BGK: 390,13 mln zł zysku netto w 2019 r.

BGK: 390,13 mln zł zysku netto w 2019 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnotował 390,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 514,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
.@BGK_pl odnotował 390,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 514,4 mln zł zysku rok wcześniej #BGK #zysk

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 953,41 mln zł wobec 889,08 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 218,6 mln zł wobec 190,1 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 100,52 mld zł na koniec 2019 r. wobec 84,77 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 511,19 mln zł wobec 445,35 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2019 r. BGK wypracował 511,2 mln zł zysku netto, tj. o 65,9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Podstawowe wskaźniki efektywności działania były lepsze od uzyskanych w 2018 r. Wskaźnik ROE wzrósł o 0,4 pkt. proc. do poziomu 2,7%, ROA nie uległ zmianie, natomiast wskaźnik C/I z działalności podstawowej był na poziomie o 0,2 pkt. proc. niższym niż rok wcześniej i wyniósł 34,1%.  Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 28,7%, czytamy w osobnym komunikacie.

Czytaj także: Prezes BGK: dajemy wsparcie firmom każdej wielkości i praktycznie z każdej branży >>>

„Jesteśmy inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Rok 2019 r. był kolejnym rokiem zwiększania skali naszego wsparcia dla polskiej gospodarki – uruchomiliśmy nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z sektorem bankowym udzieliliśmy polskim przedsiębiorcom ponad 50 tysięcy gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły 24 mld zł kredytów.  Zwiększyliśmy również naszą aktywność międzynarodową – wraz z partnerami z Rumunii powołaliśmy Fundusz Trójmorza, rozszerzyliśmy współpracę z bankami rozwoju innych krajów, otworzyliśmy dwa kolejne przedstawicielstwa zagraniczne. Realizujemy transakcje aktywnie wspierając eksport i ekspansję polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu jesteśmy z naszymi klientami już w 69 krajach” – powiedziała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. 

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2019 r.

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2019 r. wyniosło brutto 39,5 mld zł i było o 5,6 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Wzrost dotyczył głównie finansowania instytucji samorządowych i spółek komunalnych, finansowania strukturyzowanego oraz finansowania firm i podmiotów finansowych, zaznaczono.

„W 2019 r. bank udzielił ponad 51 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 14 mld zł (wobec odpowiednio 43 tys. i 11,7 mld zł w 2018 r.), które zabezpieczyły 23,7 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy najchętniej korzystali ze wsparcia programu gwarancji de minimis – w 2019 r. BGK udzielił ich ponad 39 tys. na kwotę 11,5 mld zł, co pozwoliło zabezpieczyć 20,7 mld zł kredytów. Jak pokazują badania BGK, program gwarancji de minimis ma istotne znaczenie dla finansowania rozwoju sektora MŚP w Polsce i jest widoczny również w skali makro. Od 2013 r. przyczynił się do utworzenia lub utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy. Od początku działania programu BGK udzielił 71,3 mld zł gwarancji, które zabezpieczyły kredyty o wartości 126,5 mld zł” – czytamy także.

BGK udzielił w 2019 r. sektorowi społecznego budownictwa czynszowego ponad 40 kredytów o wartości prawie 300 mln zł, które sfinansowały budowę ponad 2 tys. mieszkań. Z kolei wsparcie z Funduszu Dopłat wyniosło ponad 200 mln zł, dzięki czemu powstało ponad 2 tys. lokali socjalnych i komunalnych, zaś z Funduszu Termomodernizacji i Remontów bank przyznał ponad 1,7 tys. premii na ponad 100 mln zł, które poprawiły jakość prawie 45 tys. lokali., podano dalej.

W 2019 r. wydatki KFD na infrastrukturę drogową wyniosły 11,7 mld zł, z czego 1,5 mld zł na autostrady, 6,9 mld zł na drogi ekspresowe, zaś 1,2 mld zł na obwodnice. W 2019 r. kierowcom udostępniono ponad 400 km dróg sfinansowanych ze środków Funduszu. Bank Gospodarstwa Krajowego jest również aktywnym partnerem – na szczeblu krajowym i regionalnym – we wdrażaniu programów europejskich. W 2019 r. pośrednicy finansowi, z którymi BGK zawarł umowy na dystrybucję środków, udzielili prawie 7,5 tys. wsparć na kwotę 1,25 mld zł, czytamy dalej. 

„Niezależnie od wpływu na sytuację klientów i wynik jednostki dominującej epidemia COVID-19 ma istotny wpływ na kształt całego procesu kredytowego. Jednostka dominująca podjęła szereg działań w kierunku usprawnienia procesu kredytowego w sytuacji epidemii obejmujące uproszczone zasady zmiany dotychczasowych warunków finansowania, w tym zawieszenie płatności. Dodatkowo wprowadzono uproszczoną ścieżkę akceptacji zawieszenia spłat oraz odnowienia finansowań w przypadku klientów dotkniętych skutkami epidemii z jednoczesnym utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka” – czytamy w raporcie finansowym. 

Obniżka stóp procentowych

BGK przypomina, że 17 marca br. decyzjami Rady Polityki Pieniężnej obniżono stopę referencyjną NBP o 0,50 pkt procentowego, tj. do poziomu 1,0 %, ustalono, że stopa rezerwy obowiązkowej od środków pieniężnych utrzymywanej od 30 kwietnia br. wynosić będzie 0,5%.

„Dodatkowo w dniu 8 kwietnia br. RPP podjęła decyzję o kolejnym obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt procentowego, tj. do poziomu 0,5%. W tym sam dniu RPP podjęła także decyzję o zaoferowaniu bankom kredytu wekslowego, refinansującego finansowanie płynnościowe udzielone przez banki przedsiębiorstwom. Koszt kredytu wekslowego na chwilę obecną to 0,6% w skali roku. Jednostka dominująca także może skorzystać z tego instrumentu, co może przyczynić się do obniżenia kosztów pozyskiwania finansowania. Jednostka dominująca szacuje, że powyższe decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpłyną negatywnie na wynik odsetkowy jednostki dominującej w 2020 r. w zakresie 25-40 mln zł kwartalnie” – podano także.

Czytaj także: RPP zaskoczyła rynek kolejną obniżką stóp procentowych, są już bliskie zera >>>

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews