Badanie MasterCard: Polacy czują się mniej wykluczeni finansowo 
niż inni Europejczycy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Uważamy, że włączenie finansowe to ważny element zapewnienia równych szans społecznych, podobnie jak włączenie cyfrowe. Najbardziej w całej Europie wierzymy w edukację finansową, którą wg ankietowanych powinien zająć się rząd i banki. Uważamy, że kobiety i mężczyźni w Polsce mają relatywnie równy dostęp do usług finansowych. W rzeczywistości jesteśmy bardziej ubankowieni niż sądzimy i pozostajemy liderami cyfrowych płatności

MasterCard przeprowadził badanie dotyczące postrzegania włączenia finansowego (przeciwieństwa wykluczenia finansowego) jako elementu wyrównującego szanse społeczne. Dodatkowo w badaniu zostało uwzględnione wzajemne powiązanie wykluczenia finansowego i cyfrowego. Na pytania odpowiedzieli ankietowani z 10 krajów europejskich, w tym z Polski.

Badani Europejczycy wyrazili zdanie, że dostęp do usług finansowych jest ważnym elementem wyrównywania szans. Mniej niż połowa Europejczyków (49%) uważa, że poziom włączenia finansowego w ich kraju jest wysoki. Brak dostępu lub możliwości dostępu do produktów finansowych lub cyfrowych powoduje u badanych frustrację. Ankietowani ocenili również możliwe rozwiązania dotyczące poprawy sytuacji i tego, kto ich zdaniem powinien zająć się realizacją tych działań, aby zlikwidować „finansowy sufit”.

W Polsce mniej finansowych nierówności niż w Europie

Z badania MasterCard wynika, że Polacy uważają, że włączenie finansowe jest ważnym elementem budowania otwartego i dającego równe szanse społeczeństwa. Częściej niż inni Europejczycy wyrażamy opinię, że włączenie finansowe jest sprawą ważną (77% odpowiedzi wobec europejskiej średniej 74%). Częściej wskazujemy też na wagę dostępu do produktów i usług finansowych (78% wskazań), a także korzystania z nich (73%). Są to według nas istotne czynniki wyrównujące szanse społeczne, obok innych, takich jak dostęp do edukacji (90%), równe szanse dla osób obu płci (84%), wolność podróżowania i przemieszczania się (87%) czy wolność w wyborze rodzaju pracy (75%).

Częściej niż inni Europejczycy uważamy, że mamy równy dostęp do rozwiązań finansowych. Z 74% odpowiedzi na tle średniej europejskiej wynoszącej 63%, jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani w tym względzie spośród wszystkich 10 badanych krajów (podobnie jak ankietowani w Rumunia – 74% – i Wlk. Brytanii – 72%). Uważamy przy tym, że szczególnie polscy mężczyźni potrafią korzystać z produktów i usług finansowych w celu wyrównywania szans społecznych (78% na tle średniej europejskiej 65%).

Według Polaków najważniejszą przyczyną wykluczenia finansowego jest brak  umiejętności zarządzania pieniędzmi – odpowiedziało tak 44% z nas, czyli wskazujemy na ten problem częściej niż inni Europejczycy. Inne powody to według nas brak zaufania do banków (42%) oraz nierówności w poziomie dochodów (41%).

O edukację finansową powinien dbać rząd i banki

Polacy są zdania, że aby przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu, należy prowadzić działania edukacyjne – odpowiada tak 59% ankietowanych w badaniu MasterCard, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Oprócz tego sądzimy, że warto wprowadzać prawo (32%) oraz budować infrastrukturę (31%), które wspierają włączenie finansowe obywateli. Za te zadania powinien odpowiadać przede wszystkim rząd (65%), ale też banki (62%). Odpowiedzialnością w tym zakresie rzadziej obarczamy samych siebie (32%), firmy płatnicze i systemy kartowe (24%) czy firmy technologiczne (13%).

Pytani o korzyści wynikające z pełniejszego włączenia finansowego, badani z Polski wskazują najczęściej na te osobiste, takie jak łatwiejsze opłacanie codziennych rachunków (57%) czy większa elastyczność w płaceniu za zakupy, np. online (51%). Rzadziej wspominamy o korzyściach takich jak poprawa bezpieczeństwa finansowego (35%) czy możliwość zaoszczędzenia pieniędzy (33%). Najmniej interesuje nas „dobro ogółu”, w tym przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju (18%) czy wyrównanie szans społecznych (16%).

Zaawansowanie technologiczne większe niż ubankowienie

Z badania MasterCard wynika, że, jeśli chodzi o zaawansowanie Polaków w korzystaniu z usług finansowych, rzeczywistość zdaje się być lepsza niż nasza opinia na własny temat. Na pytanie „każdy, kogo znam, ma rachunek bankowy” twierdząco odpowiada tylko 39% Polaków, w porównaniu ze średnią europejska 49%. Proporcje mają się jednak inaczej, jeśli chodzi o faktyczne „ubankowienie”: posiadanie konta deklaruje 85% z nas, w porównaniu ze średnią 82% na całym kontynencie. Najchętniej w Europie korzystamy też z płatności elektronicznych (83% na tle średniej 69%), co potwierdza, że Polacy są zaawansowani w używaniu rozwiązań płatniczych wykorzystujących nowe technologie. Oprócz tego, często korzystamy z kart debetowych (61%).

Podobnie jak w innych dziedzinach życia, nowe technologie są coraz silniej obecne w finansach. W związku z tym MasterCard stoi na stanowisku, że kwestie włączenia finansowego i cyfrowego są ze sobą powiązane. Wyniki badania pokazują, że włączenie finansowe i cyfrowe idą ze sobą ramię w ramię, a respondenci postrzegają je jako równie ważne dla społeczeństwa. Tak uważają również ankietowani Polacy: większość (74%) z nas uważa, że włączenie finansowe i cyfrowe są równie ważne w wyrównywaniu szans, podczas gdy na pierwszy z tych obszarów stawia 10%, a na drugi – 16%. Polacy częściej niż pozostali Europejczycy (41% vs 35%) zgadzają się ze stwierdzeniem, że dostęp do rozwiązań cyfrowych zdecydowanie zwiększa możliwości korzystania z usług i produktów finansowych. To dobra wiadomość dla Polaków, którzy w każdym z badanych aspektów prezentują się lepiej niż średnia europejska, jeśli chodzi o zaawansowanie w korzystaniu z nowych technologii.

Równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Zgodnie z badaniem MasterCard, Polacy znajdują się też wśród Europejczyków, którzy najczęściej wyrażają opinię, że w ich kraju kobiety i mężczyźni mają równe szanse (60% odpowiedzi). Jesteśmy bardziej niż inni Europejczycy skłonni twierdzić, że kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do produktów i usług finansowych (55% wskazań na tle europejskiej średniej 45%) oraz produktów i usług technologicznych (58% wskazań na tle europejskiej średniej 51%).

Jeśli chodzi o sytuację w innych krajach, olbrzymia większość Europejczyków (83%) sądzi, że poziom włączenia finansowego i cyfrowego jest wyższy w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet. 88% ankietowanych uważa, że zapewnienie Europejczykom równego dostępu do produktów finansowych i cyfrowych niezależnie od płci jest kluczowe dla zbudowania otwartego społeczeństwa sprzyjającego włączeniu. Tylko 66% twierdzi jednak, że sami mają do czynienia z takim równym dostępem.

Zlikwidować „finansowy sufit”

Aż 78% Europejczyków nie zgadza się też ze stwierdzeniem, że Europa jest regionem o najniższym wykluczeniu finansowym na świecie. Podobne dane dotyczą włączenia cyfrowego – tylko co czwarty Europejczyk (24%) jest zdania, że jego region cechuje się największym poziomem włączenia cyfrowego na świecie.

„Włączenie finansowe, cyfrowe i równość płci są ze sobą nierozerwalnie związane i są kluczowe dla prowadzenia swobodnego, godziwego i pełnego życia – co do tego Europejczycy nie mają wątpliwości. Choć Europa należy do najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić więcej, aby wyeliminować wykluczenie, ponieważ zdaniem Europejczyków znaczna część społeczeństwa w dalszym ciągu jest nim objęta. Oznacza to, że istnieje swego rodzaju „sufit finansowy”, hamujący procesy włączania i utrudniający powszechny dostęp do produktów i usług” – powiedziała Ann Cairns, prezes ds. rynków międzynarodowych w MasterCard, komentując wyniki badania.

„Na mocy przepisów przyjętych przez Parlament Europejski każdy obywatel UE ma prawo do podstawowego konta bankowego. Bank Światowy i grupa G20 chcą zapewnić powszechny dostęp do usług finansowych do roku 2020. Jednocześnie aż 29% europejskiej populacji pracującej jest w dalszym ciągu wykluczone finansowo. Problemem pozostaje też wykluczenie cyfrowe i wykluczenie ze względu na płeć. Poprawa sytuacji w całym regionie musi więc być dla nas kluczowym priorytetem, jeśli mamy zbudować społeczeństwo prawdziwie otwarte i sprzyjające integracji” – dodała Ann Cairns.

Informacje o badaniu

Firma MasterCard przeprowadziła internetową ankietę z udziałem 10.021 konsumentów na 10 rynkach w Europie, w tym w Polsce. Wywiady w ramach badania odbyły się w dniach 5-18 maja 2016 r. Zarządzanie badaniem powierzono globalnej firmie badawczej Norstat.

Anna Marciniak