Bank Pocztowy na plusie w pierwszym półroczu 2021 roku

Bank Pocztowy na plusie w pierwszym półroczu 2021 roku
Fot. Bank Pocztowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku wypracował wynik finansowy netto na poziomie 5,5 mln złotych – istotnie wyższym niż zakładały wcześniejsze plany Zarządu. Zarząd Banku Pocztowego podkreśla, że relatywnie dobre wyniki to efekt podjętych działań naprawczych, jakości i odporności na zawirowania zewnętrzne budowanego portfela kredytowego - co w efekcie skutkowało mniejszymi odpisami - oraz zrewidowania strategii rozwoju.

Strategia Banku Pocztowego uwzględnia trudności, z jakimi od kilkunastu miesięcy z powodu koronawirusa boryka się cały sektor bankowy, a które będą jeszcze przez kolejne okresy wpływać na wyniki finansowe banków. Warto też podkreślić, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Bank obniżył koszty operacyjne o prawie 10 mln złotych. Bank Pocztowy zgodnie z przyjętą strategią koncentruje się obecnie na systematycznym zwiększaniu rentowności, wzbogacaniu oferty i uruchamianiu cyfrowych projektów, które mają zwiększyć jego konkurencyjność na rynku.

Wyniki i wskaźniki ekonomiczne

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Bank Pocztowy wypracował wynik finansowy netto na poziomie 5,5 mln zł – istotnie wyższym od planowanej za ten okres straty, jednak niższym o 3,9 mln zł, tj. o 41,2% rok do roku. Miało to przełożenie na wartość wskaźnika zwrotu z kapitału – ROE netto – który wyniósł 1,8% i był o 1,2 p.p. niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Suma bilansowa na koniec czerwca br. wyniosła 9 232,3 mln zł i była wyższa o 62,3 mln zł, tj. o 0,7% w porównaniu ze stanem na 31.12.2020 r. Co ważne, współczynniki kapitałowe (Tier 1 wyniósł 14,5%, TCR wyniósł 17,1%) oraz płynnościowe (LCR na wyniósł 268%, NSFR wyniósł 190%) na koniec I półrocza 2021 r. kształtowały się na wysokim, bezpiecznym poziomie, znacznie przekraczając minima nadzorcze.

Czytaj także: W Banku Pocztowym założysz konto bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej >>>

– W sytuacji  niepewności ekonomicznej i społecznej spowodowanej pandemią COVID-19 oraz w świetle niższych wyników w minionych okresach, wynik za pierwszą połowę 2021 roku należy uznać za dobry, szczególnie, że jest on dużo lepszy niż zakładaliśmy wcześniej. Mamy jednak świadomość, że istotny wpływ na lepszy niż oczekiwany za ten okres wynik to w dużej mierze efekt mniejszych niż zakładaliśmy odpisów w związku z lepszą jakością portfela kredytowego. Nie zmienia to faktu, że nasze decyzje zarządcze, zainicjowanie działań naprawczych i zrewidowanie strategii rozwoju tak, by ograniczyć negatywne skutki koronawirusa, okazały się słuszne  – mówi Jakub Słupiński, Wiceprezes, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.  

Od kilkunastu miesięcy cały sektor bankowy boryka się z trudnościami, będącymi efektem pandemii koronawirusa i niskich stóp procentowych, które jeszcze przez jakiś czas będą widoczne w wynikach finansowych wielu banków.

– Warto podkreślić, że remedium dla wielu instytucji, w tym Banku Pocztowego, okazało się ograniczanie kosztów oraz rozwijanie oferty cyfrowej. Takie działania już dziś przynoszą wymierne efekty i dają szansę na dalszą poprawę wyników w kolejnych okresach zgodnie z przyjętą przez nas strategią – dodaje Jakub Słupiński.

Silny spadek wyniku z tytułu odsetek

Wynik finansowy Banku w I półroczu br. determinowany był przede wszystkim przez silny spadek wyniku z tytułu odsetek, który w 2021 r. wyniósł 97,8 mln zł i był niższy o 24,9 mln zł (tj. o 20,3%) niż w I połowie 2020 r. To efekt obniżek stóp procentowych w ciągu 2020 r., co przełożyło się na spadek przychodów odsetkowych, które wyniosły 102,7 mln zł, czyli o 39,5 mln zł tj. o 27,8% mniej rok do roku. Obniżka oprocentowania depozytów wpłynęła natomiast na spadek kosztów odsetkowych, które wyniosły 4,9 mln zł, czyli były o 14,6 mln zł tj. o 74,7% niższe niż w I połowie 2020 r.

Na wyniki finansowe Banku Pocztowego wpłynęły również koszty odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły one 24,0 mln zł i były niższe o 11,3 mln zł w porównaniu do I połowy 2020 r. To efekt nie tylko wysokiej bazy roku poprzedniego, gdzie z uwagi na ogólnie pogarszającą się sytuację gospodarczą w związku z tzw. „lockdownem” zostały utworzone wysokie odpisy z tytułu kredytów gotówkowych, lecz także dobrej jakości portfela kredytowego, który okazał się dużo bardziej niż zakładano odporny na efekty pandemii COVID-19.

W 2021 r. Bank Pocztowy kontynuował optymalizację kosztów działania w wyniku czego koszty wyniosły 107,3 mln zł i w porównaniu do I półrocza 2020 r. były niższe o 9,8 mln zł tj. o 8,4%. Poniesienie niższych kosztów umożliwiły działania optymalizacyjne mające na celu wzrost rentowności działalności. W rezultacie Bank obniżył koszty świadczeń pracowniczych o blisko 2,0 mln zł oraz rzeczowe wraz amortyzacją o 7,4 mln zł.

Sprzedaż i działalność kredytowa

Należy zaznaczyć, że w I półroczu 2021 r. Bank Pocztowy zanotował wzrost wartości środków ulokowanych na kontach i lokatach terminowych. Na dzień 30 czerwca 2021 r., łączne saldo depozytów detalicznych wzrosło o 543 mln zł (czyli niemal 9%) w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2021 roku, przede wszystkim dzięki rosnącemu saldu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Z kolei wartość wszystkich środków ulokowanych na kontach i lokatach prowadzonych przez Klientów instytucjonalnych, mikroprzedsiębiorstwa i Klientów Agro wyniosła w Banku 1 975 mln zł, co stanowiło wzrost o 10,3% względem stanu na 31 grudnia 2020 r.

Czytaj także: Bank Pocztowy: dla nowych klientów wyłącznie karty Mastercard >>>

Wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych Banku Pocztowego wzrosła w I półroczu 2021 r. o 4,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie Bank zanotował niewielkie spadki należności kredytowych, do poziomu 5169 mln zł, który jak podkreśla Zarząd udało się wyhamować dzięki skutecznemu dostosowaniu oferty do realiów rynkowych. W przypadku Klientów detalicznych należności kredytowej w pierwszym półroczy 2021 wyniosły łącznie 4 277 mln zł, i były o 6% niższe niż na koniec I półrocza 2020 r, a w przypadku Klientów instytucjonalnych, mikroprzedsiębiorstw i Klientów Agro wyniosły łącznie 892 mln zł, czyli były o 3% niższe niż na koniec I półrocza 2020 r.

Plan naprawy

W związku ze stratą bilansową za 2020 rok oraz prognozą straty w 2021 roku, w I kwartale br. Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o uruchomieniu Planu Naprawy. Zainicjowano szereg działań mających na celu poprawę rentowności, jakości aktywów oraz adekwatności kapitałowej i płynności. Wprowadzono między innymi zmiany w polityce cenowej w obszarze detalicznym oraz te, mające na celu wzrost marż dla kredytów instytucjonalnych. Dążąc do poprawy rentowności portfela kredytowego ograniczono sprzedaż kredytów hipotecznych. Skoncentrowano się również na optymalizacji kosztów działania poprzez obniżkę kosztów dystrybucji produktów w efekcie negocjacji umów z głównym dystrybutorem oraz konwersję sprzedaży do kanałów zdalnych. Ograniczono koszty marketingu, koszty informatyczne, wydatki projektowe czy koszty osobowe poprzez zmniejszenie zatrudnienia i przejście na hybrydowy system pracy.

Zrealizowane projekty i  plany na przyszłość

W I poł. 2021 r. Bank realizował niemal 30 projektów inwestycyjnych. Należały do nich między innymi wdrożenie płatności mobilnych BLIK, usprawnienie procesów operacyjnych Banku i zwiększanie efektywności kosztowej poprzez robotyzację wybranych czynności oraz realizacja zaleceń nadzorczych wynikających ze znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Najważniejszym projektem realizowanym w I połowie br. była rozpoczęta na początku 2021 migracja klientów EnveloBanku i Banku Pocztowego do jednej bankowości elektronicznej opartej o bardziej rozpoznawalną markę Banku Pocztowego oraz ujednolicenie oferty produktowej. Celem projektu jest nie tylko uspójnienie wizerunku Banku wśród Klientów, lecz także ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem i rozwojem w portfelu Banku dwóch marek (EnveloBank i Bank Pocztowy). Migracja wynika również z długofalowej strategii Banku – stawania się instytucją bardziej cyfrową, oferującą wszystkim klientom najnowsze rozwiązania technologiczne. Po zakończeniu procesu wszyscy klienci detaliczni Banku Pocztowego oraz dotychczasowi klienci EnveloBanku będą korzystać z nowej bankowości internetowej opartej o nowoczesne rozwiązania EnveloBanku.  Bank Pocztowy udostępnił „pod jednym dachem” szeroką ofertę i doświadczenia bezpiecznego, polskiego banku oraz dostęp do nowoczesnych cyfrowych rozwiązań w postaci bankowości internetowej pod wspólną nazwą Pocztowy24 oraz aplikacji mobilnej pod nazwą Pocztowy. Migracja Klientów zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r.

Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku to również intensywny rozwój oferty produktowej. Bank podejmował działania aktywizujące sprzedaż oraz dostosowujące proces kredytowy do czasowych zmian w polityce kredytowej w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii. Do oferty kredytu gotówkowego wprowadzone nowe promocje cenowe oparte na stałej cenie oraz te, dedykowane wybranym grupom Klientów, wprowadzono Kredyt na EkoWydatki, mający wspierać inwestycje ekologiczne Polaków, oraz kredyt dedykowany emerytom. Uruchomiony został również mechanizm regularnego oszczędzania, tzw. Saver, a w  czerwcu 2021 r. ponownie udostępniona możliwość zawierania umów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych za pośrednictwem Kuriera Pocztex.

W pierwszej połowie 2021 roku Bank Pocztowy podjął również strategiczną decyzję o rozwoju współpracy z firmą Mastercard w ramach projektu „Jedna organizacja kartowa”. Od sierpnia 2021 r. nowi klienci otrzymują karty płatnicze wydane wyłącznie w ramach organizacji płatniczej Mastercard, a karty debetowe i kredytowe klientów detalicznych, mikroprzedsiębiorstw i instytucji są systematycznie wymieniane. Współpraca z jedną organizacją płatniczą ma docelowo przynieść optymalizację kosztów i pozwolić na zdecydowany rozwój płatności online.

– W kontekście zmiany oczekiwań klientów w następstwie pandemii koronawirusa, przyspieszenia cyfryzacji, podejmujemy działania mające sprostać nowym wymaganiom względem instytucji finansowych. Już wcześniej strategia rozwoju Banku Pocztowego zakładała stawanie się bankiem bardziej cyfrowym, dziś jednak, czerpanie z nowych technologii i tworzenie hybrydowej oferty to konieczność. Dlatego właśnie nieustanie dostosowujemy naszą ofertę mobilną i internetową tak, by odpowiadała na konkretne potrzeby naszego segmentu klientów, korzystających z infrastruktury Poczty Polskiej. Jednocześnie chcemy lepszego wykorzystania potencjału już funkcjonujących rozwiązań  technologicznych. Dlatego poprawiamy m.in. procesy zdalnej sprzedaży kredytów  gotówkowych i internetowej obsługi kont osobistych – mówi Marcin Ledworowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiadający za biznes oraz IT.

W nadchodzących miesiącach Bank Pocztowy planuje nadal realizować działania ukierunkowane na zwiększenie wartości dla jego Interesariuszy, rozumianych jako Klientów, Pracowników, akcjonariuszy i szerzej – społeczeństwa. Jednocześnie, zgodnie ze zrewidowaną Strategią rozwoju uwzględniającą negatywne skutki pandemii Covid-19, Bank zamierza w dalszym ciągu implementować działania naprawcze mające na celu na wzrost efektywności.

Źródło: Bank Pocztowy SA