Banki i klienci – ZBP: Priorytety działania ZBP w obszarze bankowości spółdzielczej

Banki i klienci – ZBP: Priorytety działania ZBP w obszarze bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
20 kwietnia 2017 r. odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. W jego trakcie wybrano nowe władze oraz przyjęto m.in. tzw. uchwałę programową w sprawie głównych kierunków działania ZBP w latach 2017-2020. Nakreślono w niej najważniejsze obszary zainteresowania tej izby gospodarczej w najbliższych latach.

Mariusz Zygierewicz

Przyjęcie uchwały poprzedziły wielomiesięczne konsultacje w środowisku bankowym, a także dyskusje z naszymi partnerami z podmiotów infrastruktury międzybankowej a także z podmiotami spoza sektora bankowego.

W uchwale ZBP wskazuje się na istniejące uwarunkowania prowadzenia biznesu bankowego w Polsce. Mają one charakter ekonomiczny, regulacyjny, technologiczny oraz wizerunkowy. Nie sposób bowiem abstrahować w priorytetach działania ZBP od bieżącego poziomu rozwoju kraju, sektora bankowego, choć z drugiej strony dzień dzisiejszy nie może determinować w pełni wyzwań, przed jakimi sektor staje i stanie w najbliższych latach.

Cele strategiczne

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich określiło następujące cele strategiczne dla sektora bankowego na nową kadencję:

 • racjonalizacja środowiska regulacyjnego,
 • bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo,
 • etyka i wizerunek sektora bankowego,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego.

Powyższe cele strategiczne mają być realizowane w czterech obszarach:

 1. prawno-regulacyjnym,
 2. wizerunkowym i relacji banków z klientami,
 3. infrastruktury sektora bankowego,
 4. organizacyjnym.

W obszarze prawno-regulacyjnym na pierwszym miejscu postawiono działanie na rzecz tworzenia racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla polskiego sektora bankowego poprzez wypracowywanie i prezentację stanowisk wobec nowych propozycji polskich, europejskich i globalnych regulatorów i rekomendacji nadzorczych w Polsce i w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: wymogów kapitałowych, wymogów płynnościowych, dodatkowych wymogów w ramach systemu resolution oraz stosowania w praktyce zasady proporcjonalności. Rosnące stale wymogi regulacyjne muszą być zracjonalizowane. Żaden bank w przyszłości nie będzie w stanie spełnić wszystkich postulatów bezpiecznego działania. Mogą one bowiem spowodować, że instytucje te będą bardzo bezpieczne, ale nie będą w stanie prowadzić biznesu bankowego. Dlatego po kliku latach od wdrożenia pakietów zmian regulacyjnych, będących wnioskami z ostatniego kryzysu na rynku finansowym, należy dokonać przeglądu obowiązujących reguł i dostosować je do możliwości gospodarki i sektora bankowego. Sygnały płynące w tym zakresie z zagranicy można uznać za mieszane, ale działania podejmowane w USA budzą pewne działanie ukierunkowane na racjonalizację obciążeń.

Zasada proporcjonalności

Autor jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej.

Z punktu widzenia banków spółdzielczych szczególnego pokreślenia wymaga praktyczne stosowanie zasady proporcjonalności. Mniejsze banki nie mogą być bowiem obciążane wymogami takimi samymi, jak największe instytucje międzynarodowe. Niestety, w umysłach części regulatorów zasada proporcjonalności oznacza nakładanie dodatkowych obciążeń na największe banki, a nie redukowanie barier rozwojowych dla najmniejszych. Dbanie o jej wprowadzenie jest dużym wyzwaniem, ponieważ ramy jej stosowania są nieostre. Tym niemniej ZBP będzie kontynuował prace na rzecz stałego monitorowania i okresowego zgłaszania propozycji dotyczących lepszej implementacji tej zasady w praktyce. Ambicją ZBP jest, aby każdy projekt regulacji opiniowany przez środowisko bankowe uwzględniał ocenę pod kątem stosowania zasady proporcjonalności. W praktyce wiemy jednak, że kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania ma czas pozostawiony stronom konsultacji na zgłoszenie uwag. Niestety, w ostatnim czasie ulegał on bardzo często wyraźnemu skróceniu, nawet do kilku godzin na zgłoszenie uwag do obszernych materiałów.

W ramach zasady proporcjonalności, ale też zasady racjonalności, wiele ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI