Bank Pekao: 656,21 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. Akcja kredytowa w górę o 8 proc. rdr

Bank Pekao: 656,21 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. Akcja kredytowa w górę o 8 proc. rdr
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao odnotował 656,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 605,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom @BankPekaoSA według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r #BankPekao

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 391,43 mln zł wobec 1 257,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 642,78 mln zł wobec 618,99 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 198,8 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 1480,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1537,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto wzrósł o 10,7 proc. rdr

„Zysk netto wzrósł o 10,7% r/r w warunkach porównywalnych (z wyłączeniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz zdarzeń jednorazowych, tj. kosztów zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej oraz kosztów utworzenia rezerwy na zwrot prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów w 2019 r. i kosztów Programu Dobrowolnych Odejść w 2018 r.) głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności komercyjnej grupy, wzrosty widoczne zarówno w obszarze finansowania działalności klientów o 8,6% r/r, jak również zobowiązań wobec klientów o 6,9% (w tym depozytów detalicznych o 12,4% r/r) oraz dzięki ścisłej kontroli kosztów z działalności operacyjnej i kosztów ryzyka” – czytamy w raporcie.

Nominalnie zysk netto był niższy o 3,7% r/r (57,2 mln zł) od zysku netto osiągniętego w 3 kwartałach 2018 r., głównie z powodu dwukrotnie wyższych składek i wpłat na BFG (wzrost o 198,7 mln zł), co zostało w dużej mierze skompensowane przez wzrost dochodów z działalności operacyjnej, podkreślił bank.

„Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,2% na koniec września 2019 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 92,7%. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy” – czytamy dalej.

Koszty z działalności operacyjnej

Koszty z działalności operacyjnej w 3 kwartałach 2019 r. wyniosły 2 672,3 mln zł. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych koszty byłyby wyższe o 1,6% r/r, „znacząco poniżej inflacji i pomimo kosztów ponoszonych inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację”. Nominalnie koszty były wyższe o 76,4 mln zł tj. 2,9% w porównaniu do kosztów osiągniętych w 3 kwartałach 2018 r., głównie ze względu na zawiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej na zwolnienia grupowe w wysokości 85 mln zł oraz z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami, podano także w raporcie.

„Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w 3 kwartałach 2019 r. wyniósł 463,4 mln zł i był wyższy o 57,3 mln zł tj. 14,1% niż w analogicznym okresie 2018 r. Koszty ryzyka w 3 kwartałach 2019 r. wyniosły 0,41% i były nieznacznie wyższe r/r o 3 pb, zgodne z założeniami strategicznymi odzwierciedlającymi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem” – napisano też w materiale.

Czytaj także: Bank Pekao wycofuje serwis mobilny m.pekao24.pl >>>

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 3 kwartałach 2019 r. wyniosły 434,2 mln zł i były wyższe o 198,7 mln zł niż w 3 kwartałach 2018 r. z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w 3 kwartałach 2019 r. wyniósł 442,9 mln zł i był wyższy o 25,1 mln zł, tj. 6% r/r ze względu na wzrost aktywów grupy o 8,5%.

W 3 kwartałach 2019 r. zwrot na średnim kapitale (ROE) wyniósł 9,1% (z rozkładem liniowym składek i wpłat na BFG), tj. był niższy o 0,2 pkt proc. r/r, z powodu negatywnego efektu wzrostu składek i opłat na BFG w wysokości -0,8 pkt proc. oraz kosztów zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości -0,4 pkt proc.

„Wskaźnik koszty / dochody z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wyniósł w 3 kwartałach 2019 r. 42,3% i był o 2,3 pkt proc. niższy r/r, zbliżając się do celu strategicznego 40% wyznaczonego na 2020 r.” – czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1 566,54 mln zł wobec 1 650,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r, podał bank.

„Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2019 r. wyniosły 75 822,4 mln zł i były wyższe o 6 511,2 mln zł tj. 9,4% niż na koniec września 2018 r., dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 10% r/r i złotowych kredytów hipotecznych także o 10% r/r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami wartościowymi na koniec września 2019 r. wyniosły 78 694 mln zł i były wyższe o 4 969,8 mln zł tj. 6,7% w porównaniu do końca września 2018 r. dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz rosnących istotnie należnościach leasingowych” – czytamy w raporcie kwartalnym.

W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności w złotych, których udział na koniec września 2019 r. wyniósł 82,8%. W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (79,2%), CHF (12,4%) oraz USD (6,7%), podano także.

Wskaźnik NPL (kredytów niepracujących) wyniósł 5,1% w III kw. 2019 r., bez zmian wobec poprzedniego kwartału. Rok temu wyniósł 5,8%, podał bank w prezentacji.

Zobowiązania wobec klientów (z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz zobowiązań z tytułu leasingu) wyniosły na koniec września br. 152 681,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6,9% r/r, podano też w raporcie kwartalnym.

Czytaj także: Fitch podtrzymuje ratingi Banku Pekao i Pekao Banku Hipotecznego >>>

Depozyty detaliczne, strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec września 2019 r. wyniosły 91 567,7 mln zł i były wyższe o 12,7% r/r i zwiększyły udział w strukturze finansowania.

Depozyty korporacyjne łącznie z certyfikatami depozytowymi, obligacjami podporządkowanymi, Listami zastawnymi i obligacjami Pekao Banku Hipotecznego, obligacjami Pekao Leasing, obligacjami Pekao Faktoring, odsetkami oraz pozostałymi na koniec września 2019 r. wyniosły 69 457,3 mln zł i były wyższe o 1 830,9 mln zł, tj. 2,7% w porównaniu z końcem września 2018 r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. (d. Pioneer Pekao TFI S.A.) na koniec września 2019 r. wyniosły 20 808,7 mln zł i były wyższe o 1 274,4 mln zł, tj. 6,5% w porównaniu do końca września 2018 r., podano także.

„Bank Pekao S.A. utrzymuje silną bazę kapitałową oraz profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5% na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7%. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4% niż rok wcześniej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews