Banki spółdzielcze: Wyzwania dla bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze: Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

10 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił dużą nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W najbliższym czasie zastąpi ona obowiązującą ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Implementuje ona także do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unijne: w sprawie systemów gwarantowania depozytów oraz systemów uporządkowanej likwidacji.

Mariusz Zygierewicz

Jednak dla banków spółdzielczych nie mniej ważne są te rozwiązania, które wykraczają bezpośrednio poza kwestie dotyczące funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto je dobrze poznać, zanim jeszcze staną się obowiązującym prawem i podjąć działania dostosowujące. Oczywiście, trzeba pamiętać, że ustawa liczy ponad 300 artykułów, stąd wymienione poniżej kwestie zostały wybrane w sposób subiektywny jako najważniejsze dla bankowości spółdzielczej.

Mariusz Zygierewicz,

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych

Zmiany w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych

Warto rozpocząć od wskazania kwestii, które nie wynikają wprost z treści obu wymienionych powyżej unijnych dyrektyw. Mam na myśli przede wszystkim zmiany, które zostały wprowadzone do Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Pierwsza z nich jest bardzo ważna dla niemal wszystkich banków spółdzielczych – dotyczy bowiem możliwości zaliczania udziałów członkowskich do funduszy własnych banków na potrzeby wymogów kapitałowych CRR. Zmieniony art. 10c ustawy w części dotyczącej ograniczenia wykupu udziałów przez bank jest znacznie bardziej dostosowany do zapisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów w zakresie funduszy własnych.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że po poprzednim uchwaleniu zmian w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (przy okazji uchwalania ustawy o nadzorze makroostrożnościowym) EBA zakwestionowała zgodność zapisów polskiej ustawy z tym rozporządzeniem delegowanym, co w konsekwencji uniemożliwiło bankom spółdzielczym zaliczanie całych udziałów członkowskich do funduszy własnych. Obecnie przyjęta poprawka w znaczenie pełniejszym stopniu jest zbieżna z wymogami unijnymi, choć wciąż pozostają pewne rozbieżności – polska ustawa nadal nie wskazuje wyraźnie, że odroczenie wykupu lub ograniczenie jego kwoty może obowiązywać przez czas nieokreślony. Należy mieć nadzieję, że po ostatniej zmianie art. 10c EBA nie będzie kwestionować prawa banków spółdzielczych do zaliczania udziałów do funduszy własnych, jeśli dokonają one odpowiednich do ustawy zmian w swoich statutach. Ważne jest także, że na wniosek KZBS uchwalono, że ta zmiana wejdzie w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia ustawy, a więc bez vactio legis.

Druga zmiana wprowadzona w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ma również bardzo istotne znaczenie dla całego sektora bankowości spółdzielczej. Na mocy znowelizowanego art. 2 pkt 2 ustanowiono bowiem niższy poziom minimalnego kapitału założycielskiego dla banku zrzeszającego, którego działalność ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków (apeksowy bank zrzeszający). Tym samym banki spółdzielcze, które nie chcą przystąpić do systemu ochrony instytucjonalnej i chcą funkcjonować w formie zrzeszenia zintegrowanego otrzymały złagodzenie warunków kapitałowych utworzenia własnego banku zrzeszającego. To złagodzenie jest istotne, ponieważ minimalny wymagany kapitał został obniżony o połowę i wynosi 10 mln ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI