Będą specjalne kredyty dla studentów medycyny

Będą specjalne kredyty dla studentów medycyny
Fot Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Do konsultacji projektu zostały zaproszone między innymi medyczne uczelnie wyższe. Przewidziano 10 dni na konsultacje projektu.

W projekcie rozporządzenia założono, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności.

Uzyskanie kredytu będzie się wiązało z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania.

W treści projektu rozporządzenia przewidziano, że umowa kredytu na studia medyczne będzie zawierana przez studenta z bankiem w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie kredytu na studia medyczne.

Umorzenie kredytu

Projekt zakłada możliwość umorzenia spłaty kredyty m.in. w przypadku ze spełnieniem łącznie dwóch następujących warunków: a) wykonywaniem zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez okres 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu oraz b) uzyskaniem tytułu specjalisty, w okresie o którym mowa w pkt 1, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Wzory europejskie

Jak piszą autorzy dokumentu obecnie niemal wszystkie kraje europejskie oferują studentom co najmniej jeden rodzaj bezpośredniego publicznego wsparcia finansowego – stypendia lub pożyczki.

Dotacje publiczne, tj. bezzwrotne publiczne wsparcie finansowe, istnieją w niemal wszystkich europejskich systemach szkolnictwa wyższego.

Publicznie dotowane pożyczki ,tj. zwrotna publiczna pomoc finansowa, istnieją w około dwóch trzecich wszystkich europejskich systemów szkolnictwa.

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Źródło: aleBank.pl