Agenda legislacyjna ZBP: Agenda legislacyjna Związku Banków Polskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.02.foto.053.a.250xPoniżej publikujemy obszerne fragmenty informacji Związku Banków Polskich na temat prac prowadzonych w okresie grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r. nad ustawami i aktami prawnymi, które oczekują na wdrożenie i mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy – Prawo bankowe

 • Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012/UE (dalej: Rozporządzenie CRR) w zakresie funduszy własnych banków spółdzielczych oraz możliwości powołania systemu ochrony instytucjonalnej.

Prawo do ograniczenia albo odmowy zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane jako konsekwencja art. 29 Rozporządzenia CRR, który określa takie uprawnienie jako jeden z warunków zaliczenia kapitału pozyskanego z wpłat na udziały członkowskie w bankach spółdzielczych do kapitału podstawowego Tier I.

 • Projektowane rozwiązanie ma charakter dobrowolny, dlatego też banki spółdzielcze będą mogły przyjmować członków na dotychczasowych zasadach, co przełoży się na zaliczanie pozyskanych na obecnych zasadach udziałów członkowskich (kapitału podstawowego) do kapitału Tier II i konieczność uzupełnienia ewentualnych niedoborów kapitału podstawowego Tier I w inny sposób.
 • Również obowiązek spełnienia w 2015 r. wymogu pokrycia płynności (Liquidity Coverage Ratio – LCR), tj. normy płynności krótkoterminowej, która zobliguje banki do utrzymywania wysokiej jakości płynnych aktywów w wystarczającej ilości do pokrycia odpływów gotówkowych

 • Możliwość powołania systemu ochrony instytucjonalnej.
 • Utworzenie systemu ochrony instytucjonalnej ma charakter dobrowolny i będzie tworzony wyłącznie przez zainteresowane podmioty (zrzeszenia będą mogły dalej funkcjonować na dotychczasowych zasadach).
 • Możliwość uzyskania pomocy finansowej na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do tego systemu.
 • Projekt dokonuje zmian w zakresie terytorialnego ograniczenia zakresu działalności banków spółdzielczych, których kapitał założycielski jest niższy niż równowartość 5 mln euro i które są uczestnikami systemu ochrony, poprzez wskazanie zakresu zadań, co do których nie będzie obowiązywała zasada terytorialności, a które są kluczowe z punktu widzenia banków spółdzielczych.
 • Zmiana wyrażenia „fundusze własne” na „kapitał założycielski” w dotychczas obowiązujących art. 1 i 5 ustawy o bankach spółdzielczych (art. 1 pkt 1 oraz 4 lit. a) projektu ustawy). Wynika ona z konieczności dostosowania terminologii ustawy o bankach spółdzielczych do przepisów Rozporządzenia CRR, w którym minima kapitałowe określone wart. 12 dyrektywy 2013/36/UE3 w wysokości 5 mln euro i 1 mln euro odnoszone są do kapitału założycielskiego.

Stanowisko ZBP w sprawie sytuacji kredytów walutowych hipotecznych

 • W związku z sytuacją wzrostu kursu franka szwajcarskiego, w dniu 20 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.
 • W dniu 23 stycznia 2015 r. ZBP opublikował stanowisko w sprawie działań ograniczających skutki skokowego wzrostu kursu CHF:
  1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
  2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować będzie odczuwalnym obniżeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych.
  3. Wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być składane wyłącznie przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
  4. Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.
  5. Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP.
  6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

W dniu 30 stycznia 2015 r. Zarząd ZBP wystosował do banków pismo zawierające stanowisko ZBP w sprawie sytuacji kredytów walutowych hipotecznych po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności – „rachunki uśpione”

 • Wprowadzenie obowiązku dla banku informowania przy zawieraniu umowy rachunku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Prawa bankowego, o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci i o skutkach niewydania takiej dyspozycji.
 • Umowa rachunku bankowego ma ulegać rozwiązaniu z chwilą powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku (nie z chwilą śmierci) albo z upływem dziesięciu lat od dnia dokonania ostatniego obrotu na rachunku.
 • Utworzenie centralnej informacji o rachunkach, za pośrednictwem której osoba posiadająca odpowiedni tytuł prawny (posiadacz rachunku bankowego, spadkobierca, zapisobierca) będzie mogła uzyskać w dowolnym banku oraz SKOK zbiorczą informację dotyczącą wszystkich rachunków (posiadacza lub spadkodawcy) w bankach lub SKOK.

Stanowisko ZBP do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe

 • Nadanie Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień do żądania informacji od ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI