4,3 mln zł kar dla mBanku, KNF podtrzymała decyzję

4,3 mln zł kar dla mBanku, KNF podtrzymała decyzję
Fot. mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 kwietnia 2021 r. nakładającą na mBank dwie kary finansowe w łącznej kwocie 4,3 mln zł, podał bank.

Po przeanalizowaniu wniosku mBanku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

 – czytamy w komunikacie. 

Za co nałożone zostały kary?

Pierwsza kara, wysokości 50 000 zł, została nałożona za za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki. Naruszenia związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza dla funduszu: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities – Altus FIZ GO. 

„Wycena akcji spółki dokonywana przez Altus FIZ GO od grudnia 2017 r. do września 2018 r. była przeprowadzana nieprawidłowo. Wycena akcji spółki znajdujących się w portfelu funduszu bazowała na kursie zamknięcia na NewConnect i nie uwzględniała znacząco niskiego wolumenu obrotu akcjami spółki, co zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało dokonania korekty wyceny do wartości godziwej” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: KNF: 4,3 mln zł kar dla mBanku; jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy >>>

Druga kara wysokości 4 250 000 zł została nałożona za „nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności, a także za niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności SFIZ z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy. 

Naruszenia wskazane związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza: easyDebt NSFIZ, GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, GetPro NSFIZ oraz Universe 3 NFIZ. 

„Wycena aktywów nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne na podstawie umów przelewu wierzytelności różniła się znacząco od wyceny tych samych pakietów wierzytelności lub ich części, dokonanej przez fundusze sprzedające. Dla wszystkich funduszy sekurytyzacyjnych wycena była dokonywana przez ten sam podmiot. Mimo, że pakiety powinny zostać wycenione według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, to różnice w wycenie tych samych wierzytelności, ale w aktywach różnych funduszy, były znaczące, sięgające kilkudziesięciu milionów złotych” – czytamy dalej. 

„Depozytariusz nie podejmował czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności funduszy sekurytyzacyjnych z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz interesem uczestników. […] Fundusze easyDebt, GBWP i Universe 3, będąc stroną kupującą, zawarły umowy przelewu wierzytelności, które doprowadziły do powstawania po ich stronie zobowiązań do zapłaty środków pieniężnych w wysokości znacznie odbiegających od ostatniej wartości godziwej nabytych aktywów. Aktywa w zawyżonej cenie nabycia zostały uwzględnione przez te fundusze przy wyliczaniu WAN i WAN/CI, tym samym obie te wartości zostały zawyżone, co było sprzeczne z interesem uczestników funduszy. Depozytariusz nie podjął czynności wyjaśniających, aby ustalić przyczyny przyjęcia w umowach nabycia wierzytelności takiej właśnie ceny nabycia wierzytelności przez fundusze” – czytamy także. 

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews