” – wyjaśniono w prezentacji.

BNP Paribas Bank Polska oczekuje spadku popytu na kredyty klientów indywidualnych

Popyt na kredyty dla klientów indywidualnych będzie spadał, obniżał się też będzie poziom ich zdolności kredytowej, przewiduje prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański. Według niego przedsiębiorstwa nadal będą zaciągać kredyty, zwłaszcza na finansowanie kapitału obrotowego.

Spodziewam się, że popyt na kredyty dla klientów indywidualnych będzie spadał, będzie niższy poziom zdolności kredytowej – zwłaszcza jeśli chodzi o hipotekę, więc spodziewałbym się spadku dynamik w tym obszarze.

„Równocześnie klienci korporacyjni, klienci CIB czy MŚP będzie prawdopodobnie pożyczać więcej, głównie jeśli chodzi o finansowanie kapitału obrotowego” – powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Dodał, że „mogą pojawić się wyzwania klientów z każdego z segmentów, jeśli chodzi o obsługę zadłużenia”. Podkreślił jednocześnie, że takiego zjawiska bank jeszcze nie odnotowuje.

„Sprzedaż kredytów stałostopowych systematycznie rośnie. W I kwartale 44% to kredyt na stałą stopę. Dominuje 5 lat, mimo że poziom procentowania dla 5 i 10 lat jest praktycznie taki sam” – poinformował także prezes.

Prezes BNP Paribas Bank Polska: rządowe propozycje dotyczące kredytów negatywne dla sektora bankowego

Rządowy pakiet propozycji dotyczących pomocy dla kredytobiorców będą miały negatywny skutek dla sektora bankowego, ocenia prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański. Podkreślił, że na razie propozycje znane są jedynie w zarysach i dodał, że w niektórych przypadkach warto je zawęzić jedynie do części kredytobiorców czy też poszukać innych źródeł ich finansowania.

Czytaj także: Pomoc dla kredytobiorców: 8 miesięcy wakacji, zamiennik WIBOR-u; premier przedstawił szczegóły >>>

„Ponieważ te propozycje mają charakter ogólny, to trudno precyzyjnie powiedzieć, jaki będzie ich skutek, oprócz takiego ogólnego wrażenia, że ten skutek może być dla sektora wyłącznie negatywny” – powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obecnie znajdują się środki o wartości ok. 600 mln zł.

„On praktycznie od momentu powstania był niewykorzystywany albo marginalnie wykorzystywany. Dopłacanie do niego przed zużyciem tego, co jest zgromadzone nie wydaje mi się potrzebne, żeby nie rzec: właściwe. Być może istnieją inne formy – np. pożyczkowe – zasilenia tego funduszu po to, żeby koszty nie spoczęły wyłącznie na bankach” – wskazał prezes.

Gdański pozytywnie ocenił ideę wakacji kredytowych – czyli możliwości przesunięcia spłaty przez cztery miesiące w roku (jeden miesiąc w kwartale) – choć uznał, że nie powinny one mieć zastosowania wobec wszystkich kredytobiorców.

„Wakacje kredytowe – ja rozumiem ten pomysł, on ma sporo sensu. Moje zdanie jest wszakże takie, że nie powinno być automatyzmu – że niezależnie od sytuacji, niezależnie od zdolności do terminowej obsługi zaciągniętych zobowiązań każdy może przyjść i z takich wakacji skorzystać” – powiedział prezes.

„Nie uważam, że powszechna dostępność wakacji – nawet w przypadku osób, które bez problemu te zobowiązania mogą obsługiwać, albo dla których jest to kolejny kredyt na kolejne mieszkanie nabyte w celach inwestycyjnych – żeby była właściwym i potrzebnym rynkowo rozwiązaniem” – wyjaśnił.

Dodał, że  jeśli chodzi o wakacje kredytowe, doprecyzowania wymaga fakt, czy w efekcie skorzystania przez klienta z wakacji banki będą musiały przeklasyfikować ekspozycję kredytową i tworzyć na nią rezerwę.

Komentując plan odejścia od WIBOR-u jako stawki bazowej dla kredytów, Gdański wskazał, ze zasadniczym problemem nie jest taka czy inna stawka, ale fakt znaczącego wzrostu stóp procentowych.

„Ruch na WIBOR-ze pewnie rozładuje część emocji i w jakimś sensie obniży koszty obsługi i przychody sektora bankowego, natomiast to nie jest sedno sprawy” – podkreślił.

Główny ekonomista banku Michał Dybuła zwrócił uwagę, że sama zamiana WIBOR-u na inny benchmark nie jest kwestią kontrowersyjną, przygotowywania do tego trwają już przynajmniej od kilku lat. Ocenił, że wpisuje się to w trendy europejskie.

„Ale rzeczywiście pojawia się pytanie: co ma być tym nowym benchmarkiem, na podstawie jakiego rodzaju transakcji ta nowa stopa benchmarkowa będzie wyznaczana i ostatecznie kto będzie administratorem tejże nowej stawki. Bo przecież słyszeliśmy o tej opcji tzw. awaryjnej, w której nowym benchmarkiem miałaby się stać stawka Polonia” – powiedział Dybuła.

„Natomiast co do zasady, każda stopa procentowa oparta na operacjach overnight’owych będzie – po jakimś odpowiednim wygładzeniu – bliżej odpowiadać temu, gdzie znajduje się stopa referencyjna banku centralnego niż 3- czy 6-miesięczne stopy WIBOR, które obecnie też dyskontują kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych, o którym zresztą czy to prezes NBP, czy inni członkowie RPP mówią” – podsumował główny ekonomista.

Podnoszenie oprocentowania depozytów

Banki będą kontynuować podwyższanie oprocentowania depozytów, BNP Paribas Bank Polska także ma plany reagowania na bieżąco na sytuację rynkową, zadeklarował Przemek Gdański.

„Jestem przekonany, że banki będą podnosiły oprocentowanie depozytów, chcąc pozyskiwać stabilną płynność od klientów, głównie indywidualnych. Ingerencja rządu nie będzie w tym obszarze potrzebna” – powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Na pytanie, czy BNP Paribas Bank Polska będzie podwyższał oprocentowanie depozytów, odpowiedział twierdząco.

„Będziemy na bieżąco reagować i na poziom oprocentowań rynkowych, i na oczekiwania klientów, i na własne potrzeby płynnościowe. Generalnie – tak [będziemy podnosić oprocentowanie lokat]” – wskazał prezes.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska, ISBnews