Banki Spółdzielcze: Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Pismem z 19 grudnia 2015 r. zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego poinformował banki, że decyzją władz Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) udziały banków spółdzielczych nie mogą być uznane za instrument zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR).

Mariusz Zygierewicz

Przypomnijmy, że decyzja ta została podjęta na podstawie uprawnienia EBA do sporządzania, prowadzenia i publikowania wykazu wszystkich form instrumentów kapitałowych w każdym państwie członkowskim, które kwalifikują się jako instrumenty w kapitale podstawowym CET 1. Niemożność zaliczenia udziałów do kapitału podstawowego Tier 1 powoduje też, że na mocy definicji funduszy własnych banków wymienionych w CRR nie mogą one być także zaliczone do kapitału dodatkowego Tier 1 ani do funduszu Tier 2.

Mariusz Zygierewicz

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych.

Rozwiązanie możliwie najbardziej korzystne

W tych warunkach nie oznacza to automatycznie, że udziały nie będą mogły być wcale zaliczane dłużej do funduszy własnych banków spółdzielczych. W obecnych warunkach prawnych będą one musiały podlegać stopniowej amortyzacji na podstawie odrębnych zapisów rozporządzenia CRR dotyczących tych składników funduszy własnych, które mogły być zaliczane do funduszy własnych przed wejściem w życie rozporządzenia CRR i które nie mogą być zaliczane do tych funduszy na ogólnych zasadach zgodnie z rozporządzeniem CRR. Rozporządzenie CRR w art. 486 określa przy tym tylko krańcowe wartości amortyzacji udziałów banków spółdzielczych, pozostawiając krajom członkowskim prawo do szybszego amortyzowania tych instrumentów dla celów funduszy własnych. Szczęśliwie dla banków, polski ustawodawca przyjął rozwiązanie możliwie najbardziej korzystne w tym zakresie dla banków i w art. 171a ust. 9 ustawy Prawo bankowe, dodanym jako przepisy zmieniające do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI