50 największych banków w Polsce 2015: Opóźnione listy rządu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.06.foto.064.a.400xZmiany w przepisach o listach zastawnych miały wejść w życie na początku 2015 r. Założenia do nowelizacji ustaw, które umożliwiłyby ich wprowadzenie, rząd przyjął w sierpniu ubiegłego roku. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w sierpniu 2014 r. i słuch o nim zaginął.

Justyna Patynowska

Nowe przepisy otworzą bankom drogę do źródeł finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych, umożliwiając ich refinansowanie obligacjami zabezpieczonymi hipotecznie, przez co inwestowanie w listy zastawne stanie się mniej ryzykowne. To z kolei może przełożyć się na duży wzrost ocen wiarygodności kredytowej, obniżając koszt finansowania tym instrumentem.

Z przedstawionych na Kongresie Bankowości Detalicznej prognoz prezesa PKO Banku Hipotecznego, Rafała Kozłowskiego, wynika, że gdyby nowe prawo weszło w życie, a powstające banki rozpoczęły emisje, to w ciągu trzech lat byłoby możliwe zrefinansowanie 7 proc. kredytów hipotecznych, czyli około 28 mld zł. W tej chwili emisje listów zastawnych to zaledwie 1 proc. wartości kredytów.

Mniej ryzyka, więcej korzyści

Nowe przepisy mają przede wszystkim wprowadzić mechanizm zabezpieczający roszczenia wierzycieli przez stworzenie rezerw, w tym związanych z ewentualnym ogłoszeniem upadłości banku hipotecznego. Zapisy ustawy znajdą odzwierciedlenie w procedurze stosowanej w ramach ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, określając zasady zaspokajania wierzycieli z listów zastawnych.

W zakresie zmian fiskalnych przewiduje się zniesienie podatku dochodowego nakładanego na odsetki płacone inwestorom zagranicznym. Kolejna zmiana w tej materii przewiduje umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych) tworzonych na kredyty nabyte, a nie jak dotychczas tylko na rzecz kredytów udzielonych przez banki hipoteczne. To rozwiązanie pozwoli wykorzystać potencjał skumulowany w ramach kredytów udzielonych przez banki uniwersalne nieuprawnione do emisji listów zastawnych oraz niepowiązanych kapitałowo z żadnym bankiem hipotecznym.

Projekt uwzględnia zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, usprawniające funkcjonowanie informatycznych systemów obsługujących dokonywanie wpisów w księgach wieczystych. Ujmuje – w celu zwiększenia możliwości inwestowania w listy zastawne inwestorów instytucjonalnych na rynku krajowym – modyfikację aktualnych limitów inwestycyjnych obowiązujących instytucje finansowe.

Zdaniem autorów ustawy zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne. W tym zakresie przewidziano przede wszystkim rozwiązania zmierzające do zwiększenia ustawowej ochrony praw wierzycieli z listów zastawnych. Proponowane zmiany zwiększają poziom bezpieczeństwa, a zatem doprowadzą do obniżenia kosztów pożyczek przez tańsze finansowanie działalności kredytowej dla banków przy jednoczesnym zniesieniu obecnych barier związanych z atrakcyjnością listu zastawnego dla inwestorów.

Wprowadzenie rozwiązań promujących rynek listów zastawnych zmierza do zmniejszenia finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty, umacniając tym samym bezpieczeństwo sektora bankowego.

Nowy bufor i limity

Wszystko wskazuje na to, że obowiązek utrzymywania przez banki hipoteczne co najmniej 10 proc. nadzabezpieczenia listów zastawnych, które będzie liczone od wartości emisji, zostanie utrzymany. Utworzony ma zostać „bufor płynności” na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie sześciu kolejnych miesięcy. Przewidziano zwiększenie pllimitu emisji listów zastawnych na podstawie kredytów udzielanych na cele mieszkaniowe z 60 do 80 proc. wartości nieruchomości.

Na wniosek banku hipotecznego, z którym zostanie zawarta umowa kredytowa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI