Banki spółdzielcze: Banki spółdzielcze to solidny komponent systemu finansowego

Banki spółdzielcze: Banki spółdzielcze to solidny komponent systemu finansowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ze Zdzisławem Sokalem, prezesem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozmawiał Maciej Małek.

Ostatnie miesiące i tygodnie przyniosły wiele istotnych zmian odnoszących się pośrednio lub wprost do banków spółdzielczych. W tej mierze mieści się również rozpoczęcie nowej, trzyletniej kadencji szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podpisanie przez Prezydenta RP nowej ustawy dotyczącej działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To tylko niektóre ze spraw, które stanowiły kanwę poniższej rozmowy.

Jakie przesłanki złożyły się na potrzebę zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym?

– U źródeł legły zjawiska, które spowodowały kryzys w USA oraz powstałe w jego efekcie procesy pokryzysowe o zasięgu globalnym. Bezpośrednim skutkiem było to, że koszty destrukcyjnych decyzji ponosili w głównej mierze podatnicy, bowiem do przezwyciężenia skutków kryzysu finansowego, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie, posłużono się instrumentami, które właśnie ich wprost obciążyły. Intencją ustawodawcy było więc, aby za problemy generowane przez sektor finansowy i w jego obrębie odpowiadali – w znaczeniu ponoszenia kosztów – właściciele-udziałowcy i akcjonariusze, nie zaś podatnicy

Również naszych brytyjskich przyjaciół…

– To prawda. Efektem w Europie była dyrektywa BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), czyli działania na forum europejskim zmierzające do zmian systemowych, w wyniku których koszty restrukturyzacji sanowanych podmiotów finansowych ponosić powinni ich właściciele. Stąd powołanie organu przymusowej restrukturyzacji, który ma prawo do podejmowania decyzji o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań w celu pokrycia strat podmiotu poddanemu procesowi przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie zminimalizowano prawdopodobieństwo zastosowania rozwiązań dokuczliwych dla podatników. Słowem, to doświadczenia lat minionych spowodowały takie a nie inne decyzje. Polska, jako członek Unii Europejskiej, miała obowiązek wdrożenia do ustawodawstwa krajowego zarówno BRRD, jak i dyrektywy DGSD (Deposit Guarantee Schemes Directive).

W przypadku ustawy znaleźliśmy się w procedurze grożącej sankcją europejską.

– W toku prac legislacyjnych doszło do opóźnień względem założonego kalendarza, które w pewnym okresie sięgały dwóch lat. Obok nas jedynie Słowenia i Belgia odnotowały opóźnienie wdrożenia regulacji unijnych. Z chwilą podpisania ustawy przez Prezydenta RP ustały przyczyny uzasadniające kontynuację przywołanej procedury.

Co pozostało do zrobienia w okresie vacatio legis?

– W zasadniczej części ustawa wejdzie w życie po upływie trzymiesięcznego okresu vacatio legis. Są jednak przepisy, które wejdą w życie wcześniej. Są to w szczególności regulacje dotyczące funduszy udziałowych banków spółdzielczych, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. To rozwiązanie pozostaje w zgodzie z regulacją BRRD.

Jak wymienione rozwiązanie ma się do postulatów zgłaszanych przez środowisko?

– Sprawa funduszy udziałowych nie budziła kontrowersji i od początku procesu konsultacji uzyskano konsensus zainteresowanych. Przedmiot dyskusji stanowiły inne kwestie, że wymienię instytucję zrzeszenia zintegrowanego.

Czy wynikają z tego praktyczne konsekwencje?

– Z punktu widzenia przesłanek formalnoprawnych powstały warunki do powołania banku o charakterze apeksowym, co oznacza zabezpieczenie operacji realizowanych w każdym z banków spółdzielczych. Pomimo braku precyzyjnej definicji, chcę wyraźnie powiedzieć, że tak rozumiany podmiot nie realizuje funkcji operacyjnych czy detalicznych, a jedynie działa na rzecz banków zrzeszonych. Nową jakość stanowi również obniżenie wymogów kapitałowych – o połowę – w przypadku powołania apeksowego banku zrzeszającego. Ta sytuacja pośrednio wynika z powołania IPS, na poziomie obu istniejących zrzeszeń. Tym samym kolejny postulat zgłaszany w toku prac nad ustawą znalazł zapisaną w prawie gwarancję. Wiele innych zapisów ustawy ma charakter ustrojowy i oddziaływać będzie na tyle szeroko na cały system bankowy, że jest zbyt wcześnie, by na obecnym etapie o tym mówić.

Do czego jednak owe zmiany prowadzą w odniesieniu do statutowych zadań funduszu?

– Ustawa istotnie rozszerza zakres zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na mocy nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wprowadzonej z dniem 1 listopada 2015 r. ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Bankowy Fundusz Gwarancyjny został ustanowiony organem resolution, dotąd jednak nie dysponował realnymi instrumentami koniecznymi do wykonywania tej funkcji. Nowa ustawa w szczególności wyposażyła fundusz w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, zmieniła również regulacje w zakresie składek uiszczanych na rzecz funduszu, a także wprowadziła nowe uprawnienia dotyczące monitorowania rynku bankowego, chociażby przez nałożenie obowiązku tworzenia planów resolution.

Co to praktycznie oznacza?

– Realizując nadane uprawnienia fundusz może w szczególności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI