Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podmioty ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podmioty ekonomii społecznej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

Ze względu na zwrotny charakter ww. instrumentów, pula środków przeznaczonych na wsparcie PES będzie stale rosła w wyniku zasilania jej środkami pochodzącymi ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek. Projekt jest rozszerzoną kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej realizowanym również przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Kapitał Ludzki.

BGK pełni rolę menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, tj. zarządza projektem, a pożyczki dla PES udostępniane są przez pośredników finansowych wybranych przez BGK w trybie przetargu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”.

bgk.pes.850x

Podczas konferencji została również uroczyście podpisana umowa pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, powołująca Fundusz Gwarancyjny Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. W ramach funduszu, podmiotom ekonomii społecznej zostaną udostępnione gwarancje, które pozwolą zwiększyć dostępność rynkowych źródeł finansowania, dzięki istotnemu zmniejszeniu ryzyka zobowiązań zaciąganych przez te podmioty w instytucjach finansowych działających na warunkach komercyjnych. Na realizację tego instrumentu przewidziano łącznie około 24 mln zł. W przypadku potwierdzenia zapotrzebowania na instrument, działalność Funduszu będzie kontynuowana do końca 2021 r.

Uruchomienie Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej jest jednym z ważnych elementów polityki wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Realizacja przez nie misji społecznej wymaga bezpieczeństwa finansowego, instytucjonalnego potencjału i kompetencji finansowych. Będziemy je wzmacniać dzięki kompleksowej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych dopasowanych do specyfiki sektora – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS.

Ekonomia społeczna została uznana przez Komisję Europejską za jedno z działań, dzięki któremu promuje się integrację społeczną i zwalcza ubóstwo. Ponadto, wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych jest jednym z czynników zwiększających innowacje społeczne. Jest to niezmiernie istotne dla tworzenia polityki, która będzie w większym stopniu dostosowana do globalnych zmian społecznych – podkreśla wiceminister rozwoju Paweł Chorąży

Zakłada się, że PES, do których zaliczamy m.in. spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność gospodarczą organizacje pożytku publicznego, instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, podmioty sfery gospodarczej, realizujące cele społeczne, należące do sektora MŚP, uzyskają preferencyjne finansowanie swoich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. Podmioty społeczne ze względu na istotę swojej działalności i słabość ekonomiczną wynikającą m.in. z prymatu celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości uzyskania finansowania komercyjnego.

Charakter programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej, które w swoim funkcjonowaniu łączą osiąganie zysku społecznego z ekonomicznym,  jest bardzo ściśle związany z misją BGK wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego – mówi Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. Pożyczka, czyli dość prosty instrument finansowy, przekłada się na istotne efekty dla lokalnej społeczności: rozwija się lokalna przedsiębiorczość, ludzie zagrożeni wykluczeniem wracają na rynek pracy. Pilotaż przyczynił się do utworzenia 500 miejsc pracy i utrzymania 2000 etatów – dodaje Gajewska.

Bank Gospodarstwa Krajowego