Bankowiec w roli nauczyciela

Bankowiec w roli nauczyciela
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowcy dla edukacji - nazwa sektorowego programu edukacyjnego koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości najbardziej zwięźle oddaje zaangażowanie polskiego sektora finansowego w odpowiedzialny proces budowy świadomości Polaków w zakresie finansów, ekonomii oraz korzystania z dobrodziejstw elektronicznej gospodarki.

Inicjatywom edukacyjnym podejmowanym przez WIB, ZBP oraz cały sektor bankowy, we współpracy ze środowiskami akademickimi, samorządami i innymi gałęziami biznesu poświęcona była jedna z sesji Kongresu Edukacji Finansowej. Rozpoczynając debatę, wiceprezes ZBP dr Mieczysław Groszek podkreślił, że realizowane projekty z dziedziny edukacyjnej stanowią doskonały przykład harmonijnego współdziałania wielu sektorów. Odnosząc się do podejmowanych przez bankowców nowych inicjatyw oświatowych – czego przykładem było podpisane podczas Kongresu porozumienie w sprawie projektu „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – wiceprezes ZBP podkreślił, iż jest to nie tyle inauguracja zupełnie nowych działań, ile kontynuacja dotychczasowej, konsekwentnej polityki ZBP, WIB i całego sektora bankowego.

Skoro postanowiliśmy wejść w dziedzinie edukacji na wyższy poziom jakościowy, to będziemy z siebie dawać co najmniej tyle samo jeśli nie więcej – podkreślił dr Groszek. Wskazał również, iż realizowane przez bankowców programy edukacyjne odpowiadają na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków. Tak było w przypadku pierwszych realizowanych szkoleń z ekonomii i finansów, gdzie oprócz przekazywania teoretycznej wiedzy pracownicy banków kształtowali wśród młodzieży umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Olbrzymie znaczenie we współczesnym świecie ma cyberedukacja, czyli uczenie sprawnego i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej. – Państwo się elektronizuje i digitalizuje, chcemy żeby cały kraj był nowoczesny a nie tylko poszczególne sektory – powiedział wiceprezes ZBP. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest właściwe przygotowanie społeczeństwa na zagrożenia czające się w internecie. – Umieszczanie informacji na stronach www i sformułowanie katalogu bezpiecznych zasad to nie jedyny sposób edukacji bezpiecznej e-bankowości – zauważył dr Mieczysław Groszek. Ogromne znaczenie ma właściwe ukształtowanie postaw milionów konsumentów w zakresie prawdziwie bezpiecznego korzystania z infrastruktury teleinformatycznej.

Temu ambitnemu celowi służyć ma „Partnerstwo w cyberprzestrzeni”. Porozumienie inaugurujące nowy projekt podpisali reprezentanci: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i Microsoft. – Stwórzmy koalicję dla szeroko rozumianej edukacji – zaapelował do sygnatariuszy porozumienia dr Mieczysław Groszek. Natomiast wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek, podkreślił, że projekt „Partnerstwo w cyberprzestrzeni” zacznie być realizowany już następnego dnia po podpisaniu porozumienia. Przygotowania do realizacji tak ambitnego i szeroko zakrojonego planu zaczęły się już w czerwcu ub. r., kiedy to z inicjatywy wiceprezesa ZBP dr Mieczysława Groszka doszło do pierwszego spotkania poświęconego problematyce edukacji Polaków w zakresie bezpiecznego poruszania się w e-świecie. Wiceprezes WIB przypomniał, że współpracą w ramach tego projektu zainteresowało się Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Rozwoju.

W dalszej części sesji omawiano poszczególne obszary edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Tomasz Witkowski, zastępca burmistrza miasta Brzeg, poświęcił swe wystąpienie zaangażowaniu władz lokalnych w inicjatywy edukacyjne z zakresu ekonomii i finansów. Przywołał wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację im. Lesława A. Pagi, zgodnie z którymi koszty niedopasowania wykształcenia do rynku pracy przekraczają 12 mld zł. Rozwiązaniem tego problemu jest właściwe przygotowanie młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej – i nie chodzi tu wyłącznie o kształcenie typowo kierunkowe. Olbrzymie znaczenie ma rozbudzanie kreatywności i zachęcanie przyszłych pracowników do samodzielnego myślenia, czy wreszcie uświadamianie już od najmłodszych lat, w jaki sposób pozyskuje się pieniądze w życiu dorosłym. – Pokażmy dzieciom, że pieniądze się zarabia a nie dostaje z bankomatu – zaznaczył Witkowski.

