50 Największych Banków w Polsce – 2014: Droga przez CRD IV

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.06.foto.050.400xPolskie banki są dobrzeprzygotowane do zmian związanych z Bazyleą III. Ale najtrudniejsze dopiero przed nami.

27 czerwca 2013 r. w „Dzienniku J / Urzędowym Unii Europejskiej” LJ # opublikowane zostały: rozporządzenie (CRR) oraz dyrektywa (CRD IV) w sprawie wymogów kapitałowych. Pakiet CRD IV/CRR wprowadza do prawa UE standardy (tzw. Bazylea III) przyjęte przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego. Zmiany zaproponowane w ramach Bazylei III dotyczą w szczególności takich zagadnień, jak: definicja i struktura kapitału, dodatkowy wymóg kapitałowy na kontrahenta przy zawieraniu transakcji rynkowych, bufory kapitałowe, dźwignia finansowa, płynność, dokonywanie transakcji instrumentami pochodnymi za pośrednictwem centralnych kontrahentów (central counterparties – CCP). W Unii Europejskiej, poza dostosowaniem propozycji komitetu do specyfiki wspólnego rynku, regulacjami objęto również zagadnienia dotyczące polityki makro ostrożnościowej. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 r., przy czym dyrektywa wymaga implementacji do prawodawstwa krajowego, a rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio w krajach członkowskich UE bez konieczności przeprowadzania dodatkowych zmian prawnych w poszczególnych jurysdykcjach.

Warto na pewno wspomnieć, że pakiet jest dokumentem dość rozbudowanym i skomplikowanym, a przez to mało przejrzystym. Dość wspomnieć, że samo rozporządzenie liczy ponad 330 stron i zawiera ponad 520 artykułów. Warto także dodać, że wyżej wskazane dokumenty zostaną wzbogacone przez standardy techniczne, których jeszcze nie ma (sic!). Będą one jednak wydawane przez EBA (Europejski Organ Nadzoru Bankowego), a ich łączna liczba towarzysząca pakietowi CRD to około 100 szczegółowych aktów wykonawczych niższej rangi.

Praktyczny aspekt buforowania

W praktyce przepisy zawarte w dyrektywie są wdrażane przez poszczególne państwa, z możliwością ich za adoptowania do specyfiki danego kraju, pod warunkiem zachowania co najmniej wymogów zawartych w dokumencie, natomiast przepisy z CRR są stosowane bezpośrednio, a zatem nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom ze strony nadzorców krajowych. Ponadto pakiet CRD IV/CRR harmonizuje stosowanie przepisów przez instytucje nadzorcze poszczególnych krajów, usuwając większość tzw. opcji narodowych, pozwalających na lokalny wybór określonych rozwiązań. To dość znacząca utrata finansowej suwerenności – tak przynajmniej twierdzą niektórzy obserwatorzy. Ale powodów jest kilka. Istotną zmianą wprowadzoną w nowych regulacjach bankowych jest np. zwrócenie uwagi na zagrożenia o charakterze systemowym, jakie istnieją dla sektora bankowego. Komitet Bazylejski proponuje ochronę banków przed negatywnymi konsekwencjami cyklu finansowego za pomocą tzw. bufora antycyklicznego.

Rozwiązania wprowadzone w UE idą jeszcze dalej, definiując znacznie szerszy zestaw narzędzi umożliwiających realizowanie celów polityki makro ostrożnościowej. Ponadto, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI