Będzie zmiana wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką

Będzie zmiana wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką
Fot. stock.adobe.com/exclusive-design
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
28 lipca 2020 r. do konsultacji publicznych i opiniowania został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (numer z wykazu: 213).
Uwolnienie kapitału, który #banki będą mogły przeznaczyć na finansowanie gospodarki korzystnie wpłynie na podmioty gospodarcze działające w Polsce #ZBP @MF_GOV_PL

Projekt ma na celu zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych ustanowionej na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. poz. 1068).
Projekt rozporządzenia przewiduje, iż ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na lokalach biurowych lub innych nieruchomościach komercyjnych, usytuowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przypisuje się wagę ryzyka równą 100%, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży, którym przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł. Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 100% lub ok. 10 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50% (np. kredytów takich, do których ma zastosowanie projektowane rozporządzenie).

Uwolnienie kapitału, który banki będą mogły przeznaczyć na finansowanie gospodarki

Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, uwolnienie kapitału, który banki będą mogły przeznaczyć na finansowanie gospodarki korzystnie wpłynie na podmioty gospodarcze działające w Polsce. Ponadto obniżenia wagi ryzyka dla nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży, może zwiększyć skłonność banków do udzielania rolnikom i przedsiębiorcom kredytów na działalność produkcyjną zabezpieczonych hipoteką, gdyż kredyty będą objęte niższym wymogiem kapitałowym, co z perspektywy banku zwiększy opłacalność tych produktów. Natomiast zwiększenie dostępu do tego typu kredytów może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdolności produkcyjnych i potencjału polskiej gospodarki, a także ograniczyć negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19. Ponadto, dalsze stosowanie wagi ryzyka na poziomie 100% dla pozostałych nieruchomości komercyjnych uzasadnia stale utrzymująca się nierównowaga spowodowana nadpodażą nieruchomości biurowych i powierzchni handlowych na wynajem.

Czytaj także: NBP: nowe wagi ryzyka na nieruchomości komercyjne pozwolą udzielić 5 – 10 mld zł nowych kredytów >>>

Projekt stanowi realizację rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej nr 38/2020, wydanej w dniu 13 lipca 2020 r. w drodze uchwały, dotyczącą wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej. W opinii Komitetu Stabilności Finansowej należy podejmować działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla sektora bankowego i gospodarki kraju. Projektowane przepisy zmierzają do realizacji tych celów. Obniżenie wag ryzyka przyczyni się do wzmocnienia funduszy własnych banków i tym samym zredukuje ryzyko ograniczenia akcji kredytowej.

Projekt ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP