Bilans prac Rady Przedsiębiorczości w III kwartale

Bilans prac Rady Przedsiębiorczości w III kwartale
Źródło: Rada Przedsiębiorczości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przewodnictwo Pracodawców RP w Radzie Przedsiębiorczości przypadło na trzeci kwartał 2021 r., który minął przede wszystkim pod hasłem tzw. Polskiego Ładu, czyli daleko idących zmian w prawie podatkowym, dodatkowo komplikujących system i wprowadzających obciążenia fiskalne dla przedsiębiorców i wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Oprócz tzw. Polskiego Ładu, Rada Przedsiębiorczości zabierała głos w wielu kluczowych sprawach, m. in. „Lex TVN”, walki z pandemią, polityki lekowej czy stosunków rządu z Unią Europejską.

W drugiej połowie bieżącego roku rząd zapewnił obywatelom prawdziwy legislacyjny rollercoaster. Nie tylko działania rządu okazały się co najmniej kontrowersyjne, ale również sposób procedowania projektów aktów prawnych pozostawiał wiele do życzenia. Rada Przedsiębiorczości pilnowała przejrzystości procesu legislacyjnego i upowszechniała rzetelne informacje nt. faktycznych skutków proponowanych ustaw.

Członkowie Rady Przedsiębiorczości byli zgodni – zaproponowane zmiany są krótkowzroczne i ostatecznie okażą się szkodliwe dla gospodarki

‒ Obecna rzeczywistość pokazuje, że funkcjonowanie Rady Przedsiębiorczości jest absolutnie niezbędne dla zapewnienia przejrzystości procesów legislacyjnych. Gdyby nie nasza obecność i nasz wyraźny głos w debacie publicznej, narracja sukcesu przyjęta przez rząd mogłaby zaciemnić obraz przyszłych skutków wprowadzanych reform.

Dlatego naszym zadaniem na kolejne miesiące będzie dokładne monitorowanie prac rządu i dalsze starania o odstąpienie od szkodliwych rozwiązań legislacyjnych, jak również proponowanie takich zmian, które będą korzystne zarówno dla pracodawców, jak i podatników – mówi Rafał Baniak, wiceprezydent wykonawczy Pracodawców RP, którzy przewodniczyli Radzie Przedsiębiorczości w kończącej się kadencji.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości apeluje do Premiera, aby wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego

Dyskusja nt. programu Polski Ład

Niewątpliwie dyskusję zarówno partnerów społecznych, jak i opinii publicznej zdominował tzw. „Polski Ład”. Przedstawiony projekt nowelizacji ustaw podatkowych okazał się zaprzeczeniem zapowiedzi rządu o naprawie systemu podatkowego i sprawiedliwości społecznej. Członkowie Rady Przedsiębiorczości byli zgodni – zaproponowane zmiany są krótkowzroczne i ostatecznie okażą się szkodliwe dla gospodarki.

Większe obciążenia, to mniej pieniędzy na rozwój przedsiębiorstw i wyższe ceny za towary i usługi dla konsumentów.

Zmiany w zakresie obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja jej odliczenia od podatku spowodują skokowy wzrost obciążeń dla przedsiębiorców. Dodatkowo ciągłe, obszerne i ogłaszane „na ostatnią chwilę” zmiany przepisów prawa podatkowego będą skutkowały odpływem kapitału z Polski i jeszcze mniejszą niż dziś skłonnością do inwestowania.

Rada sygnalizowała również, że większe obciążenia, to mniej pieniędzy na rozwój przedsiębiorstw i wyższe ceny za towary i usługi dla konsumentów. Taką politykę fiskalną państwa z czasem odczują więc wszyscy, także ci najmniej zarabiający czy emeryci, którzy według założeń rządu mają przecież najwięcej skorzystać na reformie.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu

‒ Polski Ład koncentruje się na redystrybucji, a nie na tworzeniu zachęt do przedsiębiorczości i pracy. Większe obciążenia dla przedsiębiorców to nieetyczny pomysł – dotyka tych, którzy stawali na głowie, by w pandemii utrzymać firmy i pracowników.

Rząd szuka pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców hamując rozwój silnej gospodarki, a jednocześnie nie zabiega o pieniądze europejskie, które są tak istotnie Polsce potrzebne.

Większość z zaproponowanych zmian ma charakter fiskalny, a ich celem – wbrew twierdzeniom rządu – nie jest sprawiedliwość społeczna, lecz zaspokojenie potrzeb finansowych budżetu państwa – podsumowuje Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Pandemia i koszty obostrzeń

Pod przewodnictwem Pracodawców RP istotnym filarem działań Rady Przedsiębiorczości były kwestie ochrony zdrowia, zapobiegania rozwojowi epidemii COVID-19 oraz polityki lekowej.

Polski nie stać na następny powszechny lockdown

W szerokorozumianym obszarze zdrowia Rada wystosowała apele w sprawie przyspieszenia realizacji narodowego programu szczepień oraz o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem.

Przedstawiciele Rady podkreślili, że Polski nie stać na następny powszechny lockdown, a ponieważ dostęp do szczepień jest już nieograniczony, kolejny lockdown nie musi i nie może być powszechny.

Mając na względzie dobro ogółu, Rada wyraziła jednoznaczne stanowisko, że kształtując kolejne obostrzenia, państwo i jego organy muszą w większym stopniu niż dotąd uwzględnić fakt zaszczepienia milionów Polaków oraz zaakcentowała potrzebę edukowania w tym zakresie polskiego społeczeństwa i możliwie szerokiego promowania korzystania z cyfrowych certyfikatów COVID-19.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości apeluje w sprawie ochrony zdrowia

Zamach na wolność słowa i wolność gospodarki

Rada Przedsiębiorczości protestowała również przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zgłoszonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Proponowane w niej zmiany pozwoliłyby uznaniowo udzielać koncesji nadawcom telewizyjnym i uderzyłyby w podstawy pluralizmu medialnego.

To bezprecedensowy zamach na polską demokrację, wolność słowa i wolność gospodarczą. Rada przedsiębiorczości apelowała ponadto o poszanowanie prawa UE i zapewnienie wolnego, niezależnego i zróżnicowanego systemu medialnego.

‒ Przedłużenie – po 19 miesiącach oczekiwania – koncesji TVN24 to niewątpliwy sukces Rady Przedsiębiorczości oraz wszystkich środowisk zaangażowanych w obronę pluralizmu medialnego i wolności gospodarczej. Jednak ustawa anty-TVN nie została jednoznacznie odrzucona, a partia rządząca wciąż stara się zyskać kontrolę nad niepokornym nadawcą telewizyjnym.

Dlatego będziemy nadal uważnie monitorować sytuację, prostować fakty i nagłaśniać wszelkie próby nałożenia kagańca na wolne media czy naruszania wolności gospodarczej i zasad współpracy międzynarodowej zapisanych w umowach z naszymi najważniejszymi sojusznikami. Są to sprawy kluczowe dla przedsiębiorców niezależnie od branży, w której działają – mówi Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Sprzeciw wobec chaosu legislacyjnego

Reasumując, trwający chaos legislacyjny oraz szkodliwe inicjatywy rządu nie sprzyjają ani stabilizacji, ani rozwojowi gospodarki. Rada Przedsiębiorczości, oprócz dialogu z rządem i dbania o interesy swoich członków, obrała za cel informowanie opinii publicznej o rzeczywistych skutkach podejmowanych przez decydentów inicjatyw. Staramy się również zwracać uwagę parlamentarzystów, w tym prezydium Sejmu i Senatu, na skutki projektowanych przepisów.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rada Przedsiębiorczości opublikowała łącznie 9 apeli i stanowisk w kluczowych dla gospodarki sprawach

‒ Tworzenie prawa rozpoczyna się na etapie założeń i to ważny element, na jaki należy zwrócić uwagę.Niepewność i niestabilność prawa to największa bariera rozwoju gospodarczego, a jakość prawa ma podstawowe dla skuteczności realizacji polityk publicznych. W Polsce pole do ograniczenia liczby i podniesienia jakości nowoprzyjmowanych przepisów jest bardzo duże.

Proces legislacyjny powinien obejmować szczegółowe i – w miarę możliwości – ustandaryzowane metody oceny projektowanych rozwiązań, podczas gdy interwencja legislacyjna powinna być ostatecznością.

Należy przyjąć uporządkowany sposób decydowania, czy podejmować interwencję legislacyjną, który jest wyczerpująco odzwierciedlony w dokumencie poprzedzającym podjęcie prac legislacyjnych – dodaje Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rada Przedsiębiorczości opublikowała łącznie 9 apeli i stanowisk w kluczowych dla gospodarki sprawach. Organizacje współpracujące w ramach Rady Przedsiębiorczości brały czynny udział na każdym etapie konsultacji społecznych. Wspólnie zgłosiły setki merytorycznych uwag do projektów ustaw. Były zawsze w gotowości do konstruktywnej współpracy z rządem. Wskazywały precyzyjnie zapisy projektów, które były wadliwe i szkodliwe dla interesu przedsiębiorców, polskiej gospodarki, ogółu obywateli.

W ostatnim apelu odnieśliśmy się do wniosku z 29 marca 2021 r. skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP. Z powodu wniosku opóźnia się wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przynależnych lub zaoferowanych Polsce, na które tak niecierpliwie czeka polska gospodarka, pracodawcy i pracownicy dotknięci skutkami pandemii.

Przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości przejmuje KIG

– Od 1 października przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości przejmuje Krajowa Izba Gospodarcza. Gospodarka światowa, europejska, jak również polska weszły w fazę dogłębnych, absolutnie strategicznych zmian. Sposób odpowiedzi na te wyzwania zdeterminuje przyszłą pozycję wielu krajów i regionów. Stąd też potrzeba aktywnego uczestnictwa środowisk przedsiębiorców w poszukiwaniu tych odpowiedzi. Sprawy są zbyt poważne, aby pozostawić je w rękach samych polityków.

Dlatego też pod przewodnictwem KIG Rada Przedsiębiorczości będzie kontynuowała dotychczasowe działania: dbanie o przejrzystość procesów legislacyjnych, inicjowanie i wspieranie rozwiązań systemowych służących rozwojowi, wskazywanie potencjalnych bądź realnych zagrożeń i sposobów ich eliminacji.

Z pewnością w centrum uwagi pozostaną całkiem kluczowe rozwiązania dotyczące Nowego Polskiego Ładu oraz polityki energetycznej i przemysłowej Polski – zapowiada Marek Kłoczko, prezes KIG.

Wszystkie informacje na temat prac Rady Przedsiębiorczości oraz jej stanowiska można znaleźć na stronie internetowej: www.radaprzedsiebiorczosci.org

Źródło: aleBank.pl