W kolejnym wystąpieniu Urszula Szulc, dyrektor Projektu BAKCYL, omówiła postępy w realizacji tego programu edukacyjnego. – BAKCYL to odpowiedź na potrzebę edukacji młodzieży w zakresie gospodarowania finansami – zauważyła. Wśród tematów omawianych przez wolontariuszy z sektora bankowego znajdują się takie zagadnienia, jak pożyczanie, inwestowanie czy planowanie wydatków. Przedstawicielka WIB zadeklarowała, że w ramach BAKCYLA istotne miejsce zajmą również kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Jedną z edukacyjnych inicjatyw WIB, realizowaną wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, jest konkurs wiedzy finansowej dla studentów, organizowany pod hasłem „Milion na bank”. Celem konkursowych zmagań jest uzyskanie przychodu w wysokości 1 mln zł na stworzonym na potrzeby gry, symulowanym rynku finansowym. Gra organizowana jest w sześciu regionach Polski, a jej zwycięzców mieliśmy szanse poznać podczas tegorocznego Kongresu Edukacji Finansowej.

W dalszej części panelu głos zabrała wiceprezes zarządu (p.o. prezesa zarządu) Warszawskiego Instytutu Bankowości, Mariola Szymańska-Koszczyc. Odniosła się ona do ważnego zagadnienia, jakim jest kształcenie polskich bankowców. Każdego roku na ten cel polski sektor finansowy przeznacza ponad 200 mln zł. Prelegentka przypomniała, że istotą kształcenia kadr bankowych jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie właściwych postaw. Z tej przyczyny istotnym elementem certyfikacji zawodowej jest przyswajanie przez pracowników kodeksu etyki zawodowej oraz dobrych praktyk. Istotnym wsparciem dla przyszłych bankowców są także organizowane przez WIB konkursy o charakterze edukacyjnym, takie jak choćby BANRISK – Liga Akademicka. Obecnie dobiega końca już piąta edycja tego przedsięwzięcia. Mariola Szymańska-Koszczyc nawiązała również do wdrożonej w grudniu ub.r. Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr bankowych posiada również Związek Banków Polskich. Wojciech Golicz, doradca zarządu ZBP, omówił System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Jedną z grup szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe są seniorzy. O tym w jaki sposób dotrzeć do tej grupy z wiedzą na temat ekonomii i finansów mówiła Krystyna Lewkowicz, prezes fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. – Osoby starsze dysponują dochodami rzędu 135 mld zł rocznie – podkreśliła prelegentka. Wbrew pozorom, nie wszyscy seniorzy zaliczają się do finansowych tradycjonalistów; osoby w wieku emerytalnym korzystają z bankowości elektronicznej, nabywają akcje, obligacje czy ubezpieczenia, korzystają również z licznych instrumentów inwestycyjnych. Niestety, problemem seniorów jest łatwowierność granicząca czasami z naiwnością, czego efektem są nie tylko przypadki wyłudzeń metodą „na wnuczka”, ale również wybieranie wyjątkowo niekorzystnych ofert w firmach typu shadow banking. Dlatego w przypadku takich osób niezbędne jest kształcenie ustawiczne. – Wiedza nigdy nie jest do końca aktualna, zawsze musi być stale aktualizowana – zaznaczyła Krystyna Lewkowicz. Konieczne jest również przygotowywanie materiałów, czy to w formie drukowanej czy elektronicznej, zawierających podsumowanie przeprowadzonych wykładów i szkoleń.

Zwieńczeniem sesji była debata zatytułowana „Jak skutecznie prowadzić edukację dzieci i młodzieży w zakresie finansów i ekonomii? W panelu, moderowanym przez Urszulę Szulc, wzięli udział wolontariusze programu BAKCYL: Jarosław Głogowski z ING Banku Śląskiego, Rafał Jaszczak z banku Societe Generale, Anna Jóźwiak, reprezentująca Citi Handlowy oraz Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. W dyskusji poruszono m.in. kwestię, jak zainteresować młode pokolenie tematyką ekonomiczno-finansową. Dyskutowano również o kreowaniu właściwego wizerunku bankowca w przyszłym pokoleniu klientów sektora finansowego.

Karol Jerzy Mórawski