50 największych banków w Polsce 2016: Dyrektywa PSD2 a sektor bankowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.074.a.267xKażda nowa regulacja, nawet jeśli nie wprowadza zasadniczych zmian dla sektora finansowego, wiąże się często przynajmniej z koniecznością przemodelowania strategii biznesowej. Wydaje się, że nowa dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) wprowadzić może znaczące zmiany na rynku.

Bohdan Szafrański

Podsumowując regulacje przyjęte w dyrektywie PSD2, można w skrócie powiedzieć, że dostosowuje się tylko dyrektywę PSD do zmian technologicznych, jakie zaszły w płatnościach elektronicznych i po pojawieniu się nowych usług na rynku. Nasz parlament przyjął dyrektywę 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) 23 grudnia 2015 r. Wśród wprowadzanych zmian znalazły się m.in. rozszerzenie zakresu wymogów informacyjnych i dotyczących transparentności również na transakcje płatnicze tzw. one- -leg transactions, gdy tylko jeden z dostawców usługi znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Powiększono katalog dostawców usług płatniczych o świadczących usługi inicjowania transakcji płatniczych oraz dostarczania informacji o rachunku płatniczym przez podmiot, który ma dostęp do rachunku, ale go nie prowadzi. Częściowo uregulowano również usługi wydawania instrumentów płatniczych (np. kart) do rachunków prowadzonych przez inny podmiot.

Obowiązki, obowiązki…

Warto tu zauważyć, że w dyrektywie zaznaczono, że usługodawca inicjujący usługę płatniczą (jeśli nie ma szerszej licencji związanej np. z wymogiem zabezpieczenia w formie funduszy własnych) nie będzie mógł wchodzić w posiadanie środków związanych z realizacją transakcji, choć jest zobowiązany do zabezpieczenia poufności danych, nieprzetrzymywania ich oraz autentykacji tożsamości w stosunku do podmiotu prowadzącego rachunek. Zakazano takim podmiotom modyfikowania cech transakcji, w tym zwłaszcza jej kwoty transakcji i danych odbiorcy.

Również na dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, nałożono podobne ograniczenia. European Banking Authority (EBA), przy współpracy z EBC, ma opracować zasady autentykacji i wymiany komunikatów pomiędzy podmiotem inicjującym oraz prowadzącym rachunek. Opracowany standard techniczny zostanie przyjęty przez Komisję Europejską. W PSD2 zdefiniowano acquiring, obejmując nim modele biznesowe z wieloma agentami rozliczeniowymi. Zakłada się też tworzenie elektronicznych punktów dostępu w ramach EBA (zwiększenie transparentności działania instytucji płatniczych w UE).

Warto przy okazji przypomnieć, że 26 czerwca 2017 r. upływa termin implementacji do prawa krajowego przepisów dyrektywy AML IV (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu). Obejmie ona dostawców usług płatniczych, oferujących zgodnie z PSD2 usługi płatnicze polegające na inicjowaniu płatności – PIS (payment initiation service) oraz zapewnianiu dostępu do informacji o rachunku – AIS (account information service) często określanych też jako TPP (Third Party Providers). W ocenie przygotowanej przez specjalistów firmy Deloitte, instytucje finansowe za nieprzestrzeganie zasad – choć nie wszystkie wymogi AML IV będą się do nich stosowały – czekać mogą znacznie wyższe niż dotychczas kary. Kraje członkowskie będą mogły też nakładać na te podmioty większe wymogi, niż wynika to z samej dyrektywy.

Dla banków oznacza to, że podmioty, które w zakresie płatności elektronicznych mogą rywalizować z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI