Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG

Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Środowisko bankowe postuluje, aby połowa wpływów z podatku od niektórych instytucji finansowych płaconego przez banki trafiała do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego i ograniczone perspektywy jej poprawy nie uzasadniają wzrostu składki na BFG w 2022 r. Dlatego banki zwracają się do Rady BFG z prośbą o utrzymanie stawek z 2021 roku, a do Ministra Finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w poszczególnych funduszach BFG oraz zasilenie ich częścią środków pobieranych w ramach tzw. podatku bankowego.

Aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego oraz ograniczone perspektywy jej poprawy w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w świetle obserwowanych oznak spowolnienia gospodarczego na świecie, uzasadniają skierowanie do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prośby o utrzymanie niższego poziomu stawek opłat banków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2022 r.

Sektor bankowy w Polsce, będąc bardzo efektywnym pod względem relacji kosztów do przychodu, cechuje się jednocześnie bardzo niską rentownością na skutek istniejących w naszym kraju bardzo wysokich obciążeń regulacyjnych stosowanych wobec banków.

Niska rentowność powoduje, że już od kilku lat wypracowywane zyski nie pokrywają kosztów kapitału zaangażowanego przez banki, co ogranicza jego możliwość pozyskania nowych kapitałów w celu dalszego zwiększenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.

Trzeba również mieć na uwadze, że rentowność poszczególnych banków nie jest identyczna i ewentualne zwiększenie obciążeń banków z tytułu opłat wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może spowodować wyraźne pogorszenie się sytuacji finansowej banków już dziś generujących straty lub niewielki tylko poziom zysku.

Czytaj także: Prezes BFG: podwyżka składek banków na fundusz gwarancyjny w 2022 roku będzie znaczna >>>

Sektor bankowy z zadowoleniem przyjął propozycję Ministra Finansów polegającą na wydłużeniu terminu dochodzenia do docelowego poziomu środków gromadzonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Banki uznają jednak, że w obecnej sytuacji rozwiązanie to nie jest wystarczające i powinno być uzupełnione o ustawowe zasilenie funduszy BFG środkami z innych źródeł, w tym częścią środków finansowych pochodzących z zapłaty przez banki podatku od niektórych instytucji finansowych.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, sektor bankowy zwraca się do Ministra Finansów z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w BFG oraz wprowadzenia ustawowych zmian pozwalających na zasilenie funduszy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 50% środków wpłacanych przez banki z tytułu zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych.

– mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Postulowane zmiany w zasadach ustalania opłat banków na BFG

Jednocześnie, sektor bankowy zwraca się do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o wprowadzenie następujących zmian w zasadach ustalania opłat banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny:

– wprowadzenie innej ścieżki dochodzenia do docelowego poziomu środków zgromadzonych na finansowanie obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów i na finansowanie przymusowej restrukturyzacji poprzez stopniowe zwiększenie skali obciążenia banków z tego tytułu w miarę zbliżania się do wyznaczonego terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków,

– nałożenie obowiązku wnoszenia opłat na fundusz restrukturyzacji banków w okresach kwartalnych, tak aby wysokie wpłaty wnoszone na początku każdego roku kalendarzowego nie powodowały silnego okresowego zaburzenia wyników finansowych banków ze wszystkimi negatywnymi efektami tego zjawiska,

– powrót do wyznaczania wysokości stawek opłat na rok następny do końca listopada roku poprzedzającego wniesienie opłaty w celu umożliwienia bankom lepszego budżetowania swojej gospodarki finansowej.

Do czasu wprowadzenia w życie powyższych zmian w zasadach gromadzenia środków w poszczególnych funduszach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość opłat banków na rzecz BFG powinna w 2022 r. zostać utrzymana na poziomie zastosowanym w 2021 r., z ewentualną możliwością jej powiększenia o wskaźnik odpowiadający tempu wzrostu podstawy naliczenia tych opłat, jakie nastąpiło faktycznie w sektorze bankowym w 2021 r.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP