29,9 mld zł deficytu, wzrost PKB na poziomie 4,6 proc., średnioroczna inflacja – 3,3 proc.; prezydent podpisał ustawę budżetową na 2022 r.

29,9 mld zł deficytu, wzrost PKB na poziomie 4,6 proc., średnioroczna inflacja – 3,3 proc.; prezydent podpisał ustawę budżetową na 2022 r.
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2022 r., zakładającą deficyt na poziomie 29,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%, a średnioroczną inflację na poziomie 3,3%, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2022 r. wyniesie 4,6%, stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 5,9%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 3,3%, średnioroczny kurs euro wyniesie 4,54 zł, a kurs dolara amerykańskiego 3,83 zł” – czytamy w komunikacie.

Limit wydatków ustalono na kwotę 521,84 mld zł

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 521,84 mld zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 491,94 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono na kwotę nie większą niż 29,9 mld zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 453,8 mld zł, dochody niepodatkowe – 35,3 mld zł – stanowią dochody niepodatkowe, zaś środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi – 2,84 mld zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej wydajnym źródłem dochodów podatkowych są podatki pośrednie. Dochody podatkowe budżetu państwa prognozowane są w wysokości: 237,41 mld zł  – z podatku od towarów i usług; 79 mld zł – z podatku akcyzowego; 3,3 mld zł- z podatku od gier; 53,9 mld zł – z podatku dochodowego od osób prawnych; 69,4 mld zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2,6 mld zł – z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin; 2,7 mld zł – z podatku od sprzedaży detalicznej.

Czytaj także: RPP: inflacja znacznie wyższa w 2022 r. niż założone w projekcie budżetu 3,3 proc. >>>

W ramach kategorii dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: dywidendy – 898,7 mln zł; wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego – 844,46 mln zł; dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 23,82 mld zł; wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 3.45 mld zł.

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. W 2022 r. rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 985 mln zł, natomiast rezerwy celowe ustalono na poziomie 46,23 mld zł.

Wydatki na realizację 42 programów wieloletnich

W ramach wydatków budżetu państwa na 2022 r. uwzględniono również wydatki na realizację 42 programów wieloletnich. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej zostało zamieszczone w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej, podano także.

W ustawie budżetowej ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 581,9 mld zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 541,77 mld zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 40,12 mld zł.

W ustawie budżetowej na rok 2022 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 96,17 mld tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozowane są na kwotę 85,95 mld tys. zł. Przedłożona ustawa budżetowa przewiduje również, że rok 2022 zamknie się deficytem budżetu środków europejskich w wysokości  10,22 mld zł.

Ustawa upoważnia ministra finansów do:

– dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw;

– udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla: Banku Gospodarstwa Krajowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

– przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych: państwowym osobom prawnym, państwowym funduszom celowym oraz funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw;

– przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych (wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie blisko 1,995 mld zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej).

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Źródło: ISBnews