Alior Bank: 169,17 mln zł zysku netto w I kw. 2022 roku; w kolejnych kwartałach poprawa wyniku prowizyjnego?

Alior Bank: 169,17 mln zł zysku netto w I kw. 2022 roku; w kolejnych kwartałach poprawa wyniku prowizyjnego?
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 169,2 mln zł z 108,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. W kolejnych kwartałach bank oczekuje poprawy wyniku z tytułu opłat i prowizji zgodnej ze wzrostem bilansu.

„Zdarzenia jednorazowe, które w I kw. 2022 obciążyły wynik netto banku, wyniosły łącznie ok. 57 mln zł (23 mln rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, 27 mln odpis aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału banku w Rumunii oraz 7 mln rezerwy na zwroty prowizji wynikające z wcześniejszych spłat kredytów – 'małe TSUE’)” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto Alior Banku w I kw. 2022 r. wyniósł ok. 226 mln zł, a skorygowany wskaźnik ROE osiągnął wartość 15,9%, podano także.

Raportowane ROE wzrosło w I kw. br. o 5,2 pkt proc. r/r do 11,9%.

Czytaj także: Alior Bank: składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wynosi 66,5 mln zł >>>

Wyniki I kw. 2022 r. były dodatkowo obciążone składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w wysokości 66,5 mln zł, podano także.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 862,35 mln zł wobec 670,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 190,68 mln zł wobec 177,71 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto (NIM) wzrosła w I kw. br. o 0,91 pkt proc. r/r do 4,58%.

„W I kw. 2022 wynik prowizyjny wyniósł 191 mln zł i wzrósł o 13 mln zł (+7%) w stosunku do I kw. 2021 głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 14 mln zł r/r (+26%) oraz prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu, które wzrosły o 6 mln PLN r/r (+11%). Spadek wyniku prowizyjnego w I kw. 2022 w stosunku do IV kw. 2021 o 12% wynika przede wszystkim z tego, że w IV kw. 21 Bank osiągnął ponadprzeciętnie wysoki wynik z tytułu transakcji fx, który częściowo miał charakter jednorazowy. W kolejnych kwartałach oczekujemy poprawy wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu” – napisano w prezentacji.

Wskaźnik kosztów do dochodów

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł w I kw. br. o 1,8 pkt proc. r/r do 45,1%.

„Koszty działania bez uwzględniania kosztów BFG w I kw. 2022 wyniosły 396 mln zł i wzrosły o 12% r/r (wzrost o 5% kw./kw.). Wzrost kosztów pracowniczych r/r w I kw. 22 wyniósł 21,4 mln zł (+10%) i wynikał głównie z podwyżek wynagrodzenia oraz wyższej rezerwy urlopowej. Główną przyczyną wzrostu kosztów ogólnego zarządu w I kw. 2022 był wzrost kosztów marketingu o 7 mln zł r/r” – wskazano także w materiale.

Aktywa razem banku wyniosły 84,65 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 169,91 mln zł wobec 92,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego

Alior Bank w kolejnych kwartałach oczekuje poprawy wyniku z tytułu opłat i prowizji zgodnej ze wzrostem bilansu – poinformował bank w prezentacji.

W I kwartale 2022 roku wynik z opłat i prowizji wyniósł 190,7 mln zł czyli wzrósł 7 proc. rdr i spadł 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

W stosunku do I kwartału 2021 roku wynik prowizyjny wzrósł głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły 26 proc. oraz prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu, które wzrosły o 11 proc.

Spadek wyniku prowizyjnego w ujęciu kdk wynikał przede wszystkim z tego, że w IV kwartale 2021 roku Alior osiągnął ponadprzeciętnie wysoki wynik z tytułu transakcji fx, który częściowo miał charakter jednorazowy. 

Alior: koszty działania w 2022 r. nie wzrosną o więcej niż 250 mln zł

Alior Bank spodziewa się, że w 2022 roku koszty działania grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 250 mln zł w stosunku do poziomu kosztów z 2021 roku – poinformował bank w prezentacji.

„W całym 2022 roku koszty działania grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 250 mln zł rdr w stosunku do poziomu kosztów z 2021 roku, przy czym ostateczny poziom kosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej części roku” – podał bank.

Alior poinformował, że w kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów.

Koszty banku wyniosły w I kwartale 2022 roku 493 mln zł , czyli wzrosły wzrosły 18 proc. rdr i 26 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost kosztów pracowniczych rdr wyniósł 10 proc. i wynikał głównie z podwyżek wynagrodzenia oraz wyższej rezerwy urlopowej.

Wyniki kwartału były dodatkowo obciążone kosztami składek na BFG w wysokości 97 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły one 63 mln zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES