27,2 mln zł z nowej emisji Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global, inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.15.400x269Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lider spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie pozyskało 27 mln zł z emisji certyfikatów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie. Tym samym aktywa tego funduszu zwiększyły się do 95 mln zł. W październiku towarzystwo planuje kolejną emisję certyfikatów Altus ASZ FIZ GlobAl.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. specjalizuje się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Są to zarówno podmioty dedykowane do wąskiej grupy inwestorów, jak i fundusze, których certyfikaty inwestycyjne przeznaczone są do szerszej dystrybucji, np. za pośrednictwem banków, biur maklerskich, firm wealth management. Na koniec sierpnia br. wartość aktywów netto 43 funduszy zamkniętych wynosiła łącznie 2 574,13 mln zł, o 20,43% (tj. o 436,70 mln zł) więcej niż na koniec 2013 r. Dynamiczny wzrost to efekt pozyskania znacznych aktywów do podmiotów dedykowanych oraz wprowadzenia na szeroki rynek trzech nowych funduszy niededykowanych, w tym wykorzystującego strategię absolutne return Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAl, inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie. Między 5 a 24 września br. odbyła się kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ GlobAl, serii H. Zapisy odbywały się bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) oraz za pośrednictwem działu ING Banku Śląskiego S.A. i firmy mWealth Management S.A. z grupy mBanku S.A. Inwestorzy nabyli certyfikaty o wartości 27,2 mln zł, co oznacza, że wartość aktywów netto tego funduszu zwiększyła się o ponad 40%, do ok 95 mln zł.

Altus ASZ FIZ GlobAl stosujący absolutną stopę zwrotu sprawdza się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach finansowych. Fundusz od 10 lutego br., czyli od początku działalności, do końca września br. wypracował 5,21% zysku, co inwestorzy doceniają, o czym świadczy sukces ostatniej emisji. W październiku br. planujemy kolejną emisję jego certyfikatów. Liczymy, że aktywa Altus ASZ FIZ GlobAl, który skierowany jest na szeroki rynek będą systematycznie rosły i stanie się on jednym z naszych największych funduszy. Altus ASZ FIZ GlobAl inwestuje wyłącznie w instrumenty o najwyższej płynności, dlatego nie jest on wrażliwy na wielkość aktywów – mówi Tomasz Dudziński dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A.
141008.altus.tabela.01.600

Altus ASZ FIZ GlobAl jest funduszem o strategii absolute return – zarządzający dążą do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Ich celem jest wypracowanie co najmniej 7-proc. stopy zwrotu w skali roku, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Do tej pory zarządzający Altus TFI S.A. koncentrowali się na inwestycjach na warszawskiej giełdzie i rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W Altus ASZ FIZ GlobAl inwestują w różne klasy aktywów na całym świecie. Ogromną zaletą jest również bardzo duża płynność lokat funduszu, co podowuje, że zmiana strategii jest bardzo łatwa i nie powoduje negatywnych konsekwencji dla inwestorów.

Decyzje o alokacji są podejmowane przez zespół zarządzających z uwzględnieniem bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej na danym rynku finansowym. Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej fudusz lokuje w: dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów); w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, prawa poboru akcji oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (75% aktywów); waluty obce, przy czym waluta jednego państwa, w tym euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów; depozyty w bankach krajowych i zagranicznych lub instytucjach kredytowych, przy czym lokata w jednej instytucji nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów; jednostki uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne krajowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przy czym lokaty w jeden krajowy lub zagraniczny fundusz inwestycyjny, instytucję wspólnego inwestowania nie mogą stanowić więcej niż 20% takich lokat; listy zastawne; wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, pod warunkiem, że są zbywalne. Zarządzający zabezpieczają wartość portfela poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych (kontrakty terminowe notowane na rynkach regulowanych, typu forward, transakcje wymiany płatności, opcje), przy czym instrumentem bazowym będą wyłącznie akcje, uznane indeksy giełdowe, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe.

Za zarządzanie towarzystwo pobiera niskie opłaty stałe – 2,25% od wartości aktywów netto rocznie. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia – Altus TFI S.A. pobierze 20% premii od wypracowanego zysku.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad pięć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym.

Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca br. akcje Altus TFI S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (indeksy: WIG, WIG-Poland). Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów. W I półroczu 2014 r. Altus TFI S.A. wypracowało 15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł. Na koniec sierpnia br. Altus TFI S.A. zarządzało 5,25 mld zł aktywów: 3,38 mld zł zgromadzonych w 43 funduszach oraz 1,87 mld zł w ramach usługi asset management.

Źródło: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA