Bank BGŻ BNP Paribas: 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.

Bank BGŻ BNP Paribas: 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BGŻ BNP Paribas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 279,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BGŻBNPParibas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 279,71 mln zł zysku rok wcześniej

„Wierzę, że 2018 r. będziemy wspominać jako początek nowego rozdziału w historii naszej instytucji. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 360 mln zł zysku netto, czyli o 28,8% więcej niż w 2017 r. W 2018 r. przedstawiliśmy również nową strategię Fast Forward na lata 2018-2021, a w wyniku przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska odnotowaliśmy skokowy wzrost skali biznesu, dzięki czemu awansowaliśmy do pierwszej ligi polskich banków. Przejęcie pozwoliło nam na wzmocnienie naszej pozycji jako banku o sumie aktywów powyżej 100 mld zł oraz poprawę struktury generowanych wyników poprzez zwiększenie przychodów pozaodsetkowych” – napisał prezes Przemek Gdański w liście dołączonym do raportu.

Wynik z działalności bankowej grupy w 2018 r. wyniósł 3 289,09 mln zł i był wyższy o 22% r/r.

Czytaj także: BGŻ BNP Paribas nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r. >>>

„Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto 2018 r. oraz na porównywalność wyników z 2017 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). […] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.” – zastrzeżono w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2106,85 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2106,85 mln zł wobec 1926,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,39 mln zł wobec 485,98 mln zł rok wcześniej.

„Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku odsetkowego w 2018 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z rokiem 2017, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku BGŻ BNP Paribas S.A. za 2018 r. przychodów i kosztów odsetkowych nabytej Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. zrealizowanych po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.” – podano dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 109,02 mld zł na koniec 2018 r. wobec 72,66 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 364,74 mln zł

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 364,74 mln zł wobec 298,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2018 r. wyniósł 557,68 mln zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 202,38 mln zł, tj. o 57% r/r.

„W wyniku transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w roku 2018 został rozpoznany odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz należności od banków, bez utraty wartości oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, w łącznej w kwocie 238 897 tys. zł, co było powodem pogorszenia salda odpisów w porównaniu do 2017 r.” – wyjaśniono w raporcie.

76 595,08 mln zł kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom

Na koniec grudnia 2018 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wg wartości godziwej) wyniosły 76 595,08 mln zł i wzrosły o 37,4% w porównaniu do końca 2017 r.

Na koniec grudnia 2018 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 87 191,71 mln zł, odnotowując wzrost w niemal wszystkich grupach produktowych oraz segmentach biznesowych w porównaniu do końca 2017 r., co wynika głównie ze zwiększenia skali działalności Grupy po sfinalizowaniu transakcji nabycia Podstawowej Działalności RBPL, podano także.

„Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 14,63% i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,88 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na koniec 2018 r. były identyczne i wyniosły 12,38% (wzrost w stosunku do końca 2017 r. o 1,57 pkt proc.)” – czytamy dalej w raporcie.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) grupy obliczony w ujęciu porównywalnym (po wyłączeniu wpływu kosztów integracji, kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kredytów bez utraty wartości oraz zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) wyniósł w 2018 r. 6,5 i był o 1,7 pkt proc. wyższy niż w 2017 r.

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,6% i wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 0,2 pkt proc. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 4,8% i 0,5% (wzrost o 0,4 pkt proc. i 0,1 pkt proc.), poinformowano także w materiale.

„Wskaźnik Koszty/Dochody (bez kosztów integracji i zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) kształtuje się na poziomie 59,9%, niższym o 1,1 pkt proc. w porównaniu do 2017 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 62,3%, analogicznie jak w 2017 r.” – napisano też w raporcie.

W 2019 r. bank czeka rebranding

„To ostatni raport, w którym grupa występuje pod tą nazwą. W 2019 r. czeka nas rebranding, kontynuacja integracji i rozwoju banku. W 2018 r. położyliśmy solidne fundamenty pod dalszy wzrost” – podsumował prezes.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews