Alior Bank zawiązuje dodatkowe odpisy i rezerwy o wartości 676 mln złotych

Alior Bank zawiązuje dodatkowe odpisy i rezerwy o wartości 676 mln złotych
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W raporcie bieżącym 37/2020 Zarząd Alior Bank S.A. informuje, że na mocy postanowień decyzji Zarządu Banku podjętej 7 sierpnia 2020 r., zostały dokonane odpisy i zawiązane rezerwy, które będą miały wpływ na wynik finansowy Banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku 2020.

#AliorBank: Zawiązanie odpisów i rezerw ma charakter nadzwyczajny i bierze pod uwagę oczekiwany wpływ kryzysowych scenariuszy makroekonomicznych na poziom strat z tytułu ryzyka kredytowego @AliorBankSA

W raporcie bank w następujący sposób informuje o dokonanych odpisach i zawiązanych rezerwach:

1. Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku ze wzrostem oczekiwanych strat kredytowych (tzw. ECL – Expected Credit Loss) w wyniku pandemii COVID-19 w wysokości ok. 363,6 mln PLN. Dokonanie wyżej powołanego odpisu i zawiązanie rezerwy ma charakter nadzwyczajny. Bank dokonując szacunków w okresie tak dużej niepewności, zgodnie z podejściem konserwatywnym, zastosował bezpieczny margines przy szacowaniu wysokości odpisów i rezerw. Bank wskazuje przy tym, że odpisy i rezerwy z powyższego tytułu nie były dokonywane przez Bank w I kwartale 2020 r., co skutkuje tym, że wysokość odpisów i rezerw jest odpowiednio większa, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji ich uprzedniego dokonania i zawiązania.

2. Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w wysokości ok. 150 mln PLN w związku ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności Banku, co obciąży wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.

3. Utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat związane z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem 11 września 2019 r. w wysokości 98 mln PLN, gdzie o utworzeniu pierwotnych rezerw Bank informował w raportach bieżących nr 37/2019 z dnia 24 października 2019 r., 38/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

4. Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości ok. 64,4 mln PLN.

Łączna wysokość odpisów i rezerw wynosi ok. 676 mln PLN. Dokonane odpisy i zawiązane rezerwy będą prowadziły do pogorszenia wyniku finansowego Banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku obrachunkowym 2020 r.

Co wpływa na sytuację banku?

W informacji prasowej wysłanej przez biuro prasowe czytamy:

– „Na wysokość aktualnych odpisów wpływ ma fakt, że bank nie zawiązał w I kwartale 2020 roku rezerw z tytułu COVID-19, które zawiązały pozostałe banki. Po utworzeniu odpisów i rezerw, wymagane prawem wymogi kapitałowe pozostaną na bezpiecznym poziomie. „

Biuro prasowe Alior Banku wskazuje na szereg zdarzeń, które mają wpływ na zyskowność całego sektora bankowego:

  • nagłe załamanie sytuacji makroekonomicznej związanej z pandemią COVID-19, co przekłada się na zdecydowanie wyższe koszty ryzyka;
  • bardzo niski poziom stóp procentowych, które negatywnie wpływają na marżę odsetkową netto;
  • wpływ wyroku TSUE w sprawie zwrotów prowizji za spłacone przed terminem kredyty gotówkowe  – Alior Bank ze względu na strukturę portfela kredytowego i bardzo aktywną w przeszłości sprzedaż pożyczek ponosi aktualnie jedne z większych kosztów w sektorze w związku z orzeczeniem TSUE;
  • wpływ wyroku TSUE w sprawie kredytów walutowych – w tym zakresie sytuacja Alior Banku jest prawdopodobnie jedną z najlepszych w sektorze ze względu na nieistotny udział portfela CHF.

-„Zawiązanie odpisów i rezerw ma charakter nadzwyczajny i bierze pod uwagę  oczekiwany wpływ  kryzysowych scenariuszy makroekonomicznych na poziom strat z tytułu ryzyka kredytowego – napisano w komunikacie prasowym.”

Za najważniejsze źródło zagrożenia dla banków związanym z pandemią koronawirusa bank uważa zaburzenia makroekonomiczne, dotykające zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Atuty banku

W dalszej części komunikatu prasowego biuro prasowe wskazuje na podjęte przez bank w ostatnim czasie działania, której mają służyć poprawie jego sytuacji:

– „Bank skutecznie wdraża działania w celu maksymalizacji przychodu i zminimalizowania negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Zintensyfikowano prace nad wykorzystaniem technologii i unikalnych rozwiązań biznesowych, co ma wpłynąć na wzmocnienie relacji klientów z bankiem oraz wspomagać minimalizowanie kosztów ryzyka.

Cyfrowe przyspieszenie, jakie przyniosły ostatnie miesiące, pozwala Bankowi na wykorzystywanie jego przewag technologicznych i wzmacnianie przewag rynkowych.

Alior Bank od zawsze był bankiem innowacyjnym, a dzięki silnym kompetencjom technologicznym potrafi zwinnie adaptować wdrażane nowe technologie i cyfryzację usług, szybko reagując na zmieniające się potrzeby klientów.

Bank ma ku temu niezbędne zasoby: zespół ekspertów, nowoczesną platformę technologiczną umożliwiającą elastyczne i sprawne wdrożenia, a także partnerów fintechowych, dostarczających najnowsze rozwiązania.

Innowacyjność technologiczna Alior Banku przynosi efekty w postaci wielu nowych rozwiązań i uproszczeń funkcjonowania zarówno dla klientów, jak i w samym  Banku.

Alior Bank do swojej oferty wprowadził m.in. całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces wnioskowania o pożyczkę z wykorzystaniem FOTO ID oraz liczne rozwiązania w aplikacji mobilnej.

Celem wprowadzonych rozwiązań jest nie tylko szybsze reagowanie na potrzeby klienta oraz jeszcze lepsze doświadczenie klienta, ale w dłuższej perspektywie także oszczędności i optymalizacja procesów. Pozytywnego wpływu podejmowanych działań Bank spodziewa się jeszcze w tym roku” – czytamy w komunikacie prasowym.

– Już dziś obserwujemy dobre wyniki sprzedaży w segmencie kredytów hipotecznych oraz kredytów dla przedsiębiorstw, co jest szczególnie istotne przy dużej absorpcji środków pomocowych z tarcz antykryzysowych, wykorzystywanych przez większość firm w pierwszej kolejności – mówi Agnieszka Nogajczyk-Simeonow wiceprezes zarządu Alior Banku.

Źródło: PAP Biznes, Alior Bank